Praca Lublin 29-11-2013

Praca w Lublinie w bran?y medialnej Bran?a medialna, wydawnicza i dziennikarska wydaje si? dla postronnych osób idealna do podejmowania kreatywnej pracy, pe?nej nowych wyzwa? i przygód. Jest to praca nieszablonowa, w której nic nie jest w zasadzie powtarzalne. Do takiej pracy w Lublinie w serwisie GoWork.pl poszukiwani mi?dzy innymi s? pracownicy na stanowiska: ? ? ? Hostessa, Specjalista ds. i organizacji imprez, Dziennikarz, sprzeda?y ? ? ? Autor tekstów reklamowych, Redaktor, Specjalista ds. akredytacji. Jakich cech charakteru, wykszta?cenia i umiej?tno?ci poszukuj? u kandydatów potencjalni pracodawcy, gotowi zatrudni? do pracy w Lublinie? Osoba chc?ca zatrudni? si? do pracy w Lublinie w bran?y medialnej, powinna by?: ? ? ? ? ? Przebojowa, Odwa?na, Komunikatywna, Pomys?owa, Spostrzegawcza, ? ? ? ? Dok?adna, Samodzielna, Sumienna, Systematyczna. Wykszta?cenie i umiej?tno?ci Nie ka?dy mo?e pracowa? jako dziennikarz, czy prezenter telewizyjny. Do pracy w Lublinie w bran?y medialnej i wydawniczej, b?d? znakomicie nadawa?y si? osoby, które maj? do?wiadczenie w takiej pracy, albo te? uko?czy?y odpowiednie studia, cho? w wi?kszo?ci przypadków wy?sze wykszta?cenie nie jest wymagane. W bran?y tej bardzo liberalnie pracodawcy podchodz? do kwestii posiadania wykszta?cenia kierunkowego. W zamian za to, oczekuj? pewnych umiej?tno?ci od kandydatów do pracy w Lublinie w bran?y Media/Wydawnictwa/Dziennikarstwo, takich jak: ? Umiej?tno?? sprawnej obs?ugi komputera, w tym programów do edycji tekstów i programów graficznych, ? Umiej?tno?? pracy w grupie, ? Umiej?tno?ci sprzeda?owe, ? Umiej?tno?ci organizacyjne, ? Tzw. lekkie pióro, ? Umiej?tno?? pos?ugiwania si? poprawn? polszczyzn?, ? Znajomo?? warsztatu dziennikarskiego, ? Znajomo?? narz?dzi SEO/SEM, ? Umiej?tno?? pos?ugiwania si? j?zykami obcymi.