prointerior 5/2018 - Page 47

Työympäristöt mukautuvat työn muutokseen Sisustusarkkitehti Martta Suurpää Workspacesta näkee työssään työ­ ympäristökehityskohteiden kanssa kotimaista työkulttuurin kehitystä aitio­ paikalta: ”Nyt on jo nähtävissä selkeä työnteon tapojen muutos. Työtä tehdään monimuotoisissa tiimeissä, jotka kootaan aina kunkin hankkeen tai projektin edellyttämällä tavalla. Tavoitteena erityisille projektikokoon­ panoille on löytää yhä moninaisimmille ongelmille tai kehitystavoitteille rat­ kaisu. Ratkaisu löytyy siitä, että moniosaajatiimi kehittää ja ideoi yhdessä ja aktiivisesti, joko samassa paikassa kasvotusten tai että tiimeissä on myös jäseniä muualta ”maailmalta” videoyhteyden välityksellä.” ”Tilojen suunnitteluun tämä tulee vaikuttamaan hyvinkin paljon: työ­ tiloilta vaaditaan muuntautuvuutta, virtuaalisia yhteyksiä, hyvää ergo­ nomiaa, joka tarkoittaa myös tilojen valaistusta, akustiikkaa eli fyysi­ siä olosuhteita kokonaisuutena, kalusteiden helppoa liikuteltavuutta ja virtuaalisia projektiseinäpintoja. Työtilojen tulisi myös mahdollistaa toimin­ nallisesti ja visuaalisesti mahdollisimman monimuotoinen ympäristö, jossa työntekijät on huomioitu niin yksilö- kuin tiimitasollakin. Tilojen kokemuk­ sellisuus on noussut myös toimitilaympäristössä merkittäväksi.” Myös Martta Suurpää näkee toimitilat merkittävänä työkulttuu­ rin tehostamisen välineenä: ”Hyvin suunnitellun työympäristön tulisi hel­ pottaa yritystä kaikilla mahdollisilla sektoreilla. Niin johtamisessa, työn­ tekemisessä kuin kiinteistökuluissakin. Vapaus valita ja tehdä työtä siihen sopivimmalla tavalla, vahvistaa työntekijän työn hallinnan tunnetta. Työn ohjaamiseen eli johtamiseen tämä toki tuo muutosta ja siten myös työn murroksen myötä johtamiskäytännöt ovat suuren murroksen edessä.” ”Onnistuneissa työympäristöhankkeissa muutos on iso, henki­ löstö viihtyy paremmin, innostuu uudelleen työstään ja saa siitä jälleen energiaa. Yrityksen työnantajamielikuva vahvistuu, rekrytointi helpottuu, sisäiset ja ulkoiset prosessit selkeytyvät ja homma toimii. Ne yritykset, jotka ovat olleet Great place to work listalla ovat yleisesti nousseet siellä tai päässeet sinne niin pyrkiessään.” Suurpää arvioi kokemuksensa pohjalta työympäristöjen tulevaisuutta: ”Nyt kun laitteet ja tekniikka mahdollistavat aidosti monipaikkaisen työn, niin se johtaa todennäköisesti yhä liikkuvampaan työtapaan ja moni­ muotisempiin työympäristöihin ja yritysten toimitilaratkaisuihin. Toimipis­ teet saattavat pirstoutua ja etätyön määrä kasvaa merkittävästi. Nyt on jo havaittavissa co-working tilojen paljous ja niiden aktiivinen käyttö.” Hiljaisuuden ja yksityisyyden saarekkeita Kotimaisen äänieristettyjen puhelu- ja neuvottelutilojen valmistajan Frameryn Suomen myyntijohtaja Tapani Laitila on saanut tuntea työtilojen muutokset, ja nostaa myös esiin co-working tilat: ”Yksityisyys co-working tiloissa voi olla vielä muita toimistotiloja tärkeämpää, koska eri