prointerior 1/2018 - Page 13

Kinnarps Oy:n markkinointipäällikkö Liselott Bergholm-Slotte uskoo, että vastuullisten ja kestävien valintojen tärkeys näkyy myös työympäris- tösuunnittelussa. ”Asiakkaiden ympäristötietoisuuden lisääntyminen näkyy esimerkiksi puhtaan sisäilman merkityksen tiedostamisesta: ollaan huolissaan esimer- kiksi huoneilmaan mahdollisesti haihtuvista kemikaaleista (VOC), jotka tutkimusten mukaan voivat aiheuttaa päänsärkyä tai keskittymisvaikeuk- sia.” Vastuullisuudelle asetetaankin jatkuvasti lisää vaatimuksia; asiakkaat ovat itse sitoutuneet erilaisiin vastuullisuusohjelmiin ja myös tästä syystä halutaan tarkempaa tietoa. Bergholm-Slotte huomauttaa, että monitilaideologia on lyönyt läpi voi- malla samalla kun digitaalisuus on muuttanut työn sisältöä – ja toisaalta taloutta halutaan kohentaa tiivistämällä neliöitä. ”Jotta monitilatoimistosta saadaan tuottavampi, on sen toteuttami- seen paneuduttava ja siihen varattava riittävästi aikaa ja resursseja. Suun- nittelu ja laadukas toteutus ovat avaintekijöitä.” Bergholm-Slotten mukaan avoimuuden ja yhteenkuuluvuuden lisään- tyminen on nostanut monimuotoisuuden avainasemaan. Jopa neljä työn- tekijäsukupolvea saattaa työskennellä työympäristössä yhdessä ja työ- voima on moninaisempaa kuin koskaan aiemmin. ”Suunnittelussa on otettava huomioon eri sukupolvien erilaiset toimintatavat. Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää fiksua ja käyttäjälähtöistä työympäristöä, joka ottaa sekä introvertit että ekstrovertit huomioon ja tarjoaa sekä kohtaamistiloja että keskittymiseen sopivia paikkoja”, hän linjaa. ” Suunnittelu ja laadukas toteutus ovat avaintekijöitä. "Kun henkilöstö otetaan mukaan suunnitteluun, se osallistaa ja tukee uutta työkulttuuria ja edistää sitä kautta myös työhyvinvointia", Bergholm- Slotte toteaa. ”Hyvään työympäristöön halutaan tulla, ja kun työntekijät kohtaavat, syntyy uusia ideoita ja tiedonkulku paranee. Haasteena näen, että työym- päristön muutoksen yhteydessä ei aina ymmärretä käyttää riittävästi aikaa juuri analyysi- ja kartoitusvaiheeseen.” Haastepuolelle Bergholm-Slotte listaa myös selkeiden, yhdessä toteutettujen työympäristön pelisääntöjen puuttumisen. ”Älykäs tilanhallin- tajärjestelmä saattaa olla tarpeen hallitsemaan henkilöstön tilankäyttöä.” Bergholm-Slotten mukaan työympäristöjen haasteet ja mahdollisuu- det tiedostetaan suhteellisen hyvin Suomessa, vaikka joka talossa on syytä olla valppaana myös jatkossa. ”Elämme murroksen aikaa ja se asia ei ole muuttumassa.” n 1  /  18  prointerior 13