prointerior 1/2009 - Page 54

UUSI LÄHESTYMISTAPA SISUSTUSSUUNNITTELUUN TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: SINI PENNANEN EI OLE HARVINAISTA törmätä ratkaisuihin, joissa valaistus ja kalustus eivät vain sovi yhteen. Suunnittelun tilaaja ei välttämättä tiedä suunnittelun yhteydessä tekemiensä päätösten vaikutuksia − ja suunnittelijan on vaikea tuntea tilan käyttäjän tarpeita, kun suunnitteluvaiheessa loppukäyttäjästä ei ole vielä aavistustakaan. Suunnitteluun tarvitaan sekä reilusti lisää yhteistyötä että uusia lähestymistapoja, työmenetelmiä ja työkaluja, jotka helpottavat ja selkeyttävät suunnittelijan ja tilaajaan välistä keskustelua sekä auttavat päätöksenteossa, painottaa tuotetyhmäpäällikkö Markku Varsila KT Interior Oy:stä. Varsila on pitkän linjan veteraani ja vaikuttaja alalla. Hänen mukaansa yhtenä syynä ongelmiin on se, että kiinteistön valaistus on perinteisesti osa tilan kiinteää rakennetta, kun Valaistus- ja julkitilasisustamisen alalla toimiva KT Interior Oy on nimittänyt tuoteryhmäpäälliköksi Markku Varsilan 29.12.2008 alkaen. taas sisustus on käyttäjän mukanaan tuomaa. Nämä muodostavat kuitenkin yhdessä toimintaympäristön tiloissa työskenteleville ihmisille. ”Tilan käyttäjä päättää yleensä sisustajan kanssa kalustuk- ”Näissä ratkaisun hankintahinta on tärkeämpi kuin kokonaisuuden ergonominen ja esteettinen laatu tai elinkaaren aikana kertyvät kokonaiskustannukset ja ympäristövaikutukset. sesta. Väliseinistä päättää uudisrakentamisen osalta yleensä Lopputuloksena tilassa työskentelevät ihmiset joutuvat kärsi- arkkitehti, korjausrakentamisessa myös sisustaja. Valaistuksen mään huonosta valaistusergonomiasta tai tilan vuokraaja koh- hankkii ja myös sen käytöstä vastaavat monesti eri henkilöt tuuttomista energiakustannuksista”, Varsila toteaa. kuin tilan lopulliset käyttäjät. Valaistussuunnittelussa tilan käyt- Ongelmien ratkaisu jälkikäteen taas tarkoittaa sitä, et- täjän tarpeita ei tunneta − puhumattakaan tilanteista, joissa tä pahimmassa tapauksessa joko valaistusasennus tai tiloihin edes tilan käyttäjä ei ole tiedossa”, Varsila toteaa. hankittu kalustus joudutaan vaihtamaan. KAIKKI VAIKUTTAA KAIKKEEN Kun käyttäjä ei tunne si- ERGONOMIAN EHDOILLA Mitkä sitten ovat niitä tyypilli- sustuksen, väliseinäjärjestelmien ja valaistuksen vuorovaiku- siä sisustuksen ja valaistuksen vuorovaikutuskohtia? Varsilan tuskohtia, hän ei myöskään osaa vaatia omien toimintojensa mukaan vuorovaikutuskohtia on varsin helppo johtaa ergono- kannalta tärkeitä ominaisuuksia. Samalla suunnittelijan vastuu mian perusteista. tilaajan tarpeiden arvioinnissa kasvaa: Varsila huomauttaa, että mikäli laatuvaatimuksia ei osata määritellä ja arvioida, on perin helppoa pysytellä perinteisissä ratkaisuissa. 52 prointerior 1 / 09 ”Ergonomian osatekijät jaetaan kolmeen ryhmään: työpisteen mitoitus, ympäristötekijät ja riskitekijät”, Varsila kertoo. Valaistus on yksi ympäristötekijä, mutta se vaikuttaa oleel-