prointerior 3+4/2016 - Page 80

Julkisivuyhdistys r.y. KOLUMNI Petri Annila Tampereen teknillinen yliopisto Diplomi-insinööri TUULETTUVA JULKISIVU – MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN JULKISIVU ILMASTON MUUTTUESSA myös julkisivurakentamisessa on tarpeen katsoa yhä pidemmälle tulevaisuuteen. Julkisivujen suunnittelussa onkin tulevaisuudessa enemmän haasteita ja vaatimuksia julkisivuihin kohdistuvien suurempien säärasitusten johdosta. Tällöin on tärkeää varmistua jo suunnittelupöydällä julkisivun riittävästä pitkäaikaiskestävyydestä ja arvon säilymisestä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Tuulettuvat julkisivurakenteet tarjoavat tähän hyvän vaihtoehdon. Tuulettuva julkisivu on yleisnimitys rakenteille, joissa varsinaisen julkisivupinnan alla on yhtenäinen tuuletusväli, joka parantaa ulkoseinärakenteen rakennusfysikaalista toimintaa, mm. mahdollistamalla rakenteen tehokkaamman kuivumisen. Julkisivupinta tarjoaa myös muilla tavoin suojaa ulkoseinärakenteissa muille materiaaleille, kuten lämmöneristeille. Tuulettuvissa julkisivuissa käytettävien erilaisten materiaalien kirjo on laaja, minkä lisäksi erilaisia materiaaleja voidaan yhdistellä lukuisiksi erilaisiksi ja erivärisiksi kokonaisuuksiksi sekä luoda moni-ilmeisiä julkisivupintoja. Osittain juuri materiaalien laajan kirjon vuoksi Julkisivuyhdistyksen aloitteesta on nähty aiheelliseksi laatia tuulettuvia julkisivurakenteita koskeva yhtenäinen toteutus- ja suunnitteluohje, jota ei ole aikaisemmin ollut saatavilla ja jonka avulla rakennushanke voidaan julkisivun osalta viedä alusta loppuun. Julkaistu ohje kokoaa yhteen hyvän rakentamistavan mukaiset ratkaisut ja ohjeet, joita tuulettuvista julkisivuista on kertynyt niiden jo vuosikymmeniä jatkuneen käytön aikana. Uusi julkaisu on laadittu yhteistyössä Julkisivuyhdistys Ry:n, Suomen Betoniyhdistys ry:n, Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitoksen sekä julkisivurakentamisen parissa toimivien yritysten kesken. Laadittu kirja on julkaistu Betoniyhdistyksen julkaisusarjassa nimellä by64 Tuulettuvat julkisivut 2016. Julkaisu on suunnattu kaikille rakennushankkeen osapuolille, kuten arkkitehdeille, rakennesuunnittelijoille, materiaalivalmistajille, urakoitsijoille sekä myös kiinteistöjen omistajille. Kirjassa käydään läpi rakennushankkeen eri vaiheita tuulettuvan julkisivun kannalta. Erityisesti arkkitehtiä ja kiinteistön omistajaa silmällä pitäen julkaisussa esitellään tekstein sekä valokuvin kattavasti erilaiset tuulettuviin julkisivuihin soveltuvat materiaalit ja kuvataan niiden ominaisuuksia sekä mahdollisuuksia. Lisäksi keskeisessä roolissa julkaisussa ovat tuulettuvien julkisivujen rakennesuunnitteluun liittyvät asiat. Tämä pitää sisällään mm. useita esimerkkejä erilaisten liitosten ja yksityiskohtien toteutukseen, koska näiden suunnittelu saattaa monessa yhteydessä jäädä liian vähäiseksi ja kyseisten yksityiskohtien toimivuus on kuitenkin koko julkisivun sekä ulkoseinärakenteen kannalta keskeisessä roolissa. Uutena asiana tuulettuville julkisivurakenteille on esitetty myös yhteisiä laatukriteerejä, joiden avulla työmaalla voidaan varmistua, että lopputulos vastaa suunniteltua tavoitetilaa. Erityisesti kiinteistöjen omistajia silmällä pitäen julkaisuun on koottu myös ohjeita rakenteiden tavanomaisiin huolto- ja ylläpitotoimiin liittyen. n Tuulettuvat julkisivut pysyvät kuivina ja kestävät pitkään. KUVA: SEROC OY, SUURPELLON PÄIVÄKOTI ARK. SANDÅS&AUER 80 prointerior  3–4 / 16