prointerior 2/2017 - Page 40

Julkisivuyhdistys ry KOLUMNI Harry Edelman professori Tampereen teknillinen yliopisto Toni Pakkala Julkisivuyhdistys ry VIHERJULKISIVUT KESTÄVÄN RAKENTAMISEN OSAKSI MYÖS SUOMESSA ILMASTONMUUTOS HAASTAA hyvän elämän edellytykset kau- pungeissa, sillä sään ääri-ilmiöiden määrä kasvaa, ja perinteinen kaupun- kirakenne vettä läpäisemättömine ja kuumuutta varastoivine pintoineen lisää mm. tulvariskiä, energiankulutusta ja helleaaltojen aikaista kuollei- suutta. Samaan aikaan rakentaminen kiihtyy globaalisti ennennäkemät- tömällä tavalla. Rakennuksiin integroidut funktionaaliset viherrakenteet voivat tarjota uusia ratkaisuja kestävään kaupungistumiseen myös poh- joisissa ilmastoissa. Rakennusten pinnat voidaan valjastaa tuottamaan ekosysteemipalveluita, kun maanpinnan viheralueiden kapasiteetti ei yksin riitä esim. lämpöaaltojen lievittämiseen tai turvaamaan viheralueiden saa- vutettavuutta ja riittävää vihermaisemaa Rakenteisiin integroitavat kasvillisuusratkaisut yleistyvät globaalisti vauhdilla, mutta niihin liittyy monenlaisia uskomuksia ja tiedon puutteita, jotka voivat jarruttaa käyttöönottoa tai johtaa teknisesti ja biologisesti kestämättömiin rakenteisiin. Esimerkkinä tästä ovat ristiriitaiset käsityk- set siitä, suojaako vai vahingoittaako köynnös sen alla olevaa seinää. Vaikka maanpinnan tason luonto- ja viherympäristöt vaikuttavat myöntei- sesti hyvinvointiin monella tavalla, ei tiedetä toteutuvatko samat hyödyt suhteessa viherjulkisivuihin ja -kattoihin tai voivatko ne tarjota uudenlaisia kokemuksellisia hyötyjä. Eurooppalaiset kaupungit etsivät kuumeisesti uusia luontopohjai- sia ratkaisuja. Lukuisilla kaupungeilla kuten Helsingillä, Lontoolla, Parii- silla ja Wienillä on myös omat viherkattoihin liittyvät tavoitteensa. Vihreitä pintoja, niin kattoja ja kuin julkisivuja pyritään lisäämään kaupunkien viih- tyisyyden ja toiminnallisuuden lisäämiseksi kuten lämpökuormien tasaa- miseksi, hulevesien hallitsemiseksi ja pienhiukkasten vähentämiseksi. Näihin toiminnallisiin kysymyksiin etsii vastauksia myös Tampereen teknil- lisen yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen Maj ja Tor Nesslingin Sää- tiön rahoittama tutkimushanke SOGREEN, jossa myös Julkisivuyhdistys on mukana vuorovaikutuskoordinaattorina. Hankkeessa tutkitaan uusia kustannustehokkaita, toiminnallisia ja houkuttelevaa arkkitehtuuria mah- dollistavia julkisivu- ja kattoratkaisuja. Erityisesti ilmastomuutoksen myötä lisääntyvät viistosateet aiheuttavat julkisivuille kosteuskuormaa, jonka vähentämiseen hankkeessa etsitään viherseinistä ratkaisuja. SOGREEN-tutkimus toteutetaan sekä kenttäkokeina että laborato- riotesteinä, joissa simuloidaan erilaisia kaksoisjulkisivurakenteita. Kenttä- koekohteina ovat niin TA-Rakennuttajan uusi kohde Helsingin Jätkäsaa- ressa kuin vanha suojelukohde Kivilinna Valkeakoskella. Kivilinna tarjoaa kiinnostavan tutkimuskohteen runsaan köynnöskasvuston vaikutuksista rakennuksen julkisivun toiminnallisuuteen niin lämpökuormien kuin viis- tosateidenkin näkökulmasta. Hankkeen kaikille avoin avausseminaari jär- jestetään TTY:llä 5.6. n Lisätietoja: Facebook @TUTSDD, Julkisivuyhdistys ja luomus.fi. N Yksi SOGREEN-hankkeessa tutkittavista kohteista, As. Oy Kivilinna, Valkeakoskella. 40 prointerior   2  /  17