Progressive Digital Srbija april 2018. - Page 11

oma važno, da nije GMO. U različitim istraživanjima potrošači često navode da naša zemlja obiluje prirodnim bogatstvima, u planinskim predelima je razvijeno stočarstvo, imamo plodno i nezagađeno zem- ljište, kao i brojne domaće sorte različitih žitarica, voća i povrća, koje dobro uspevaju na ovim prostorima. Osim toga, većina po- trošača smatra da su domaći proizvodi manje tretirani različitim veštačkim komponentama i konzervansima za produžavanje svežine. Ova uverenja predstavljaju snažnu osnovu za kreiranje os- ećanja sigurnosti i poverenja u domaće brendove. Povratak tradiciji Često se kod potrošača kao razlog opredeljenja za određeni brend može čuti navod “zato što ima dugu tradiciju”. Šta duga tradicija zapra- vo znači potrošaču? Ona je najčešće doživljena kao garant dobrog kvaliteta (jer su potrošači skloni razmišljanju da ako je nešto opstalo dugi niz godina na tržištu onda mora i da je kvalitetno), što takođe učvršćuje osećaj sigurnosti i poverenja u brend. Ovo je posebno bilo izraženo tokom krize, kada je potrošačima bio i potreban siguran os- lonac i ‘provereno’, ali možemo reći da je ova tendencija i dalje prisut- na. Izuzev toga, tradicija se može razumeti u mnogo širem kontekstu. Pojedini domaći brendovi uživaju ogroman stepen poverenja jer su sa nama od detinjstva ili se transgeneracijski prenose (npr. sa majki na ćerke). Takođe, ‘hipsterski’ trendovi idu ruku pod ruku sa tradicijom i autentičnim, što su mnogi brendovi i iskoristili. Nacionalni ponos i deo kolektivnog identiteta nacije I … last but not the least, postoje i ikonični lokalni brendovi za koje slobodno možemo reći da predstavljaju nacionalni ponos www.progressivemagazin.rs i deo kolektivnog identiteta nacije. Na našim prostorima je ovo umnogome potpomognuto izraženom društvenom i ekon- omskom nestabilnošću, koja je rezultirala time da na malo šta možemo da se oslonimo i istinski budemo ponosni. Brendovi koji su opstali dugi niz godina, sa svojim specifičnostima i ne- promenjenim kvalitetom, su zapravo ‘naši’ i ti koji nas nisu iznev- erili. Pored toga, za određenu generaciju potrošača ovi brendovi nose i nostalgičnu notu jer, u simboličkom smislu, predstavljaju odraz jednog određenog vremena i svega lepog u vezi sa tim vremenom. Da zaključimo... Ono na šta se nismo detaljnije osvrtali, a što svakako ima snažan uticaj koji će u budućnosti biti sve izraženiji jesu i tr- govačke marke. U tom smislu lokalni brendovi se nalaze raza- peti između internacionalnih brendova, sa snažnom market- inškom podrškom koji uglavnom igraju na teritoriji emocija, i sa druge strane trgovačkih marki koje se bore svojom best value for money pozicijom. Tradicija i autentičnost, kao i snaž- no poštovanje koje postoji prema lokalnim brendovima pred- stavljaju dobru osnovu i uporište za dalji rast, ali kako bi lo- kalni brendovi dugoročno opstali i izborili se za svoje mesto pod suncem, moraju ući u cipele i oslušnuti sve zahtevnijeg potrošača, i sa druge strane moraju se širiti i jačati van svojih geografskih granica. n Jelena Vukelić Aleksandar Milanović 11