POBLE DE VENT I FUSTA - Page 14

tocar. Aquest concert ens ha de servir per parlar i conèixer tant els que poden ser més coneguts com els que no. Conèixer els instruments de vent de fusta en l’etapa infantil vol dir anar-se familiaritzant amb el llenguatge i descobrir el seu funcionament bàsic de manera progressiva i sempre amb l’ajuda de l’adult. Parlar dels instruments comporta també crear un entorn que canalitzi i faciliti despertar l’interès i la descoberta per part dels nens. A continuació exposem alguns aspectes a tenir en consideració en aquest treball d’aproximació als instrument de vent de fusta que hem ordenat amb els següents apartats - Les imatges dels instruments - Coneixement bàsic dels instruments de vent de fusta - Reconeixement auditiu dels instruments - Els instruments de vent fusta a l’aula Les imatges dels instruments A nivell musical, parlar d’un instrument musical és parlar d’un timbre concret –un so d’un color determinat- que el personalitza i el fa diferent als altres. Però parlar d’instruments amb els nens sol comportar sempre una associació imatge-so: veure l’instrument –original, foto o dibuix- per fixar-nos en el seu timbre i també en les seves característiques físiques. Com que no és freqüent poder disposar d’instruments en directe haurem de recórrer a les imatges. Per preparar aquest concert ens servirem de fotos o dibuixos dels instruments fagot, clarinet, oboè, flauta travessera i flauta de bec- i procurarem que la mida del seu format mantingui una proporció entre ells al màxim ajustada a la realitat. Aquestes imatges ens facilitaran poder parlar del instrument i fixar-nos en les diferents parts que el composen. A part de les imatges dels instruments també estarà bé mostrar fotos dels músics en acció d’interpretar per veure la postura corporal dels instrumentistes quan toquen. En aquest cas és recomana utilitzar les fotografies dels propis músics del concert perquè els nens s’hi vagin familiaritzant. Les imatges es poden fer servir a mida que es van escoltant els instruments en les obres, o bé es poden col·locar totes juntes des de bon començament en algun espai de l’aula, i anar presentant i treballant cada un dels instruments quan les característiques de les obres ens ho demani. Tots aquests materials tenen una doble funció: per una banda, d’ambientació del concert i, per l’altra, de possibilitar l’observació física de l’instrument a nivell individual i en comparació amb la resta del grup. Aquesta doble funció, però, no té sentit si no va acompanyada de l’audició del so de l’instrument a través de les obres del concert. Coneixement bàsic del funcionament dels instruments Quan es para atenció en un instrument, a més de fixar-nos en la seva disposició física, el material amb el que està fet i les seves diferents parts, un dels aspectes més importants a conèixer des d’un sentit musical és com es produeix H\