prointerior 2/2017 - Page 71

Suomi pari vuotta Keski-Eurooppaa jäljessä Puuteollisuusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Janne Liias arvelee, että lami­ naattia hyödynnetään yhä enemmän julkitilarakentamisessa. Erityisesti tämä näkyy kalusterakentamisessa, jossa materiaalin hyödyt ovat kiistat­ tomat: se on erittäin kestävä pintaratkaisu. ”Laminaatti on helppohoitoinen. Myös sen kosteuskestävyys on parempi kuin viilupinnalla, vaikka viilupinta onkin käsitelty kosteudenpitä­ väksi”, Liias toteaa. Julkitiloja suunniteltaessa suunnittelijat, arkkitehdit ja sisustusarkki­ tehdit vaativat materiaalilta hyvää kulutuskestävyyttä. ”Kun suunnitellaan esimerkiksi vastaanottotiskiä, niin suositaan lami­ naattia sen kestävyyden vuoksi. Linjastotiskissä ei kestä puuviilu ja lakka­ pinta, koska kahvi ja vesi jää siihen makaamaan. Laminaatilla se saadaan pidettyä helppohoitoisena.” Yleensä laminaatti on myös edullisempi, joten se on järkevä valinta julkitilan kalusteiden pintaratkaisuna. Halvemmasta hinnastaan huolimatta sitä voi nykyään erehtyä luule­ maan jopa aidoksi puuksi. ”Kuviointiensa ja pintastruktuuriensa vuoksi laminaatit ovat kuoseil­ taan lähes puunnäköisiä.” ” Kuviointiensa ja pintastruktuuriensa vuoksi laminaatit ovat kuoseiltaan lähes puunnäköisiä. Lattialaminaatti on arkipäivää kuluttajallekin, mutta seinien pinnoitta­ miseen laminaattia on käytetty vähemmän. Liias pitää mahdollisena, että se yleistyy myös seinämateriaalina siksi, että sen ulkonäkö ja olemus ovat nykyään niin lähellä oikeaa puupintaa. ”En ole vielä törmännyt laminoituun seinään, mutta uskon niitä olevan yhä enemmän. Laminaatit kehittyvät niin kovaa vauhtia, että ne näyttävät ja jopa tuntuvat aidolta puulta.” Janne Liiaksen mukaan puulta näyttävä laminaatti on nouseva trendi, mutta markkinoille on tulossa muitakin vaihtoehtoja. ”Vierailin viime syksynä Latviassa eräällä lastulevytehtaalla, jossa val­ mistetaan laminaattipinnoitettua lastulevyä. Siellä sai vähän osviittaa siitä, mitä tuleman pitää. Oli rustiikin näköistä puupinnoitetta sekä valkopetsat­ tua, mutta myös vähän erilaisia metallin sävyjä, kupariakin.” Suomessa uudenlaisten laminaattien näkymistä saa odotella pidem­ pään, sillä Liiaksen mukaan laminaattitrendit valtaavat Keski-Euroopan markkinat pari vuotta ennen tänne saapumistaan. Pelkkä tekninen laatu ei riitä ”Kuoseja tulee ja menee, niitä on satoja. Vähän aikaa sitten oli kiiltävää ja valkoista joka paikassa. Nyt halutaan jälleen mattamaista. Joka vuosi tulee uusia trendejä”, Ramport Oy:n toimitusjohtaja Tomi Tervala kuvai­ lee laminaattitrendien kehittymistä. Hänen mukaansa laminaattien kehitys seuraa vallitsevia muoti­ virtauksia. Kalusteet saattavat saada pinnalleen samoja värejä kuin esi­ merkiksi autot. Suunnittelijat saattavat käydä jopa tuhansia vaihtoehtoja läpi pintarat­ kaisua valitessaan. Trendikkyyden lisäksi laminaatin pitää täyttää käyttö­ kohteen mukaiset tekniset vaatimukset. ” Laminaatti on erittäin monikäyttöinen, kestävä ja kokonaisedullinen. Ramport on pinta- ja levymateriaalien maahantuontiin keskittynyt yri­ tys. Sen toimittamaa laminaattia käytetään erilaisten julkitilojen kalustei­ siin esimerkiksi sairaaloissa, päiväkodeissa ja kouluissa. Se toimittaa laminaattia myös laivoihin, joissa sitä käytetään kalustei­ den pinnoittamisen lisäksi seinissä oleviin pintoihin. Tervala huomauttaa, että laminaatti on teknisenä tuotteena hyvä, mutta se ei vielä riitä. ”Tuotteen pitää olla myös nopeasti saatavilla. Ei riitä, että me toimi­ tamme sen joskus myöhemmin, vaan meiltä vaaditaan lyhyitä toimitus­ aikoja ja nopeaa reagointia.” Tomi Tervala pitää laminaattia erinomaisena ratkaisuna julkitilakalus­ teissa. ”Se on erittäin monikäyttöinen, kestävä ja kokonaisedullinen. Se on pitänyt pintansa kalusteissa jo 100 vuotta”, hän luettelee. ”Se on loppujen lopuksi myös ekologinen tuote, koska se on hävitet­ tävissä. Kun kaluste hävitetään, niin se ei ole myrkyllinen polttaa, kuten PVC-muovi. Toki se voidaan hyödyntää muutenkin.” 100-vuotias laminaatti ei ole pysynyt samanlaisena aikojen saatossa. Tervala nostaa esille antibakteerisuuden teknisenä innovaationa. ”Erityisesti sairaaloihin haetaan hygieenisiä materiaaleja. Antimikro­ bista laminaattia käytetään myös hoitokodeissa, päiväkodeissa ja kou­ luissa.” Tervalan mielestä suunnittelijat, arkkitehdit ja sisustusarkkitehdit osaavat käyttää laminaattia pääsääntöisesti oikein. ”Mielestäni he ovat varsin valveutuneita ja osaavat myös asettaa vaati­ muksia meille toimittajille, mikä on oikein. He voisivat vaatia meiltä enem­ mänkin esimerkiksi informaatiota”, hän sanoo. ”En allekirjoita sellaista näkemystä, että suunnittelijat vain suunnittele­ vat eivätkä ymmärrä mitään, ja jonkun toisen pitää päättää miten asia teh­ dään. Valtaosa Suomessa toimivista suunnittelijoista on kokeneita.” Tervalalta liikenee kehuja myös nuoremmille suunnittelijoille. ”Koko ajan tulee uusia suunnittelijoita, ja heillä on hienoja uusia ideoita ja näkemyksiä. Niitä pitää olla, vaikka kaikki niistä eivät toteutuisi­ kaan.” 2  (p(&FW&"s