prointerior 2/2019 - Page 33

jäävät taakse. Toki hotellibisneksessäkin tilat ovat vain yksi osa kokonaisuutta: myös hotel- lien palvelun on noustava korkealle tasolle. Tilat ovat lisäarvo, ja kokonaisuuden kaikki osat tukevat toisiaan.” Nousevana trendinä Jaana Ekman näkee rosoisen elämyksellisyyden kaikille aisteille: ”Hotelleilta vaaditaan omaa persoonaa. Sattu- manvaraisuus, jossa voidaan yhdistellä a ­ sioita, jotka eivät näennäisesti sovi yhteen, mutta silti näkemyksellinen kokonaisuus, tekee myös hotellisisustuksesta mielenkiintoisen ympäris- tön. Tottakai myös yleiset sisustamisen isot trendit, värikkyys ja boheemius, viherkasveilla sisustaminen, toisaalta kierrätysteema ja luon- nonmukaisuus tulevat myös hotelleihin. Sitä kutsuvampi mitä sykähdyttävämpi, ja kaikille aisteille suunnattu elämyksellisyys – ja aina tulee parempi, kun suunnittelijaan luotetaan”, nauraa Jaana Ekman päälle. ” Hotelleilta odotetaan elämyksellisyyttä ja tarinaa kaiken takana. Arkkitehdin ja sisustussuunnittelijan yhteistyöllä rikkaampia lopputuloksia Arkkitehti Sampo Valjus on ollut vuosikymmen- ten varrella säännöllisesti mukana hotellihank- keissa, kehittäen hotellikokonaisuutta asiak- kaan kanssa tarvittaessa vuosien ajan, ennen kuin projekti lopulta rakennetaan ja valmistuu. Esimerkkinä viimeisimmistä Torni hotelli Tam- pereella. Sampo Valjus näkee sisutussuunnitte- lijoiden kiistattoman arvon hankkeissa: ”On aina ollut ilo työskennellä Suomen parhaim- pien ammattilaisten kanssa. Sisustussuun- nittelijat ovat aina tuoneet hankkeisiin uuden, elämyksellisemmän tason, mikä olisi muuten jäänyt tavoittamatta. Vertaisin tätä työskente- lyä suosittuun Vain elämää- konseptiin: on ollut aina koskettavaa nähdä näiden näkemyksellis- ten suunnittelijoiden tulkinta rakennuksestani. Hankkeiden suunnittelutiimin useammat näkö- kulmat tekevät lopputuloksesta rikkaamman.” Valjus näkee arkkitehdin roolin hankkeissa muuttuvan yhä selvemmin järjen ja turvallisuu- den ääneksi, joka miettii, kuinka kokonaisuus sovitetaan yhteen, ja sisustussuunnittelija saa rauhassa keskittyä tilojen tunnelman ja elämyk- sellisyyden luomiseen. Hotellihankkeissa pää- suunnittelijan vastuullinen rooli korostuu, että kaikki tulee varmasti otetuksi huomioon eri- laisten määräysten voimakkaasti säätelemässä ympäristössä, sekä toiminnallisesti ruuhkaisten aula- ja ravintolatilojen osalta, että hotellihuo- neiden mikrokosmoksessa. Sujuvassa yhteis- työssä sekä arkkitehti että sisustussuunnittelija auttavat toisiaan tekemään kohteesta parhaan mahdollisen. Vastuullisuutta ja ympäristöarvoja ”Elämyksellisyys korostuu hotelleissa. Jokai- sella hotellilla täytyy tänä päivänä olla oma per- soonallinen tarina. Tämä on ollut jo vuosia voi- mistuva trendi, että jokaiselle hotellille luodaan omanlaisensa tarina, mitä tuodaan selkeästi sisustukseen. On ollut myös tärkeää korostaa paikallisuutta ja yksilöllisyyttä”, summaa Valjus. Yhtenä keskeisenä trendinä hotellisuunnit- telussa Valjus näkee hotellien toiminnallisuu- 2  /  19  prointerior 33