prointerior 3+4/2017 - Page 30

Kahvilan materiaalimaailmaa määrittä‑ vät lattian lämpimänsävyinen tammi, mus‑ taksi maalattu metalli sekä kalusteiden kontrastiset vaaleat ja tummat verhoilut. Potkua kahvilan harmoniseen värikarttaan antaa tuolien verhouksissa harkitusti käy‑ tetty fuksia. Haastetta projektille antoi erityisesti tilanrajaus, sillä kahvila rakennettiin suo‑ raan vanhaan henkilöstöravintolaan joh‑ dattavaan käytävätilaan. Pitkä käytävämäinen tilantuntu saa‑ tiin häivytettyä tehokkaalla spottivalistuk‑ sella ja rytmittämällä seinäpinnat vaaleilla verhoilla, tummilla näyttävillä grafiikkapin‑ noilla ja hyllyratkaisuilla. Intiimimpää tilan‑ tuntua luotiin myös harkitusti istuinryh‑ mien alle sijoitelluilla mattoryhmillä. Kalustevalinnoissa pyrittiin sekä visuaa­liseen että ergonomiseen monimuo‑ toisuuteen. Istuinryhmät vaihtelevat mata‑ lista loungemaisista istuskeluryhmistä aina baarikorkuisiin kokonaisuuksiin. Projektiin kuului myös vanhojen kalus‑ teiden hyödyntämistä. Mm. seinänvie‑ rustoilla kulkevat sohvaryhmät istutettiin kokonaisuuteen uudella verhoilulla.  Projekti toteutettiin tiukalla aika‑ taululla; suunnittelu aloitettiin kesä‑ kuussa 2016 ja lokakuussa kahvila jo toivotti ensimmäiset asiakkaansa tervetul‑ leeksi.   n ” Kalustevalinnoissa pyrittiin sekä visuaaliseen että ergonomiseen monimuotoisuuteen. frameryacoustics.com 30 prointerior   3–4  /  17