prointerior 3+4/2017 - Page 11

” Työtila pitäisi aina suunnitella käyttäjälähtöisesti ja työtehtävien luonteen mukaan. Melu ja häiriöt työpaikalla pudottavat selvästi työtehoa Avotiloissa keskeinen melunlähde on toisten ihmisten puhe. ”Jos monet puhuvat esimerkiksi puhelimessa, se häiritsee muiden keskittymistä etenkin tarkkuutta vaativiin töihin. Suoritustaso kärsii, ja töissä joudutaan pinnistelemään enemmän”, sanoo avotoimistojen akus- tiikasta väitellyt psykologi ja tutkija Annu Haapakangas Turun ammatti- korkeakoulusta. Väitöskirjaansa varten Haapakangas selvitti melun vaikutuksia sekä laboratorio-oloissa että oikeilla työpaikoilla. ”Tutkimme, millä tavoin melu ja muut työtilan häiriötekijät vaikuttavat työntekijöiden keskittymiskykyyn ja stressioireisiin.” Jos varsinkin ympärillä olevien työntekijöiden puheesta saa selvää, kyse on selvästä häiriötekijästä. Epäselvä puheensorina tai muut vastaa- vat taustaäänet eivät haittaa työntekoa yhtä paljon. Työnantajat usein perustelevat erillisten työhuoneiden vaihtamista avotila- tai monitilaympäristöön taloudellisilla syillä. Toisaalta jos avotilan häly pudottaa työtehoa ja vähentää työviihtyvyyttä, myös yrityksen talous kärsii. ”Suunnittelijoilla on ratkaisuja tilanteen parantamiseksi, mutta heidän osaamistaan ei aina tuoda mukaan avotoimistojen suunnitteluun”, Haapa- kangas ihmettelee. ”Avoimiin tiloihin tarvitaan lisää sermejä ja myös peiteääntä, joka estää puheäänen kuuluvuutta. Monitilaympäristöihin tarvitaan lisää erilli- siä hiljaisia tiloja.” ”Ratkaisuja ei kuitenkaan voida monistaa. Työtila pitäisi aina suunni- tella käyttäjälähtöisesti ja työtehtävien luonteen mukaan. Esimerkiksi tut- kimustyöhön avotila ei ole hyvä työympäristö.” n Monitilatoimistoihin hiljaisia työpisteitä ja vetäytymistiloja Akustiikkakonsultti Nella Näveri Akukon Oy:stä kertoo, että muutaman viime vuoden aikana rakennuttajat ovat kiinnittäneet huomiota toimisto­ tilojen akustointiin selvästi enemmän kuin aikaisemmin. ”Nykyisin akustiikka tulee mukaan kuvioihin usein jo hankesuunnitte- luvaiheessa. Se onkin hyvä, koska silloin voidaan saada aikaan kokonais- taloudellisia ratkaisuja”, Näveri toteaa. Uudet työtilat ovat nykyään paljolti monitilatyyppisiä toimistoja. ”Sellaisiinkin ymmärretään nykyisin varata riittävästi hiljaisia työpisteitä ja vetäytymistiloja. Työympäristösuunnittelijat puhuvat toimintalähtöisestä työtilasuunnittelusta: kehitetään toimistoja, joissa on erilaisia tiloja eri toi- minnoille.” ”Myös avoimia työtiloja voidaan mukauttaa työnkuvan mukaan: esi- merkiksi aktiivisen tiimityöskentelyn tilaan ei ole järkevää tuoda äänen kulkua estäviä sermejä työpisteiden väliin, vaan mieluummin tiimien välille.” ”Tilan huoneakustiikasta tulee toki näissäkin tilanteissa huolehtia – vaimennusta tarvitaan kattopinnan lisäksi seinä- ja ikkunapinnoille.” ”Avotiloissa peittoääni, joka peittää puheääniä, on myös usein suo- siteltava. Peittoäänen tasoa voidaan säätää kellonajan tai tilassa olevan henkilömäärän mukaan”, Näveri kertoo. ”Peittoäänenä käytetään tyypillisesti kohinaa, joka on tasaista ja kuu- lostaa melko lailla ilmastoinnin tuottamalta ääneltä. Näin se on huomaa- matonta ja helpottaa keskittymistä omiin tehtäviin.” Näverin mukaan avotilan akustoinnissa on syytä muistaa peiteäänen lisäksi äänen kulun estäminen esimerkiksi seinäkkeillä ja tietysti äänen vaimennus. Uusissa toimistorakennuksissa käytetään tällä hetkellä tyypillisesti kattoon asennettuja säteilijöitä tilan lämmitykseen ja jäähdytykseen. ”Kattosäteilijöiden vaikutus tilan akustiikkaan on otettava huomioon. Säteilijäelementtien pinta-ala on nimittäin yleensä suurempi kuin aiemmin käytettyjen ilmastointielinten. Jotta tilaan saadaan tästä huolimatta riit- tävästi vaimennusta, on mahdollista käyttää vaikkapa rei’itettyjä säteily­ elementtejä, joiden sisälle on sijoitettu akustiikkalevyt”, Näveri ehdot- taa.   n ” Avotiloissa peittoääni, joka peittää puheääniä, on myös usein Hanasaaren Ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen toimistotiloihin on suunniteltu erilaista tilaa erilaisille toiminnoille.   suositeltava. 3–4  /  17  prointerior 11