prointerior 2/2017 - Page 11

FINNSECURITY RY:N puheenjohtaja Arto Kangas arvioi, että toimi­tilaturvallisuus on viime vuosina kehittynyt vauhdikkaasti. Hänen mukaansa esimerkiksi elinkaariajattelu, ympäristöystävälli- syys, energiatehokkuus, kestävä kehitys, esteettömyys ja digitalisaa- tion huomioon ottaminen toimitilojen turvallisuudessa ovat nousseet yhä tärkeämmiksi tekijöiksi. ”Ylipäätään nykyään kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota tek- nisten järjestelmien elinkaariin. Tämä näkyy myös kiinteistöihin valitta- vissa turvaratkaisuissa.” ”Eteen voi tulla yllättäviä tilanteita. Kokonaisturvallisuudesta on pystyttävä pitämään huolta”, Kangas muistuttaa. ”Aulatilojen turvallisuudessa on otettava huomioon myös työnteki- jöiden työhyvinvointi. Lisäksi on suunniteltava suojautumisvaihtoehdot yllättävissä tilanteissa, hälytysmahdollisuudet mukaan lukien. Myös esi- merkiksi tilanteiden taltiointi on suunniteltava jo etukäteen.” Joustavia järjestelyjä Asioiden ennakoitavuus on turvallisuusalalla keskeistä. ”Järjestelmät halutaan tehdä joustaviksi, koska rakenteiden ja lait- teistojen älykkyys kehittyy jatkuvasti. On varauduttava siihen, että tek- nisiä järjestelmiä joudutaan jossakin vaiheessa täydentämään ja päivit- tämään vaikkapa IoT-ratkaisuilla (IoT = Internet of Things).” Kiinteistöjen älykästä tekniikkaa tutkitaan parhaillaan muun muassa KIRA-digi-hankkeessa, jonka tavoitteena on vauhdittaa kiin- teistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota. Hankkeessa on mukana Aalto-yliopisto sekä useita rakennus- ja sähköalan toimijoita. ”Digitalisaatio tulee ottaa ennakoivasti huomioon kaikessa toimin- nassa. On varmistettava lukitukset ja toiminnan jatkuvuus sekä suo- jauduttava uhkilta ja riskeiltä – mutta myös taattava esteetön pääsy ja poistuminen.” ”Kiinteistön poistumis- tai kulkureiteillä ei saa olla poistumista hidastavia eikä myöskään sisäänpääsyä rajoittavia esteitä, koska esi- merkiksi pelastuslaitoksen henkilöiden on tarvittaessa päästävä tiloihin nopeasti”, toteaa Kangas. Tilanteet hallintaan Abloy Oy:n liiketoiminnan kehityspäällikkö Mika Savolainen kertoo kiin- teistöturvallisuusalan kehittyvän jatkuvasti. ”Etenkin kokonaisvaltaiset turvallisuusratkaisut ovat kysyttyjä, koska ne helpottavat kiinteistöjen hallinnointia.” ”On tärkeää, että eri järjestelmien laitteistot ja ohjelmistot toimi- vat yhdessä. Nykyajan kiinteistöturvallisuudessa ei ole kyse pelkästään älylukituksesta. Kiinteistössä on koko ajan oltava selvä tilannekuva siitä, mitä tapahtuu”, Savolainen korostaa. ”Tämä asettaa muun muassa oviympäristön tuotteille yhä enem- män vaatimuksia. Käyntiovilta on kerättävä tilatietoja ja ovien käyttö­ dataa. Lisäksi järjestelmään tarvitaan kameravalvonta- ja paloilmoitin- järjestelmien välittämää tietoa.” Kun kokonaistilannekuva on selkeä, esimerkiksi ovien toimintaa osataan ohjata oikein erilaisissa tilanteissa, vaikkapa tulipalon sattu- essa. Hätätilanteissa ihmisten on päästävä nopeasti ovista ulos. Ovi­ ympäristön on toimittava siten, että suuri määrä ihmisiä saadaan nopeasti turvaan. ” Digitalisaatio tulee ottaa ennakoivasti huomioon kaikessa toiminnassa. Etäohjausta IoT-ratkaisuilla Oviautomatiikalla voidaan Savolaisen mukaan muutoinkin ohjata ihmi- set oikeille reiteille. ”Nykyisin myös kulkuopasteet voivat toimia joustavasti”, Savolai- nen toteaa. ”Uuden tekniikan avulla eri kiinteistöjä voidaan hallita keskitetysti vaikkapa toiselta puolelta kaupunkia internetin ja IoT-järjestelmien väli- tyksellä. Valvomossa voi olla karttapohja, josta nähdään kunkin kiin- teistön ovien lukitukset ja kulkuoikeudet.” Vastaavasti kulkuoikeuksien ja avainten päivityksiä voidaan tehdä etäohjatusti. Kiinteistössä voi olla seinäyksikkö, jossa avaimiin ohjel- moidaan ajantasaiset kulkuoikeudet ja johon voidaan kerätä kulku­ rekisteri. 2  /  17  prointerior 11