prointerior 2/2017 - Page 27

Sairaala valmistui maaliskuussa Jorvin sairaalan yhteyteen, ja sen kokonaishinnaksi muodostui 150 miljoonaa euroa. Ericalille sairaalan kalusteurakka oli isoimmasta päästä mutta ei ainutlaatuinen. ”Olemme toteuttaneet saman tyyppisiä projekteja ennenkin. Toi- mitimme esimerkiksi kalusteet Lujatalon saneeraamaan Meilahden sairaalan potilastorniin pari vuotta sitten. Se oli suuruusluokaltaan suurin piirtein samanlainen. Olemme kalustaneet myös terveyskes- kuksia, päiväkoteja ja kouluja”, Hiltunen mainitsee. Espoon sairaalan kalustaminen kattoi noin kolmanneksen Ericalin vuoden 2016 liikevaihdosta, joka oli kokonaisuudessaan yli 2,8 mil- joonaa euroa. Projektin haasteena komponenttien mitat Ison kokoluokan sairaalaprojektissa erilaisten komponenttien ja osien määrä oli mittava. ”Kalusteet ja niiden komponentit vaativat yksityiskohtaista suun- nittelua, sillä vain harvat tiloista olivat keskenään samanlaisia. Mitta- muutoksia ja -heittoja oli paljon. Kalusteet oli koottava ja merkittävä hyvin tarkkaan, jotta ne saatiin sijoitettua oikeille paikoilleen”, kertoo Hannu Hiltunen. Muilta osin sairaalaympäristö ei Hiltusen mielestä ole erityisen haastava kalustettava. ”Kaikki pinnat on pinnoitettu näissä kalusteissa, ja sairaalaympä- ristössä käytetään hygieenisesti oikeanlaisia materiaaleja.” Kalustaminen on yksi rakennusprojektin viimeisistä vaiheista, jol- loin paineet aikataulussa pysymiseen ovat kovimmat. Rakentamisen aikana on saattanut tapahtua viivästyksiä, mutta rakennuksen sovi- tusta luovutusaikataulusta on pidettävä kiinni. Tällöin kalustamiselle voi jäädä hyvin vähän aikaa, ja suunnitelmien muutoksia voi tapahtua vielä tässäkin vaiheessa. Hiltusen mukaan yritys selviytyi kiireestä onnistuneesti, mistä hän antaa kiitoksensa yhteistyökumppaneille. ”Loppusiivousta tekevät siivoojat pökkivät meitä koko ajan eteen- päin, mutta kohtuullisen hyvin me selvisimme. Lujatalon kanssa olemme toteuttaneet samanlaisia kohteita aiemmin ja toivon, että saamme toteuttaa tulevaisuudessakin.” Hyvä lopputulos joustavalla yhteistyöllä Ericalilla oli kalustetyössään useita alihankkijoita. Ramportin kanssa yhteistyölle on jo pitkät perinteet. Erikoismitoitettujen kalusteiden val- mistuksessa pystyttiin yhteisvoimin vähentämään virheiden määrää ja pysymään aikatauluissa. ”Saimme Ericalin tilaukset suoraan Ramportin tilausjärjestelmään ja veimme ne avustaen edelleen tehtaalle, ettei niitä voitu välissä muokata käsin. Tämä on meille tyypillinen ja nopea tapa toimia eri projekteissa – tosin tässä määrä oli normaalia isompi. Tämä on tois- taiseksi ollut suurin yhteistyöprojektimme Ericalin kanssa, yli 100 000 euroa”, sanoo Tomi Tervala. ”Ericalille alihankkijoiden käyttö mahdollistaa isojen projektien tekemisen. Tämä projekti antoi uskottavuutta tekemisellemme myös jatkossa. Espoon uusi sairaala on meille erittäin merkittävä referens- sikohde”, vahvistaa Hiltunen. Ericalin toimitusjohtaja Hannu Hiltunen kehuu Ramportia toimin- tojen joustavuudesta, minkä myötä yhteistyö yritysten välillä on ollut sujuvaa. ”Asiat henkilöityvät monesti, ja Ramportilla on osaavia ja asian- tuntevia ihmisiä tekemässä töitä. Kun asiat otetaan tosissaan ja pyri- tään mahdollisimman hyvään ja järkevään lopputulokseen, niin silloin- han homma sujuu.” ”Tuskin olisimme selvinneet projektista yksin, mutta kun on hyviä tavarantoimittaja ja toimijoita, niin silloinhan siitä selvitään. Sitä varten- han ne yhteistyökumppanit ovat.” Sairaalarakentaminen on Suomessa voimakkaassa kasvussa, sillä monet 1960–1970-luvuilla tehdyt keskussairaalat ovat lähivuo- sina isojen remonttien edessä. Osa sairaaloista korjataan, mutta osa puretaan ja tilalle rakennetaan uusia. Työsarkaa on jopa enemmän kuin homekoulujen korjaamisessa. Nykyaikainen suunnittelu ja uusien materiaalien käyttö edistävät varsinkin sairaaloiden viihtyisyyttä. n 2  /  17  prointerior 27