prointerior 4/2009 - Page 58

KIINTEISTÖIHIN LISÄARVOA JALOSTAMISELLA saavutettavuus. Yrityksen kokonaislogis- na. Onko kiinteistöjen brändäys mahdollista ja onko se tuotta- tiikka ja perustoimin- vaa liiketoimintaa? nan ympärillä oleva Kiinteistönjalostus on tullut Suomeenkin jäädäkseen. Kiin- oheistoiminta tuottaa teistöihin sijoitettu pääoma halutaan saada tuottamaan ja kiin- usein monin verroin teistöjen ja konttoreiden kilpailukyky nousee voimakkaam- suurempia kulutuslu- min esiin, kun markkinat yskivät ja toiminnan osatekijöille ale- kemia kuin itse kiin- taan laskea hintalappuja ja arvoja. Investorin ollessa kysees- teistön jalanjälki. sä, kiinteistön sijainnilla, haluttavuudella ja tehokkuudella on Kiinteistöalalla ol- vielä suurempi merkitys liiketaloudellisesti kuin omistajalähtöi- laan vasta hakemas- sellä käyttäjällä. sa mittareita, miten Kiinteistöbrändäys on nouseva ilmiö ja sen osaajista on jo- kokonaisen liiketoi- pa taantuman aikana pulaa. Erityisesti pääkonttoreilla halu- mintaympäristön vai- taan viestiä yrityksen perusarvoista ja vahvistaa asiakkaiden kutuksia mitataan ja mielikuvaa organisaation toimivuudesta ja luotettavuudesta. miten sitä suhteutetaan itse kiinteistön ASIAKASLÄHTÖISYYDEN TOIMITILASUUNNITTELUS- kuluihin. On liian suoraviivaista listata vain rakenteiden ener- SA pitää siirtyä yhä asiakaslähtöisempään lähestymistapaan giatehokkuuden arvoja. ja huomioida yhä herkemmin käyttäjän erityispiirteet ja ne toiminnan laatumääritteet, jotka vaikuttavat voimakkaammin asi- SUUNTA YLÖSPÄIN Toimitilajalostamisella tai brändäämi- akkaan toiminnan menestymiseen. sellä, miten sen haluaa sanoa, voidaan kertoa hyvin vahvaa Liian usein rakennutetaan neliöitä eikä liiketoimintaympä- viestiä asiakaspinnalle siitä tahtotilasta, jolla yritys toimii ja jo- ristöä. Valitettavan usein ei mietitä rakennusten kokonaistehok- ta kuvaa luodaan myös yrityksen muulla viestinnällä. Onnistu- kuutta tai muuntojoustoa, vaan keskitytään vain säästämään neen jalostusprosessin mittareiksi voidaan hyvin nostaa tehok- yleisesti, tietämättä ja miettimättä mitä ratkaisut tarkoittavat vii- kuus, asiakastyytyväisyys, saavutettavuus, henkilökunnan sitou- den, kymmenen tai viidentoista vuoden aikajanalla. tuminen, sairauspoissaolojen vähentyminen, työhyvinvoinnin Kustannusten priorisointi ja tilaohjelman kriittinen tarkastelu tuottaa jatkoa ajatellen kiinteistön elinkaariajalla joko huikeaa lisäarvoa tai tuskallista epäkäytännöllisyyttä. Usealla yrityksellä yritysstrategian kiinteänä osana on kes- kasvu, kasvanut liikevaihto tai laajentuneet markkinat. Kiinteistönjalostus on rakentamisen sektori, jossa ollaan vasta pääsemässä vauhtiin. Oleellisten osatekijöiden nimeäminen ja tunnistaminen on yrityksille arvokasta tietopääomaa, tävän kehityksen toimintaperiaatteet ja energiatehokkaiden josta tulee pitää kiinni. Ulkoistetut kiinteistöpalvelut eivät ole ratkaisujen liittäminen osaksi liiketoimintaa. aina avain onneen. Yrityksissä tulee säilyä tieto siitä, minkälai- Monesti on tarkoituksenmukaisempaa jalostaa olemassa sissa tiloissa yrityksellä on parhaat toimintaedellytykset ja yri- olevaa kiinteistökantaa kuin rakennuttaa uudet seinät ja uusia tysten tulee olla valmiita reagoimaan nopeammin markkinoi- neliöitä toiseen osoitteeseen. Jos sijainti ja asemointi kaupun- den muutoksiin myös toimitilojensa kautta. Tämän reagoinnin kitilaan on hyvä ja kiinteistökustannus kohdallaan, silloin ei ja päätösten ulkoistaminen voi maksaa monin verroin enem- kannata välttämättä muuttaa. män, jos yrityksessä ei voida sisältä reagoida tarvittaviin muu- Olemassa olevan kiinteistön tuntemus ja jalostamisen laa- tospaineisiin välittömästi. Tämä reagointi ei tarkoita jatku- tutaso ovat tekijöitä, joiden avulla voidaan vanhasta kiinteis- vaa muuttamista osoitteesta toiseen, vaan tilojen suhteuttamis- töstä saada kilpailukykyisempi ja yhtä toimiva kuin uudisra- ta vastaamaan parhaiten tarpeita ja tilojen muovaamista tuke- kennuksesta. maan sen hetkistä toimintastrategiaa. ■ Kestävän kehityksen mittareina tai energiatehokkuusajattelun määrittäjänä ei voi käyttää vain ikkunoiden pinta-alo- TANELI KOSKELA ja ja lämpöarvoja yms. vaan tulee huomioida myös sijoittumi- SISUSTUSARKKITEHTI SIO sen myötä syntyvä henkilöstön työmatkaliikenne ja toimitilojen SIO RY.N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA 56 prointerior 4 / 09 KUVA: JUKKA MYKKÄNEN TÄMÄN PÄIVÄN keskusteluissa nousee yhä vahvemmin esiin kiinteistöjen brändäys liiketoiminnan lisäarvon tuottaja-