prointerior 2/2019 - Page 32

KUOPION ORIGINAL Sokos Hotelli Pui- jonsarvessa Visionary Design Partners Hel- sinki Oy sai vapaat kädet omaleimaisen tilako- konaisuuden luomiseen tilaajan luoman palve- lukokonaisuuden ympärille. Hotellin vastaan- otto, aulatilat ja koko sisääntulokerros muotoil- tiin uudelleen. Hotelli luopui paikallisesta klas- sikko yökerhosta ja tilat muutettiin kokous- ja tapahtumakäyttöön, kun huomattiin niille ole- van ajassa yökerhoa enemmän tarvetta. Klas- sinen bankettisali muuntuu niin tapahtumien auditorioksi kuin näyttäväksi juhlatilaksi erilaisiin tilaisuuksiin. Tilaaja halusi myös tarjota erilaisia, elämyksellisiä kokoustiloja asiakkailleen. Historiallinen ympäristö sai arvoisensa, näyttävän ja tunnelmallisen tulkinnan. Eri vai- heissa rakennetut rakennusosat ja monimuo- toinen tila­kokonaisuus liittyvät yhteen sau- mattomasti ja sisääntulokerroksen eri tilojen rohkeasti erilaiset tunnelmat täydentävät toi- siaan. Original Sokos Hotelli Puijonsarven koh- dalla Visionary Design ­Partnersin Jaana Ekman nostaa esiin tilaajan merkityksen. ”Puijonsar- vessa tilaajalla oli valtava ymmärrys ajan hen- gestä ja siitä mitä asiakkaat haluavat. He luot- tivat suunnittelijaan täydellisesti kerrottuaan oman toiminnallisen visionsa kerrokselle. Suun- nittelijan on helppo tehdä yhteistyötä rohkean ja ennakkoluulottoman tilaajan kanssa. Olimme heti samalla aaltopituudella.” Jaana Ekman avaa ajatuksia Original Sokos Hotelli Puijonsarven persoonallisen kokonaisuuden takana: ”Puijonsarvessa haettiin hieman boutique hotellin yksilöllisyyttä, viihtyisää urbaania olohuonemaista ympäristöä. Tilaajalla oli halu saada hotellivieraiden lisäksi myös kaupunkilaiset istumaan iltaa ja järjestämään palavereitaan hotellin laajassa sisääntulokerroksessa, minne luotiin monipuolinen tilakokonaisuus hotellivieraiden ja kaupunkilaisten käyttöön. Ja tilaajan mukaan tässä on onnistuttu hienosti. ” Kohti kansainvälisen tason hotelleja Elämyksellisistä ja näyttävistä hotelleistaan tun- nettu Jaana Ekman näkee hotellien nousevat trendit osana kansainvälistä kehitystä: ”Myös suomalaiset hotelliasiakkaat ovat muuttuneet rohkeammiksi ja matkustelleet maailmalla ja ulkomainen asiakasvirta kasvaa hyvää vauh- tia. Siksi suomalaistenkin hotellien on nous- tava kaikilta osa-alueiltaan kohti kansainvälistä tasoa. Hotellien on oltava riittävän persoonal- lisia ja yksilöllisiä erottuakseen, ja toisaalta hotellien täytyy miettiä myös omaa profiiliaan paikallisesti. Hotelleilta odotetaan elämyksel- lisyyttä ja tarinaa kaiken takana. Viime vuo- sina myös tilaajien ymmärrys on muuttunut, ja rohkeuden ja oman näkemyksen merkitys on sisäistetty, että hotelleista ja hotelliketjuista muodostuu riittävän erilaisia suhteessa kilpai- lijoihin.” ”Niukkuus ja viileä, pelkistetty skandinaavi- nen ympäristö on jäämässä tältä erää taakse, ja hotelleilta odotetaan voimakkaammin yksi- löllisyyttä ja persoonallisuutta. Myös ilmeeltään jäykän yhtenäiset hienostohotelliympäristöt 32 prointerior   2  /  19