Pa Fokus Dhjetor

Pa e përmuajshme S A L FA fokus Nr. 4/2013 t sh he sh Ku . . . . . . . . . . ? sh KU KU s ? KU sh KU sh? . . ? sh ? KU h ë? um sh më . .