prointerior 2/2017 - Page 32

Lasiseinäiset huoneet on toimittanut Vetrospace Oy. SP Pirteän väriset puhelinhuoneet toteutettiin asiakkaan väritoiveiden mukaan (Vetrospace Oy). Suunnitteluryhmällä oli käytössä Uki Arkkitehtien kehittämä VALO- virtuaaliavusteinen suunnittelumenetelmä. VALO-menetelmää käytettiin koko hankkeen eli neljän vuoden ajan: rakennuskonseptien vaihtoehtojen vertailussa, tyypillisten toistuvien huonetilojen vaihtoehtojen tutkimisessa, kokonaisten yksiköiden toimivuuden testaamisessa sekä lopuksi sisustuk- sen vaihtoehtojen arvioinnissa. ”Tavoitteellinen palautteen kerääminen ja sen ammattitaitoinen käyttö on olennainen osa menetelmää”, lisää Miesmaa. Kaiken kaikkiaan VALO-virtuaalikävelyjä palautteineen pidettiin 37 kpl ja niissä kävijöitä oli yhteensä yli 700: yksiköiden henkilökuntaa, ylläpidosta vastaavia, aikuis- ja lapsiasiakkaita. Suurennuslasin alla Koska JUST-hanke toimi kokeilualustana useammallekin uudelle tavalle toteuttaa julkinen rakennus, sen onnistumista seurattiin valtakunnallisella tasolla tiiviisti. Miesmaa myöntää, että allianssimallilla toimiminen oli haas- teellista kaikille osapuolille, sillä se vaati kaikilta aitoa sitoutumista, vuoro- vaikutustyökalujen jatkuvaa kehittämistä ja hankkeen kokonaisuuden hal- lintaa. Avoin rakentaminen ei jäänyt sanahelinäksi hankkeessa, vaan toteu- tettiin perusteellisesti: mm. kiinteän ja muuntuvan osan suunnittelu ja rakentaminen toisistaan erillisinä kokonaisuuksina vaati tarkkaa pohdintaa ja aikataulutusta niin suunnittelussa kuin rakentamisessakin. ”Tietomallivaatimukset olivat tavanomaista korkeammat, ensinnäkin avoimen rakentamisen vaatimusten takia ja lisäksi myös sen tähden, että haluttiin mahdollistaa tietomallin aktiivinen käyttö myös rakennuksen yllä- pidossa”, Miesmaa kertoo. 32 prointerior   2  /  17 Käyttäjän ehdoilla Käyttäjän mukaan ottaminen suunnitteluun koetaan usein suurena haas- teena. Tällöin pelätään, että käyttäjien aktiivinen osallistuminen lisää kus- tannuksia ja vaarantaa aikataulun. ”JUST-hanke kuitenkin osoitti, että sekä aikataulussa että budjetissa on mahdollista pysyä”, Miesmaa pohtii. ”Tärkeää oli, ettei pelkästään arkkitehti, vaan kaikki suunnittelualat ja urakoitsijat ymmärsivät ja kuuntelivat käyttäjää ja heidän tarpeitaan. Koko allianssin haluttiin ymmärtävän, mikä merkitys talossa toteutettavan toi- minnan tehokkuudella on sosiaali- ja terveyskeskuksen elinkaarikustan- nuksiin ja terveyshyötyihin.” Miesmaa on projektiin ja sen lopputulokseen tyytyväinen: Järven- pää on saanut toimintaa hyvin palvelevan ja tulevien vuosien muutoksiin sopeutuvan rakennuksen. ”Samalla allianssin osapuolet ovat kartuttaneet ymmärrystään sekä osaamista toimia uudentyyppisissä yhteistoiminta- hankkeissa”, hän lisää. Katsaus sisustukseen Protest Design Oy:n Taina Lehtinen ja Marko Nenonen toimivat hank- keen sisustusarkkitehteina. Suunnittelualueeseen kuului koko rakennuk- sen kaikkien sisätilojen pintamateriaali- ja värisuunnittelu, suurin osa kiin- tokalusteista sekä irtokaluste- ja tekstiilisuunnittelu. ”Lisäksi osallistuimme muun muassa valaistuksen, opasteiden ja grafiikoiden suunnitteluun ja suunnittelimme JUST:iin paljon uniikkeja rat- kaisuja kiintokalusteista tekstiileihin”, kertoo Taina Lehtinen. Esimerkiksi vesipistekalusteet räätälöitiin tarkasti käyttäjien toiveiden mukaan ja vas- taanottohuoneiden verhot painettiin JUST:in kerrosvärien mukaan määri- tellyin värisävyin. ”Lähtökohtana suunnittelussa oli luoda sisätilat, jotka palvelevat par- haalla mahdollisella tavalla kaikkia käyttäjiä – sekä henkilökuntaa että asiak­kaita. Terveydenhuollon tiloja suunniteltaessa ergonomia, esteet- tömyys ja puhtaanapitoon liittyvät seikat ohjaavat kaikkia suunnittelurat- kaisuja, mutta ne pyrittiin ratkaisemaan siten, että lopputulos ei alleviivaa näitä erityispiirteitä, vaan soveltuu kaikille”, Lehtinen toteaa. Viihtyisällä