prointerior 3+4/2017 - Page 54

Osastopäällikkö Aapo Lindfors RTV Yhtymä Oy:stä katsoo, että julki- sissa tiloissa käytetään nyt enemmän erilaisia päällysteitä ja pinnoitteita – materiaalien yhdistely on lisääntynyt. ”Samassa rakennuksessa on enemmän pintojen ja värien yhdistelmiä kuin aiemmin. Materiaalit valitaan enemmän tilan mukaan kuin aiemmin.” Lindfors katsoo, että tekstiilipäällysteiden (tekstiililaatat) ja erikoispäällys- teiden käyttö on lisääntynyt ja muovimatto jäänyt taka-alalle. ” Suunnittelun laatu näkyy aika suoraan valmiin kohteen laadussa. Arkkitehdit ja suunnittelijat ovat hänen mukaansa pysyneet kehityk- sen kelkassa varsin hyvin, joskin tietämyksen taso vaihtelee. ”Osa suun- nittelijoista perehtyy ja selvittää viimeisen päälle, mutta eivät kaikki”, Lindfors tietää. ”Käytännön valintoihin vaikuttaa usein merkittävästi myös se, että joissakin hankkeissa rakennuttaja/tilojen tuleva käyttäjä alkaa paneutua asiaan ja ohjaa suunnittelua voimakkaasti omien kokemustensa ja oman tietotaitonsa mukaisesti”, Lindfors lisää. Vaikutus voi olla hyvä tai huono. ”Tilaajilla suunnittelun ohjaus on ehkä hieman lisääntynyt etenkin siten, että suljetaan pois vaihtoehtoja, jotka eivät ole itselle mieluisia tai käyttökokemukset ovat olleet huonoja.” Joka tapauksessa Lindfors toivoo, että projektissa käytettäisiin hetki enemmän aikaa suunnitteluun ja varmistettaisiin, että tuote on myös toi- minnallisesti tulevaan käyttökohteeseen sopiva. ”Tyypillinen tuote, joka määritellään väärin, on ESD-lattia, joka on tarkoitettu staattisen sähkön purkamiseen lattiapäällysteen kautta. Suunnittelijoilla voi mennä sekai- sin, mihin tilaan tarvitaan eristävä lattiapäällyste, ja mihin staattista sähköä poistava lattiapäällyste”, hän heittää esimerkin. Se, kuinka suuri paino lattiasuunnittelulle asetetaan julkitilaprojek- teissa, vaihtelee projektista toiseen – rajustikin. Joissakin hankkeissa näkemyksiä vedetään pieteetillä yhteen rakennuttajan, tulevan käyttäjän ja suunnittelijan kanssa. Nyrkkisääntö on, että suunnittelun laatu näkyy aika suoraan valmiin kohteen laadussa – joten asioita kannattaa kyllä fun- deerata isommallakin porukalla. Lindfors huomauttaa, että erittäin suurissa, ’kerran elämässä’ -hank- keissa – kuten esimerkiksi isot keskussairaalat – tehdään usein testi­ lattioita hyvissä ajoin ennen tuotevalintoja. Näin tapahtuu yleensä silloin, kun tilaajalla/käyttäjällä ei ole ehdotonta suosikkiaan ennen kuin tuote­ valintaa tehdään. n 54 prointerior   3–4  /  17 Suuremman maailman lattiatrendejä pystyi aistimaan Frankfurtin Heim- textil-messuilla tammikuussa. Johtaja Sabine Scharrer kertoo, että esi- merkiksi modulaarisuus oli paljon esillä messuilla. ”Joustava, modulaarinen tekstiilimattojen käyttö on tärkeässä roolissa esimerkiksi toimistojen ja hotellien kaltaisissa paikoissa, joissa on pal- jon liikennettä. Tällöin lattiat voivat säilyttää korkealaatuisen ilmeen pitem- pään, kun yksittäisiä moduuleja vaihdetaan tarpeen mukaan.” Kuvioissa oli messuilla aimo annos rentoa Skandi-lookia, mutta myös muita etnisiä mausteita: ”Tuloksena oli ekstroverttejä, värikkäitä kuvioita, jotka henkivät elä- mää ja optimismia.” Yhtä lailla kovaa valuuttaa oli vintage-look – jopa aina siinä määrin, että Scharrer arvioi vintagen olevan jo genre melkein itses- sään. Scharrerin mukaan suunnittelijoiden kiinnostus tekstiililattioita kohtaan on kasvussa – kiitos tuotteiden tarjoaman funktionaalisuuden. ”Julkitiloissa käytettyihin lattiamateriaaleihin kohdistuu jatkuvasti kas- vavia ja vaihtelevia vaatimuksia”, toteaa Scharrer ja mainitsee esimer- kiksi ekologisuuden, akustiikan, paloturvallisuuden, hygienian, joustavuu- den ja kustomisoinnin tärkeinä alueina, joihin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Scharrerin viesti suunnittelijoille on, että jokaiseen kohteeseen on olemassa täydellinen lattiamateriaali, joka pystyy vastaamaan projek- tin vaatimuksiin. ” Julkitiloissa käytettyihin lattiamateriaaleihin kohdistuu jatkuvasti kasvavia ja vaihtelevia vaatimuksia. Designin ohella funktionaalisuus ohjaa kohteiden toteutusta, kun tehdään esimerkiksi hotellia tai seminaarikeskusta. Kestävä kehitys on megatrendi, joka vaikuttaa myös lattioiden valmistukseen ja toteutukseen. ”Lisäksi korkealaatuiset tekstiilimateriaalit vaikuttavat sisäilman laatuun.” Scharrer on myös iloinen kehityksestä, jossa digiprinttaus on mahdol- listanut erilaiset rohkeat kokeilut, myös lattiatekstiileissä. ”Yksilöllisyys on tärkeä trendi”, hän muistuttaa. n