prointerior 1/2009 - Page 44

MAHDOLLISUUKSIEN VUOSI 2009 Verkottuminen, osallistuminen julkiseen keskusteluun, hyvän hinta-laatusuhteen analysoiminen eli katteen ylläpitäminen ja samaan aikaan asiakkaan toivoman laadun kehittäminen ovat avainasemassa, kun lähdemme rakentamaan menestyksekästä alkanutta vuotta suhdanteiden sävyistä huolimatta. Kumppanuus tarjoaa osapuolille hyötyjä yksilöpeliä tehokkaammin. Rakennetun ympäristön tekijöiden, kaupunkitilan muokkaajien, toimintaympäristön osaajien ja muotoilijoiden tulisi hakea voimakkaasti synergiaa, uusia rahoitusmalleja, reippaita pelinavauksia ja asiakaslähtöisyyttä koko sektorille. Meidän ei kannata ulkoistaa tätä tilaisuutta. OSALLISTUMINEN JULKISEEN KESKUSTELUUN Median katselukulmasta olemme haluttu ja dynaaminen sektori, luovat VUODEN ALUSSA on hyvä katsoa mennyttä vuotta ja poi- ihmiset, taitavat osaajat, innovatiiviset tekijät, mutta miksi me- mia sieltä parhaimmat hedelmät esiin. Mutta kannattaa hakea dia tuo julki turhuutta, sitä johon emme ole osallisia ja josta myös seikat, joita tulee parantaa. on helppo avata keskustelu kollegoiden kanssa? Millaista asiakaspalautetta kulunut vuosi toi ja miten vasta- Meidän on aika tulla ulos kuorestamme, hakea kontakti- simme asiakkaiden palautteeseen ja miten se vaikutti toiminta- pintaa mediasta ja olla mukana siellä missä tapahtuu, mis- tapoihimme? tä kirjoitetaan, missä on ongelmia ja jonne voimme tuoda rat- Asiakkaan luo mennessä tulokulmalla on merkitystä. Designin tulee tuoda asiakkaan liiketoiminnalle hyötyä, tuoda kan- kaisuja. Juuri nyt, kun kaikilla on paljon kysymyksiä, saa helpoimmin puheenvuoron, kun osaa kertoa vastauksia. nattavuutta ja lisäarvoa asiakkaan kilpailijoihin nähden. Silloin suunnittelija on haluttu kumppani. ASIAKKAAN TOIVOMA LAATU Laatumittareita seuratessa Sisustusarkkitehdit juhlivat 60-vuotisjuhlavuotta parhaaseen alkaa hahmottumaan tulevan vuoden haasteiden suunta. Alka- mahdolliseen aikaan. Rakennetun ympäristön sisällöstä ja puit- neena vuonna luovien alojen tulee kyetä vakuuttamaan yhteis- teista käydään vilkkaampaa keskustelua kuin aikoihin. On tär- työtahonsa yhä enemmän laadulla ja osaamisella, toimitusvar- keää pohtia rakentamisen osapuolien kesken arvoja, hyötyjä, muudella, asiakkaan tilanteen oivaltamisella ja hyvällä suun- kumppanuutta ja tarkentaa toimintatapoja. Rakennetun ympä- nitteluprosessin osaamisella ja lopputuloksella. ristön suunnittelijoina olemme puhuneet kestävästä kehitykses- Kun katsoo omaa toimintaa asiakkaan silmälasien takaa, tä, ekologisesta jalanjäljestä ja näiden sovittamisesta laaduk- laatumääritteet ovatkin toisen näköisiä kuin itsearvioinnissa on kaaseen ja esteettiseen ympäristöön jo kauan ennenkuin siitä tottunut ajattelemaan. Asiakkaalle olemme korvattavissa ja kil- tuli mediaseksikäs aihe. pailutettavissa. Vuosi 2009 avautuu monien kysymysten edessä, lehtien Suunnittelijan tulee reagoida muutoksiin nopeammin ja mustilla etusivuilla. Meillä luovien alojen ammattilaisilla oli- joustavammin kuin menneenä vuonna, jolloin tekemistä tar- si tarjota lisäarvoa kurjistuvan kierteen hillitsemiseksi, vai oli- jottiin enemmän kuin oli tarpeen. Tilanne markkinoilla kään- siko? tyi huonompaan odottamattoman nopeasti ja siksi meidän tulee olla asiakkaidemme rinnalla hakemassa yhteistä lisäarvoa VERKOTTUMINEN ON KUMPPANUUTTA Verkottuminen työmme kautta. Siksi me olemme olemassa, luomassa asiak- on selviytymiskeinona tehokas. Mutta miten meidän luovien ih- kaalle lisäarvoa, kilpailuetua, tuottamassa parempaa arkielä- misten on niin vaikea verkottua ja hakea yhteistyötä? Yhteistyö män kestävää ympäristöä, muotoilemalla esineitä, palveluja, koetaan sanana, jonka jälkeen ei oikein tiedä miten päin pi- rakennuksia ja si