Popular Culture Review Vol. 24, No. 2, Summer 2013 - Page 70

66 Populär Culture Review W ei Shaochang. 1998. “Wang xiansheng yu mifeng xiaojie” (Mr. Wang and Miss Bee), in Lao manhua 1, 1-9. Ye, Gang. 1996. “Zhongguo manhua de zhaoqi zhengui wenxian,” in Shanghai Sketch (Shanghai manhua): 1-3. Ye Qianyu. 1930. “Manhua shenghuo— Wang xiansheng gongzhuang” (Comic Life: the Confession o f Mr. Wang), Shanghai Sketch 100: 3. — .1983. Ye Qianyu: manhua, chatu, xiaopin (Ye Qianyu: Cartoons, illustrations, and sketches). Hong Kong: Joint Publishing. — .1992. X i xu cangsangji liunian (Minutes o f the swift changes o f the world and the fleeting time). Beijing: Qunyan chubanshe. Zhang, Yingjin. 2001. “The Corporeality o f Erotic Imagination: a Study o f Pictorials and Cartoons in Republication China.” In John Lent, ed., Illustrating Asia: Comics, Humor Magazines, and Picture Books. Honolulu: University o f Hawai’i Press. 121-36.