prointerior 1/2018 - Page 33

Töölönlahden puolelle suunniteltiin suuri, kaikkia työntekijöitä palve- leva olohuonemainen tila, joka toimii taukotilana ja mahdollistaa myös yhteiset info-tilaisuudet, kohtaamisen ja työskentelyn erilaisessa vapaam- massa ympäristössä. Kerroksen upein maisema saatiin siis tasapuolisesti kaikkien käyttöön. Yhtenäinen käytävätila kiertää koko kerroksen ympäri ja eri yksiköi- den sektorimaiset työskentelytilat sijoittuvat ulkokaarelle käytävän varrelle. Keskikaarella on runsaasti kooltaan ja tunnelmaltaan erityyppisiä neuvot- telu- ja ryhmätyötiloja. Sisäkaarelle suunniteltiin yhteiskäyttöisiä työhuo- neita ja vetäytymistiloja. Kerroksessa on kaksi ammattitason keittiötä. Toi- nen palvelee kokouskeskusta ja tilaisuuksia, toinen työntekijöiden omia tarpeita. Tiloja jakavat seinät haluttiin tehdä mahdollisimman läpinäkyvinä täys- lasiseininä, jolloin tila säilyi avarana eikä näkymät peittyneet. Läpinäky- vyyttä säädellään verhojen avulla. Alusta lähtien oli selvää, että tilasuunnittelussa ja sisustuksessa hyö- dynnetään aikaisemmin hankittuja kokoustilakalusteita. Myös helposti irrotettavat reliefimäiset seiniin kiinnitetyt akustiikkaelementit lähtivät mukaan uusiin tiloihin. Kalustehankinta oli mittava. Tilaajalle oli tärkeää, että kalustetoimit- tajaksi valikoitui kotimainen, suomalaista työtä edustava toimija. Työpis- tekalusteet toimitti Isku. Muita kalustetoimittajia olivat Inno, Vivero sekä Ofisea. Kalusteita testattiin yhdessä käyttäjien kanssa hankkimalla mallikalus- teita ja kiertämällä kalustetoimittajien showroomeilla. Työpisteen ergono- misuus sekä muuntojousto olivat tärkeitä tekijöitä kalusteita valittaessa. Ympyrätalon julkisivut sekä porrashuoneet ovat kaavassa suojellut. Ympyrän kaarelle sijoittuvissa rakennuksen kolmessa suojellussa porras- huoneessa on kussakin oma tunnusvärinsä. Näistä upeista väreistä haet- tiin yhtymäkohtia uusien työtilojen sisäilmeeseen. Voimakas petrolin sini- nen sävy toistuu kalusteissa ja lattiapinnoissa. Myös punaisen eri sävyt 1  /  18  prointerior 33