prointerior 3+4/2017 - Page 26

kohteessa mukana | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan VASTUULLINEN HAASTE TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: KINNARPS Kinnarps toimitti ja asensi käyttövalmiiksi koko irtokalustuksen Varman pääkonttorin uudistukseen Salmisaareen. Mittava projekti sisälsi irtokalusteiden lisäksi verhot, matot, valaisimet ja akustiikka- ja lasitaulut. Valmista tuli syyskuussa 2017. ASIAKKUUSPÄÄLLIKKÖ ANNE ROSTI Kinnapsilta kertoo, että tarjouskilpailun, ehdotusten ja neuvottelun kautta Kinnarps valittiin irto­ kalustuksen kokonaistoimittajaksi. Taustalla vaikutti pitkä asiakassuhde ja Varman kanssa oli käyty aktiivista keskustelua uudenlaisesta toimitilamal- lista jo jonkin aikaa. ”Hankkeessa painotettiin mahdollisuutta uudenlaiseen työntekemi- seen sekä työntekijöiden hyviä työskentelyolosuhteita. Toteuttajan valin- nassa painotettiinkin erityisesti työpistekalusteiden laatua ja ergonomiaa. Myös toimitusvarmuus on tällaisissa projekteissa ehdottoman tärkeää”, Rosti kertoo. Konsepti edellä 11-kerroksinen toimistokokonaisuus sisältää hulppeat 9 000 neliömetriä ja sen suunnittelusta vastasi dSign Vertti Kivi & Co. ”Projektin teki erityi- sen mielenkiintoiseksi se, että kaikki kerrokset toteuttavat suunnittelulli- sesti pääpiirteittäin samaa konseptia, mutta toimivat itsenäisinä kokonai- suuksinaan”, kuvailee Rosti. ”Kaikissa kerroksissa on työpisteitä sekä kohtaamistiloja ja neuvotte- lutiloja. Hissien läheisyydessä sijaitseva kerrosaula ja taukotilat ovat kus- 26 prointerior   3–4  /  17 sakin kerroksessa omanlaisensa ja tämä luo kerroksen tunnelman tee- man mukaisin värein, kalustein ja valaisimin.” Rakennuksen sijainti meren äärellä integroitiin suunnitelmiin mukaan ja merellisyydestä on imetty valoisuuden ja avaruuden tuntua tiloihin. ”Merinäkymät on konseptissa ja sisustussuunnitelmassa otettu hyvin huomioon ja hyödynnetty kaikkien käyttöön Majakka-nimisinä vapaamuotoisina työskentelytiloina”, Rosti kertoo. Vankka toimintamalli Kinnarps on suunnitellut ja toteuttanut työympäristöjen sisustus- ja muutosratkaisuja jo vuodesta 1942. Yrityksessä tiedetään, että koko- naisprojektien hallinta vaatii aikaa, voimavaroja sekä asiantuntevaa osaamista. Erityisesti, kun kyseessä on Varman pääkonttorin kaltainen iso, tarkasti aikataulutettu projekti, on huolellisella suunnittelulla, toimi- tusvarmuudella ja täsmällisellä asennuksella suuri merkitys. Rosti kat- soo, että kaikki palaset loksahtivat hyvin paikalleen. ”Rakentava keskustelu asiakkaan kanssa ratkaisujen toimivuu- desta, edellisten asennuksien ja käyttäjien kommenteista saadun