Progressive Digital Srbija april 2018. - Page 27

Istraživanje Deloitte Globalni ekonomski rast podstiče rast i optimizam među privatnim kompanijama Nove tehnologije ubrzavaju inovacije i doprinose ostvarivanju poslovnih rezultata, a među glavnim ciljevima za razvoj 62% kompanija navodi povećanje efikasnosti, 46% koristi tehnologiju za efikasnije upravljanje odno- sima sa kupcima, 45% nastoji da potpomogne rast, a 37% koristi nove tehnologije za istraživanje i razvoj. Drugi navode analitiku podataka/poslovnu inteligenciju i automatizaciju poslovnih procesa kao ključne za rast. K ako globalna ekonomija raste ujednačeno, optimizam nadvladava neizvesnost među privatnim kompanijama kada su u pitanju njihova očekivanja i investicioni pla- novi. U svom izveštaju ‘Globalne perspektive za privatne kom- panije: planovi, prioriteti i očekivanja’, Deloitte otkriva da dve trećine rukovodilaca privatnih kompanija širom sveta veruje da će se njihovi prihodi povećati u narednoj godini. U istraživanju je učestvovalo 1.900 direktora u 30 zemalja, od kojih većina očekuje rast prihoda, dobiti, produktivnosti i kapitalnih investicija. Takođe, čak 45% ispitanika očekuje da će zaposliti više osoba na neodređeno vreme. Međutim, pored ovih očekivanja, 53% ispitanika ipak smatra da je do- sta visok stepen neizvesnosti po pitanju budućih planova. www.progressivemagazin.rs 27