Popular Culture Review Vol. 24, No. 2, Summer 2013 - Page 69

The Coming of Age of Chinese Comics 65 18 Y e’s seif preface to Sanshi niandai dao sishi niandai— Ye Qianyu manhua ji, cited in Bi and Huang (1986), 118. 19 Shanghai Sketch 41, 8.___________________________________________ Works Cited Bi Keguan and Huang Yuanlin. 1986. Zhongguo manhua shi (History o f Chinese comics). Beijing: W enhua yishu chubanshe. Farquhar, Mary Ann. 1995. “Sanmao: Clasic Cartoons and Chinese Populär Culture.” In John Lent ed. Populär Culture. Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press. 139-58. Horn, Maurice. 1999. The World Encyclopedia o f Comics. Philadelphia: Chelsea House Publishers. Huang Ke. 2000. Shanghai meishu shi zhaji (Miscellaneous records o f the history o f fine arts in Shanghai). Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe. Hung, Chang-Tai.1990. “W ar and Peace in Feng Zikai’s Wartime Cartoons,” in Modern China, Vol. 16, No. 1: 39-83. Lee, Leo Ou-Fan. 1999. Shanghai Modern: The Flowering o f a New Urban Culture in China, 1930-1945. Lent, John. 1994. “Comic Art,” in W u Dingbo and Patrick Murphy, eds., Handbook o f Chinese Populär Culture. Westport, Connecticut: Greenwood Press. Li, Chan. 1978. Zhongguo manhua shi (History o f Chinese comics). Taibei: Shixi chubanshe. McManus, George. 1926. Bringing Up Father. New York: Cupples and Leon. Minick, Scott and Jiao Ping. 1990. Chinese Graphic Design in the Twentieth Century. New York: Van Nostrand Reinhold. Ng, Yuk Lan. 1997. “The Art o f Ye Qianyu,” in Besides, 59-70. Shanghai Sketch (Shanghai manhua) 1928-1930 [1996]. R eprintedby Shanghai shudian chubanshe. Shen Kuiyi. 2001. “Lianhuanhua and manhua—Picture Books and Comics in Old Shanghai.” In John Lent, ed., Illustrating Asia: Comics, Humor Magazines, and Picture Books. Honolulu: University o f H aw ai’I Press. 100-20. Shi He, Yao Fushen, and Ye Cuidi, eds. 1991. Zhongguo jindai baokan minglu. Fuzhou: Fujian renmin chubanshe. Wakeman, Frederic JR. and Richard Louis Edmonds. 2000. Reappraising Republican China. Oxford University Press.