prointerior 3+4/2017 - Page 25

kohtaisista roskakoreista oli mahdollista luopua uudistuksen myötä.    Varman toimitilojen yleisilme haluttiin pitää raikkaana ja selkeänä. Rakennuksen tiivistunnel- maisimmat tilat luotiin kahvipisteiden ympärille. Toiston tunteen ehkäisemiseksi kahvilat teemoi- tettiin hillitysti kaupunkien mukaan. Inspiraation lähteinä toimivat kansainvälisen yrityksen tyyliin sopivat Marrakesh, Kioto ja Lontoo. Yleistunnelman luonnin kannalta oleellisinta oli kuitenkin huolellinen valaistussuunnittelu, jossa ei tyydytty ratkaisemaan pelkkiä työergo- nomiaan liittyviä valaistuskysymyksiä. Viihtyisän tunnelman luomiseksi tiloissa hyödynnettiin myös paljon kohde- ja efektivalaistusta. Muutosprosessin aikana henkilöstöä osal- listettiin ja valmisteltiin muutokseen kyselyjen ja workshoppien lisäksi mm. mallituoligallerialla, jossa oli mahdollisuus päästä vaikuttamaan lopul- lisiin tuotevalintoihin. Irtokalustuksen ja sisus- tuksen kokonaistoimittajana projektissa toimi Kinnarps Oy.  ”Tilaajan, suunnittelijan ja projektin toteut- tajien välisen tiiviin yhteistyön ansiosta laaja pro- jekti eteni hallitusti ja suunnitellussa aikataulussa. Kerroksittain tot eutettu projekti mahdollisti hank- keen jalostumisen jo käyttöönotettujen kerrosten tuomien kokemusten mukana ja joitain muutok- sia pystyttiin tekemään joustavasti myös matkan varrella. Mielenkiintoiseksi hankkeen teki juuri konseptin monimuotoisuus. Samat ominaisuudet toistuivat erilaisissa tiloissa eri muodoissa yhdis- täen suunnitelman raikkaaksi ja toimivaksi koko- naisuudeksi, sekä mahdollistaen tilojen muo- kattavuuden käyttäjän sen hetkisen tarpeen mukaiseksi. Hyvissä ajoin tehty uudistuksen huo- lellinen suunnittelu, oikeiden tuotteiden ja rat- kaisujen valinta sekä toimitusvarmuus ja toimiva oma logistiikka olivat oleellisia tekijöitä projektin onnistumisen kannalta”, kertoo asiakkuuspääl- likkö Anne Rosti Kinnarpsilta. Projektin laajuudesta kertoo se, että pel- kät asennustyöt kestivät vuoden verran. Vuonna 2015 aloitettu uudistusprojekti valmistui syys- kuussa 2017. n ” Varman toimitilojen yleisilme haluttiin pitää raikkaana ja selkeänä. INNECO – suomalaista osaamista tilaratkaisuissa – toimistolasiseinät, ovet, siirrettävät tilanjakoseinät Tutustu tuotteisiimme kotisivuillamme ja pyydä lisätietoja www.inneco.fi 3–4  /  17  prointerior 25