Probiyotik Prebiyotik Günlükleri Aralık. 2013 - Page 8

1. Çalışmanın çift kör plasebo kontrollü yapılmış olması çalışmanın değerini artırmaktadır. Ayrıca çocukluk çağında yapılmış olması da önemlidir. 2. H. pylori, Gram negatif patojenik bir bakteridir. Kronik gastrit, peptik ülser hastalığı, gastrik adenokarsinoma ve MALT lenfomanın en önemli nedeni olarak kabul edilmektedir. Dünya nüfusunun %50’si H. pylori ile enfektedir. H. pylori tedavisinde antibiyotikler ve proton pompa inhibitörleri kullanılır. Ancak yan etkiler nedeniyle tedavi uyumu bozulabilmektedir. Ayrıca antibiyotiklerin çok kullanılması nedeniyle H. pylori antibiyotik direnci de önemli bir sorundur. 3. 2000 yılından beri, H. pylori tedavisine ek olarak probiyotik verilen ve antibiyotik yan etkilerinin azaldığını gösteren onlarca çalışma yapılmıştır. Literaturde bu amaçla en sıklıkla laktobasiller ve ikinci olarak ise bifidobakterlerin kullanıldığı çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmaların büyük bir kısmında probiyotik kullanımının hem eradikasyon hem de yan etki üzerine pozitif etkileri olduğu gösterilmiştir. Ancak daha fazla çalışma gereklidir. Ahmad K, Fatemeh F, Mehri N, Maryam S. Probiotics for the Treatment of Pediatric Helicobacter Pylori Infection: A Randomized Double Blind Clinical Trial. Iran J Pediatr. 2013; 23: 79-84. 4. H. pylori tedavisine ek olarak probiyotik verilmesinin metabolik interaksiyonlar, bakteriosin üretimi, mukozal bariyerin güçlendirilmesi ve intestinal enflamatuvar cevabın düzenlenmesi yolları ile H. pylori eradikasyonuna pozitif etkileri olabileceği düşünülmektedir (1,2). Ayrıca yan etkiler azaldığı için, antibiyotik tedavisinin tamamlanması da eradikasyonun artmasına yardım etmektedir. 5. Çocukluk yaş grubunda yapılan az sayıda çalışmanın çoğunda, erişkinlere benzer şekilde probiyotik kullanımının H. pylori eradikasyonunda daha başarılı olduğu belirlenmiş, ancak bu yanıtın kullanılan probiyotik türüne göre değiştiği gösterilmiştir (2-4). Bu nedenle bu konuda çok sayıda çalışma yapılması gereklidir. Çalışmanın çift kör plasebo kontrollü yapılmış olması çalışmanın değerini artırmaktadır. Ayrıca çocukluk çağında yapılmış olması da önemlidir. Kaynaklar: 1. Wang ZH, Gao QY, Fang JY. Response to efficacy of probiotics in Helicobacter pylori eradication therapy. J Clin Gastroenterol 2013 (basımda). 2. Patel A, Shah N, Prajapati JB. Clinical appliance of probiotics in the treatment of Helicobacter pylori infection-A brief review. J Microbiol Immunol Infect 2013 (basımda). 3. Sykora J, Valeckova´ K, Amlerova´ J, et al. Effects of a specially designed fermented milk product containing probiotic Lactobacilli casei DN-114 001 and the eradication of H. pylori in children. J Clin Gastroenterol 2005;39:692e8. 4. Lionetti E, Miniello VL, Castellaneta SP, et al. Lactobacillus reuteri therapy to reduce side-effects during anti-Helicobacter pylori treatment in children: a randomized placebo controlled trial. Aliment Pharmacol Ther 2006;24:1461e8. 5. Goldman CG, Barrado DA, Balcarce N, et al. Effect of a probiotic food as an adjuvant to triple therapy for eradication of Helicobacter pylori infection in children. Nutrition 2006;10:984e8. 6. Gotteland M, Cruchet S. Suppressive effect of frequent ingestion of Lactobacillus johnsonii La1 on Helicobacter pylori colonization in asymptomatic volunteers. J Antimicrob Chemother 2003;51:1317e9. 7. Shimizu T, Haruna H, Hisada K, Yamashiro Y. Effects of Lactobacillus gasseri OLL 2716 (LG21) on Helicobacter pylori infection in children. J Antimicrob Chemother 2002;50:617e8. 8. Cruchet S, Obregon MC, Salazar G, et al. Effect of the ingestion of a dietary product containing Lactobacillus johnsonii La1 on Helicobacter pylori colonization in children. Nutrition 2003;19:716e21. 9. Gotteland M, Andrews M, Toledo M, et al. Modulation of Helicobacter pylori colonization with cranberry juice and Lactobacillus johnsonii La1 in children. Nutrition 2008;24:421e6. 14 Çocukluk yaş grubunda yapılan az sayıda çalışmanın çoğunda, erişkinlere benzer şekilde probiyotik kullanımının H. pylori eradikasyonunda daha başarılı olduğu belirlenmiş, ancak bu yanıtın kullanılan probiy