PIERROT A LA LLUNA - Page 29

⇨ Dodecafonisme: Significa música de dotze tons. És una forma de música atonal, amb un sistema de composició en el qual les dotze notes de l’escala cromàtica són tractades com equivalents, és a dir que estan subjectes a una relació ordenada que no estableix jerarquia entre elles. S’utilitza una sèrie de dotze notes o menys, el compositor en decideix l’ordre en què apareixen amb l’única norma de què no se’n repeteixi cap fins que la sèrie torni a començar. Schönberg va establir quatre posicions bàsiques per a una sèrie: • • • • P: la sèrie fonamental. R: la retrogradació: la sèrie fonamental disposada en ordre retrògrad. I: la inversió: invertir la direcció dels intervals fent ascendents els descendents i a la inversa. RI: la inversió retrògrada: es realitza una retrogradació de la inversió. ⇨ Serialisme La música serial és un dels avenços més radicals del segle XX. El sistema dodecafònic es va ampliar al incorporar la serialització de la durada i del ritme, entre altres elements. En el serialisme parcial s'utilitzen menys de dotze notes i en el serialisme total totes. Una de les millors introduccions al serialisme és el Concert per a violí, d'Alban Berg. 7.Compositors i obres Podeu trobar més informació de cada compositor, de les obres, les lletres completes, i d’altres aspectes a l’apartat d’enllaços i de bibliografia. 1) JOHANN SEBASTIAN BACH (Eisenach, 1685 – Leipzig, 1750) Fou un organista i compositor alemany de música barroca, membre d’una família amb uns 120 músics! La seva obra es c