prointerior 3+4/2017 - Page 83

ESTEETÖN YHTEISKUNTA ON YHDENVERTAINEN YHTEISKUNTA KUVAT: INVALIDILIITTO RY ”Vammaisten kansalaisten mahdollisuus elää yhdenvertaisesti itsenäistä elämää edellyttää laaja- alaista esteetöntä ja saavutettavaa ympäristöä sekä yhteiskunnan palveluja. Mitä esteettömämpi yhteiskunta, sitä vähemmän tarvitaan esimerkiksi erityisratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluissa”, toteaa Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen. YHDENVERTAISUUS JA esteettömyys ovat puheenaiheina Apuväline 2017 ‑tapah­ tumassa. Tapahtuma kokoaa marraskuussa Tampereelle apuvälineiden käyttäjät, palve­ luntarjoajat, apuvälinealan ammattilaiset ja päättäjät yhteen. Tapahtuman avajaispäivänä järjestettä­ vän Invalidiliiton Kohti esteetöntä ja yhden­ vertaista Suomea -seminaarin tavoitteena on herättää keskustelua, miten esteettö­ myys ja yhdenvertaisuus aidosti toteutuvat Suomessa. Elina Nieminen pohtii seminaa­ rissa yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän kanssa, miten vammaisten ihmisten yhden­ vertaisuutta voidaan Suomessa edistää. ”Esteettömyys ja yhdenvertaisuus ovat pitkälti asennekysymyksiä – kyse on ihmis­ arvon kunnioittamisesta. Esteetön ympäristö ei sulje yhtäkään kansalaista palvelujen ja osallisuuden ulkopuolelle”, Nie­ minen korostaa. Esteettömyyttä voi edistää yksinkertaisillakin oivalluksilla Esteettömyyttä voi edistää yksinkertaisillakin ratkaisuilla. Esimerkiksi sel­ keä värimaailma voi auttaa hahmottamaan kulkusuuntia. Apuväline-tapahtumassa ovat paikalla sekä Invalidiliiton että Näkö­ vammaisten liiton esteettömyysasiantuntijat. Esillä on myös palvelun­ tarjoajien ratkaisuja