Portfolio Naples November 2017 - Page 44

ArtSpot 2017 Partial List of Exhibitors www.artspotmiami.com Mariana Monteagudo, Venezuela Emiliano Gironella Parra, Mexico Nina Surel, Argentina Ryan Burns, USA Scott Ashley, USA 42 PORTFOLIO MAGAZINE The Athens Gallery, Apostol, Greece www.apostolart.com