prointerior 5/2017 - Page 40

Sisustusarkkitehdit SIO ry NÄKÖKULMA Tanja Karpasto sisustusarkkitehti SIO SISUSTUSARKKITEHTUURISSA ON AJATONTA VETOVOIMAA ON PAIKKOJA, joihin hakeudumme, tiloja, joissa viihdymme. Sisustus­ arkkitehtuuri puhuttelee meitä syvälle aisteihin vetoavalla kielellään. Hyvin suunniteltu tila vetää puoleensa, kokoaa ja kutsuu käyttäjänsä palaa­ maan yhä uudelleen. Osuva muotoilu takaa kalusteelle pitkän elinkaaren sukupolvelta toiselle. Rakennuksen lähiympäristö luo viitekehyksen, jonka monet yksittäiset tekijät yhdessä vaikuttavat tilojen viihtyvyyteen ja tarjoa­ vat mahdollisuuden mielekkääseen käyttäjäkokemukseen kerta toisensa jälkeen. Tila kommunikoi kanssamme ja me vastaamme vuoropuheluun käyttötavoillamme. Eri ajassa tarpeita ja suunnittelun lähtökohtia käsitellään jokseenkin eri painotuksin. Juuri nyt ilmassa väreilee monimuotoisuus ja vastauksia terveellisiin ja muuntojoustaviin monitilaympäristöihin etsitään käyttäjäkes­ keisten muotoilumenetelmien avulla. Kekseliäät, toiminnalliset ratkaisut ja tuore visuaalinen ilme nähdään vetovoimatekijöinä kilpaillessa ihmisten huomiosta ja ajasta tai panoksesta työelämässä. Yhteiskäyttö ja muun­ neltavuus ovat olennaisia teemoja tämän päivän tilahankkeissa, joiden tavoitteena on vetää puoleensa erilaisia käyttäjäryhmiä ja pysyä uudis­ tuskelpoisina. Kunnioitettavana ilmiönä tällä hetkellä on, että tilojen laa­ dullisiin tavoitteisiin kuten hyvään akustiikkaan, valaistukseen ja muu­ hun ­ergonomiaan panostetaan entistä näkyvämmin. Tilojen ja kalusteiden käyttäjät monimuotoisine tarpeineen otetaan vakavasti ja heidän näke­ myksiään kuunnellaan. 40 prointerior   5  /  17 Hyvän sisustusarkkitehtuurin ominaispiirteisiin kuuluu muun muassa myös, että se on käyttökelpoista vielä vuosienkin päästä. Kun suunnitte­ lutyöhön panostetaan ja toteutuksen laadussa ei tingitä, syntyy kokonais­ teoksia, joiden toiminnalliseen vaihtuvuuteen yhdistyy ajatonta vetovoi­ maa. Suunnittelutyössä on tärkeää olla tukevasti tässä ajassa ja ratkoa kysymyksiä tulevaisuuteen orientoituen. Nykypäivän suunnittelijalla on myös ainutlaatuinen mahdollisuus ammentaa loputtomasti uutta edeltävien mestareiden jättämästä monipuolisesta perinnöstä. Perusteellinen, oival­ tava ajattelu kestää aikaa ja säilyttää arvonsa. Sen olemme voineet todeta Suomen juhlavuoden kunniaksi järjestetyissä upeissa muotoilun, taiteen ja arkkitehtuurin ympärille kietoutuneissa näyttelyissä ja tapahtumissa. Katsaus taaksepäin saa väistämättä pohtimaan, mikä osa sisustus­ arkkitehtuuria tästä ajasta jää perintönä seuraaville sukupolville. Mah­ taako tilojen peruskorjaaminen tai kalusteiden entisöiminen täyttää kieh­ tovan kulttuurihistoriallisen aikamatkan kriteerit myös tulevaisuudessa. Tärkeää tässä ja nyt on varmistaa, että jälkeemme jää vahva ja kestävä pohja, johon uudet innovatiiviset ajattelijat pystyvät tarvittaessa tukeutu­ maan. Suunnittelijan aivojen haastaminen moniulotteisilla ongelmilla on ollut yleensä sangen tuottavaa. Esimerkiksi erilaiset kilpailut kunnian­ himoisine tavoitteineen ovat perinteisesti olleet tehokas keino nostaa pin­ taan rohkeaa uutta ajattelua, jolla on merkittävät ja kauaskantoiset seu­ raukset. Muotoilijaa kannattaa siis jatkossakin haastaa vaikeilla tehtävillä, joiden ratkaiseminen vaatii omaperäistä otetta ja syvällistä tilankielen hallintaa. Vetovoimaista ja aikaa kestävää sisus­ tusarkkitehtuuria syntyy, kun muotoili­ jan aivoja ruokkii säännöllisesti isoilla ja mehukkailla pähkinöillä. n Ylhäällä Seinäjoen kirjasto, sisustus­ arkkitehti SIO Päivi Meuronen, JKMM Architects, vasemma Karuselli-tuoli, sisustusarkkitehti SIO Yrjö Kukkapuro ja oikealla Suomi-100 Iskun kaluste­ kilpailun voittanut Big Hug -tuoli, Vuoden 2017 SIOn kaluste­suunnittelija Mika Tolvanen.