prointerior 3+4/2017 - Page 24

” Monimuotoista työskentelyä tukevissa tiloissa akustiikan huomioiminen on oleellinen osa suunnittelua. itsenäisinä eri osastojen erityistarpeita varten rää- tälöityinä kokonaisuuksina. Lisäksi tilat ovat muun- tojoustavia siten, että niitä on helppo muokata ajan myötä muuttuvia tarpeita vastaaviksi. Monitilatoimistolle ominaiseen tapaan raken- nuksesta löytyy erilaisia työskentelytiloja eläväisistä kahviloista hiljaiselle työnteolle omistettuihin aluei- siin. Monimuotoista työskentelyä tukevissa tiloissa akustiikan huomioiminen on oleellinen osa suun- nittelua. Äänen suuntaamisen lisäksi ääntä hal- litaan akustoivilla seinäpaneeleilla, sermeillä ja matoilla, jotka toimivat myös värikkäinä sisustus­ elementteinä.  ”Tilaajalle uudistus ei ollut erillinen hanke tilo- jen ilmeen virkistämiseksi. Keskeistä on, että uudistus on toiminut henkilöstöllemme näkyvänä manifestina uudesta työkulttuurista ja ketterästä vastuunkannosta”, kertoo Varman HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Katri Viippola. Osallistettu henkilöstö onkin ottanut innos- tuneesti vastaan uudistuksen tarjoamat mahdol- lisuudet. Varman vastuullisuutta ilmentäen toimi­ tilassa toteutetaan aikaisempaa kattavammin myös green office -periaatteita muun muassa pape- rinkäytön vähentämisessä. Esimerkiksi työpiste- 24 prointerior   3–4  /  17