prointerior 1/2018 - Page 18

Tukholman messujen designravintolan designista vastasi italialainen, Tukholmassa asuva ja työskentelevä muotoilija Luca Nichetto. Tarjolla oli myös Greenhouse-kahvia nuoren Nick Rossin suunnittelemassa kahvilassa. Kah- vilan nimi Prologue viittasi antiikin Kreikan draa- moihin, joissa prologi luo kontekstin tuleville tapahtumille. Rossin mukaan nuoret suunnitteli- jat ovat tavallaan samassa tilanteessa – he esit- televät ideoitaan ja kokeilevat siipiensä kestä- vyyttä uransa alkuvaiheessa. Ota kantaa! Tukholman messut ovat tunnetumpia eettisistä ja esteettisistä kannanotoista enemmän kuin poliittisista, mutta valtavirrasta vähän sivussa saattoi löytää poliittisiakin ääniä. Yksi heistä oli varmasti Victoriya Yakusha, ukrainalainen arkkitehti ja designeri, joka huomautti Trend Talk -puheenvuorossaan että Ukrainan ajau- tuessa kriisiin 2013–2014, se menetti enem- män kuin maa-alueita – se kadotti myös osan kulttuurisesta ainutlaatuisuudestaan. Yakushan ko­koelma FAINA onkin osittain kivuliaskin tutki- musmatka yhteisille kulttuurisille alkulähteille. ”Globalismi, individualismi ja minimalismi ovat tämän hetken ja lähitulevaisuuden päät- rendejä, mutta samalla kun me tutkimme muo- din olemusta, emme myöskään saa unohtaa juuriamme, omaa kulttuuri-identiteettiämme”, Yakusha toteaa ja tarjoaa neljänneksi trendiksi etnistä designia. The Design Bar Arkkitehtuuria kansalle Tavallaan samoilla apajilla oli myös PANORAMA-näyttely, jossa käsiteltiin demokraattisen arkkitehtuurin eri ilmenemis- muotoja. Pohjoismaissa suunnittelua ohjaa- vat eri sidosryhmien välisten tarpeiden analyysi ja tasapainottelu, olipa sitten kysymys julkisen tilan käytöstä, ympäristönsuojelusta tai vaikkapa lasten oikeuksista kaupungissa. Julia Hertzman Architects Swedenistä toteaa, että arkkitehdeiltä ja kaupunkisuunnit- telijoilta kyllä löytyy sosiaalista omaatuntoa, jota näyttely omalta osaltaan toi esiin. ”Eri sidos- ryhmien välistä vuoropuhelua halutaan edistää, etenkin ajatellen asukkaita ja tulevien koulujen oppilaita. Suunnittelijat keskittyvät hyvin vah- vasti kokonaiskuvaan”, hän uskoo. PANORAMA-näyttelyn takana olivat Stockholm Furniture & Light Fair, Architects Sweden ja designkollektiivi MYCKET ja mukana oli kaikkiaan 34 yritystä/instituutiota. n Trendejä varten Tukholmassa järjestetään ihan oma näyttelykin. Tämän v