yritykset sekoittuvat samoissa tiloissa. Näihin olosuhteisiin Frameryn neuvottelu- ja puhelinkoppituotteet ovat olleet erinomainen lisä.” jota työntekijöilleen monipuolisesti varusteltu, vaikuttava ja näyttävä moni­ tilatoimistokokonaisuus, joihin työntekijöiden arkea helpottavat palvelut integroidaan huolellisesti. Wagner näkee, että hyvin suunnitelluilla tiloilla ja työympäristöillä on tulevaisuudessakin keskeinen merkitys myös yritysten ja organisaa­ tioiden työkulttuurille ja startegialle: ”Täysin etätöitä tekevän tai voimak­ kaasti hajaantuneen työvoiman on lähes mahdotonta saavuttaa vahvaa ymmärrystä yrityksen tai organisaation tarkoituksesta ja tehtävästä. Ihmis­ ten täytyy tulla yhteen tunteakseen ja muodostaakseen tämän siteen. Monta vuotta teknologiayritykset möivät meille ajatusta, että ”face-time”,­ digitaaliset kohtaamiset toistemme kanssa riittävät, ja että ehkäpä toimis­ tot katoavat kokonaan yritysten siirtyessä digitaaliseen verkostoon.” ”Sen sijaan me olemme huomanneet, että etäyhteydet eivät ole riittäviä. Joten tilat ovat muodostuneet jälleen erityisen tärkeiksi. Ne ovat organisaatioiden brändin ja tarkoituksen katalyyttejä. Tästä syystä monissa työympäristöissä on keskeinen ja yritykselle luonteenomainen alue epämuodollisille tapaamisille – paikka tai alue kaikkien kohtaami­ sille.” Tänä päivänä on tärkeää antaa työntekijöille konkreettisia vastauksia kysymyksiin omasta tarkoituksesta yrityksessä: Mistä tässä yrityksessä on kyse, miksi olemme täällä? Ja tähän yrityksen toimitilat ovat erinomai­ nen väline. Se on uskomusjärjestelmän fyysinen manifestaatio. Mikä voisi olla sen vaikuttavampaa? Sasha Wagner jatkaa: “Työtilan merkitys on yleensä kolmantena pal­ kan ja työkavereiden jälkeen tyytyväisyys kyselyissä. Vaikuttavan näköi­ set toimitilat ja upea viihdyke- ja virvokevalikoima ovat hyviä välineitä hen­ kilöstön houkuttelussa, mutta nämä eivät yksin riitä houkuttelemaan työntekijöitä. Organisaatioiden täytyy välittää vahvaa missiota ja arvoja. Jopa hyvin suunniteltu tila voi ainoastaan voimistaa yrityksen tavoitteita ja päämääriä. Tilat voivat tuoda ilmi arvoja ja tukea strategiaa. Raken­ nettu ympäristö on tehokas työkalu, ja on olemassa monia esimerkkejä työ­ympäristömuutoksista, jotka ovat mahdollistaneet sisäistä muutosta organisaatioissa. Tilat joita tarjoat työntekijöille ja vierailijoille, viestittävät mihin uskot organisaationa. Ovatko tilasi avoimet, tukevat yhteistyötä tai hierarkkiset? Ovatko ne oikeudenmukaiset, ottavat kaikki mukaan? Ja viimeisenä – miltä ne tuntuvat?!”  “Kun tiloja suunnitellaan ihmisten näkökulmasta – keskittyen ensin siihen mitä ihmiset kokevat – tulokset voidaan mitata nousevana tyytyväi­ syytenä, työvoiman pysyvyytenä ja jopa vähentyneinä työterveyskuluina. Tämä tarkoittaa, että fiksut organisaatiot katsovat paljon pidemmälle, kun investoivat kiinteistöihin”, Wagner sanoo. Bolon Studio Hexagon laatta vuoden 2018 uutuusväreissä. 5  /  18  prointerior 47