Pioniers Magazine okt/ nov/ dec 2018 | Verandering en Transformatie - Page 53

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

methaangas). We hebben te maken met enorme en toenemende verschillen in inkomen en bezit binnen en tussen landen. We hebben te maken met een toename van schaarse collectieve goederen zoals schoon drinkwater en schone lucht en nog steeds leeft een derde van de wereldbevolking onder armoedegrens van 3,10 dollar per dag en is 11% ondervoed.

We hebben meer passende economische modellen nodig! Als we anders gaan kijken, kunnen we ineens andere mogelijkheden zien. 10% van het voedsel dat nooit gegeten wordt omdat het wordt weggegooid of verloren raakt in de toevoerroutes, is voldoende om alle honger de wereld uit te helpen. Een jaarlijkse mondiale belasting van 1,5 % op het bezit van miljardairs levert voldoende geld op om alle kinderen in de lage-inkomen landen naar school te laten gaan en gezondheidszorg te bieden.

Ingebedde economie

Kate laat ons een veel reëler en vollediger plaatje zien van de ‘ingebedde economie’ waarin alle essentiële factoren (zoals energie, grondstoffen en afval) en actoren (zoals huishoudens, de gemeenschap, de staat en het bedrijfsleven) opgenomen zijn binnen de grenzen van onze planetaire mogelijkheden:

Daarmee ontstaat een volstrekt ander beeld van de economische realiteit met vergaande consequenties voor beleid en wetenschap.

Als nieuwe metafoor voor dit veel meer omvattende model heeft zij de donut genomen. Enerzijds hebben we te maken met onze verplichtingen ten aanzien van het minder fortuinlijke deel van de wereldbevolking. Iedereen heeft recht op

voldoende voedsel, water, opleiding, inkomen, gezondheidszorg, energie. Het recht ook om zijn/haar stem te laten horen. Er zijn banen nodig en aandacht voor gelijkheid tussen man en vrouw en minder grote welvaartsverschillen. Al deze zaken die o.a. zijn vastgelegd in de nieuwe Millenniumdoelen, vormen een stevig Sociaal Fundament voor onze wereld.

Zonder deze basis groeit het risico op

humanitaire rampen. Dit fundament bevindt zich aan de binnenkant van de

donut. Aan de buitenkant bevinden zich de externe bedreigingen van moeder aarde en daarmee van ons leefklimaat zoals verzuring van de oceanen, chemische vervuiling, aantasting van de ozonlaag, verlies van biodiversiteit, klimaatverandering, verkeerd gebruik van het land of tekort aan vers water.

"We hebben meer passende economische modellen nodig! Als we anders gaan kijken, kunnen we ineens andere mogelijkheden zien."

p. 71 van Kate Raworth Doughnut Economics. Seven ways to think like a 21st-centrury economist.