OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 8

Opuchy pri chronických ochoreniach žilového systému a ich lie ba Opuch žilného pôvodu sa spoiatku manifestu- je po dlhťej dobe stánia, popoludní a na veer. Opuchy sú minimálne ráno a majú výraznú ten- denciu k ústupu po uvedení dolných konatín do zvýťenej polohy. Majú tendenciu prejavova sa alebo zhorťova pôsobením tepla, až v tep- lom letnom poasí, po horúcich kúpeoch alebo pri dlhťom státí na vykurovanej podlahe. Môžu by obojstranné alebo jednostranné, ale vždy asymetrické rozsahom postihnutia. Opuch sa pri chronickej žilnej nedostatonosti rozvíja postupne, jeho lieba sa v rôznych ťtá- diách mierne odliťuje. 1. ťtádium … latentný (skrytý) opuch Pacient v tomto období pozoruje rôzne subjek- tívne príznaky, ako je pocit ažoby, únavy a napä- tia v nohách. Tieto ažkosti sú vemi typické pre chronické žilné ochorenia, vyskytujú sa astejťie u žien ako u mužov. ažkosti pacienta sa postup- ne zhorťujú v priebehu da, po zvýťenej polohe konatín dochádza k úave i vymiznutiu ažkos- tí. Príznaky sa môžu manifestova denne alebo len po provokácii zhorťujúcimi initemi(teplo, dlhťie sedenie a státie a pod.). V tejto fáze eťte nie je viditený opuch v oblasti dolných konatín. Lieebne sa v tejto fáze vemi dobre osvedu- jú lieky ovplyvujúce žilný opuch, v kombinácii s nosením podporných kompresívnych panúch alebo kompresívnych elastických panúch I. … II. Kompresívnej triedy. Aplikácia kompresie je vä- ťinou dostaujúca len poas obdobia dlhťieho sedenia a státia, nie je nutná celodenne. Neod- delitenou súasou lieebného procesu je aj dodržiavanie režimových opatrení … vyvarova sa dlhodobému sedeniu a státiu, pôsbeniu nad- merného tepla, pravidelne cvii pre posilnenie žilno-svalovej pumpy, pravidelne polohova kon- atiny, venova sa vhodným ťportovým aktivitám (plávanie, nordic-walking, bicyklovannie), pravi- delne krátkodobo sprchova konatiny chladnou vodou, stara sa o pravidelnú stolicu, voli vhod- ný odev a obuv. 2. ťtádium … flebedém (flebolymfodynamická nedostatonos ) V tomto ťtádiu sa opuch rozvíja aj v priebehu da a je viditený a hmatatený. Manifestuje sa v oblasti okolo lenkov a môže sa objavi na bér- coch. Býva vždy nesúmerný, obojstranný alebo jednostranný. Opuch je mäkký, po minútovom tlaku na miesto opuchu pretrváva jamka - pozitív-ny Śpitting testŤ. Po polohovaní konatín dochá-dza k zlepťeniu alebo úplnému ústupu ažkostí. Poda rozsahu a d žky trvania opuchu v priebe-hu da môžeme hodnoti závažnos tohto ťtá-dia ako miernu (opuch sa objaví okolo lenkov len naveer), stredne závažnú (opuch je i nad lenkom už popoludní) a ažkú (opuchy sú oko-lo lenkov aj nad lenkami, objavujú sa už ráno, obmedzujú každodennú aktivitu a vyžadujú po-lohovanie konatín aj v priebehu da).Základom lieby opuchov v tomto ťtádiu je kaž-dodenné a dôsledné nosenie kompresívnych elastických panúch radťej II. Kompresívnej trie-dy. Ak je opuch rozsiahlejťí je lepťie spoiatku lieby aplikova kompresívnu bandáž a k nose-niu kompresívnych elastických panúch pristúpi až po redukcii opuchu. Rovnako ako v 1. ťtádiu je prínosná aplikácia liekov priaznivo ovplyvu-júcich ústup opuchu a pravidelné dodržiavanie režimových opatrení. 3. ťtádium … flebolymfedém (flebolymfostatická nedostatonos ) V pokroilých ťtádiách žilného ochorenia do- chádza vemi asto k rozvoju nevratného žilného opuchu, ktorý nezmizne ani po dlhťom poloho- vaní konatín (napr. po nonom spánku). Opuch vzniká v dôsledku ažkého postihnutia nielen žil- ného, ale i lymfatického systému. Ide o opuch tuhý, objavuje sa nielen okolo lenkov a na bér- coch, ale aj na chrbte nohy a môže postihova aj prsty. Na koži v týchto ťtádiách opuch asto pozorujeme aj zvýťenú pigmentáciu, stenenie alebo naopak až bradavinaté zhutnenie pokož- ky, tendenciu k zvýťenej suchosti kože až tvorbe ekzémov, niekedy bércov vred. Opuchy tohto ťtádia patria do starostlivosti ťpe- cializovaných ambulancií. Vzhadom k pokro- ilém u postihnutiu žilného a s ním súvisiaceho lymfatického systému je nutná každodenná celoživotná dôsledná lieba. Jej základom je pravidelná kompresia bandážami (lepťie viacvr- stvovou ) alebo kompresívnou elastickou pan- uchou II. … III. kompresívnej triedy. Vhodná je aplikácia lymfodrenáže (manuálna a/alebo prí- strojová) a pravidelné cvienie. Aj v tomto ťtádiu je popísaný úinok niektorých liekov na ústup opuchu. Dodržiavanie režimových opatrení je naalej neoddelitenou súasou lieby opuchov v tomto ťtádiu. Opuch pri chronickom žilnom ochorení sa vysky- tuje už od poiatoných známok tejto choroby a jeho vasná lieba môže zabráni alťiemu postupu tohto ochorenia. MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D. Ambulancia dermatologickej angiológie, Brno Viac informácií nájdete na www.zilniporadna.cz autor: MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D. oskar www. zdravsi.sk 88