prointerior 4/2009 - Page 47

seen tai akustisiin konsultteihin otetaankin yhteyttä usein juuri tämäntyyppisissä tilanteissa. Aikaa Hongisto uskoo vierähtävän vielä vuoden päivät, ennen kuin yhteinen standardi saadaan taotuksi. ”Mutta jahka standardi valmistuu, jokainen maa voi kehittää siihen perustu- Avona tai sitten ei Kenelle avokonttori sitten sopii ja kenelle ei? Tämä on osittain vat ohjearvot”, hän toteaa. Työterveyslaitos on myös laatinut mittausmenetelmää tuke- myös persoonakysymys, mutta on selvää että avotoimistoon ei van internet-pohjaisen suunnittelutyökalun, jolla huoneakustisia tule sijoittaa ainakaan henkilöitä, jotka tekevät jatkuvasti kes- olosuhteita voidaan arvioida etukäteen joko uudisrakentamisen kittymistä vaativaa työtä kuten ohjelmointia, laskentaa, suun- tai saneerauksen yhteydessä. Työkalu kehitettiin, koska avotoi- nittelua, asiantuntijatyötä tai vastaavaa. Avotoimistoon ei tu- miston ääniympäristön hallinnassa pitää huomioida useita teki- le myöskään sijoittaa yksityisyyttä tarvitsevia henkilöitä kuten jöitä yhtäaikaisesti ja näiden vaikutusten mallintaminen olisi hy- henkilöstöasioiden hoitajia, palkanlaskijoita, johtajia, puhelin- vä voida tehdä reaaliajassa. Pari vuotta netissä ollut työkalu on myyjiä tai asianajajia. jalkauttanut tietoa suunnittelijoiden ja arkkitehtien suuntaan. Avotoimistoon sopivat parhaiten ne työtehtävät, joissa Hongisto myös konsultoi yrityksiä, jotka haluavat panostaa edellytetään vuorovaikutusta. Lyhyttä puhelinpalvelua tai neu- konttorin äänimaailman stressittömyyteen. Tuore tapaus on Kin- vontaa sisältävät puhelintyöt voivat myös soveltua avotoimis- narps Oy:n uudet toimitilat Kehä III:n varrella (ks. projektiesitte- toon samoin kuin rutiininomaiset tai toistuvat toimistotyöt, Hon- ly s. 36–43). gisto näkee. ”Usein ongelmana on se, että työtehtävät ovat hyvin vaihtelevia ja yksi työpiste ei sovellu kaikkiin töihin. Hyviä koke- ”Kinnarpsin kohdalla mukana oltiin projektin alusta asti, ja kohde on räätälöity käyttäjän tarpeiden mukaan”, Hongisto kertoo. ■ muksia on saatu ns. monitilatoimistoista, joissa työpistetyyppi voidaan valita avotoimistosta, henkilötyöhuoneesta, tiimityö- Lisätietoja: www.ttl.fi/avotoimistoakustiikka huoneesta, neuvotteluhuoneesta, mobiilityöpisteestä tai etätyöpisteestä kulloisenkin työtehtävän mukaan.” Dosentti Valtteri Hongisto on vanhempi tutkija Työterveyslaitoksen sisäympäristölaboratoriossa Turussa. Standardi työn alla Hän on jo vuosien ajan ollut mukana kehittelemässä Työterveyslaitos on kehittänyt mittausmenetelmän, jolla avotoi- kansainvälistä standardia avotoimistojen ääniolosuh- mistojen ääniolosuhteita voidaan arvioida ja erilaisia olosuh- teiden arvioimiseen. Hongisto myös konsultoi yrityksiä teita luotettavasti vertailla keskenään. Menetelmää ollaan par- akustiikkaan liit