OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 7

VÁ— —PECIALISTA NA PEVNÉ A ZDRAVÉ KOSTI 20 ROKOV SA STARÁME O VA—E KOSTI Výrobca: BIOMIN, a.s. Cífer | tel.: 033/5599 660 | obchod@bio-min.sk | www.bio-min.skNEVYHNUTNÝ PRE ZDRAVÉ KOSTI t+FWIPEOâOBEPQMOFOJFEFOOFKQPUSFCZWJUBNÓOV% 3 QSF TUBSÝÓDI`VEÓB`VEÓ LUPSÓUSQJBOFEPTUBULPNQPCZUVOBTMOLV t/BQPNČIB[BCVEPWBOJVWČQOJLBBJOâDINJOFSČMPWEPLPTUÓ t4QPNB`VKFQSPDFTPTUFPQPSŘ[ZBBSUSŘ[ZL_CPW t1PTJMbVKFJNVOJUOâTZTUĎN KÚPITE V LEKÁRNI VITAMIN D 3 VITAMIN D 3 FORTE N O V I N K A Vedci vyvinuli krvný test na zistenie nedostatku vitamínu D Vedci už dávnejie dospeli k názoru, že oslabe- nie imunitného systému je výsledkom nedos- tatku vitamínu D v udskom tele, o môže zvýi riziko vzniku rakoviny a osteoporózy. Avak brit- ský tím vedcov vytvoril nový, super presný krvný test, ktorý je schopný presne uri u loveka úlo- hu nedostatku vitamínu D v strave. Prezentovaný bol v asopise Nutrition Journal. Po vyhodnotení údajov získaných poas 20 - ro- ného výskumu, vedci prili na to, že chýba jasná súvislos medzi nedostatkom vitamínu D a jeho vplyvom na poruchy zdravia. Pod vedením pro- fesora Declana Naughtona z Kingston University v Londýne vyvinuli poas piatich mesiacov test, vaka ktorému objavili ako sa dajú rozliova rôzne formy vitamínu D v tele, i už vstrebávaním zo stravy, alebo jeho získavaním zo slneného žiarenia (napr. vitamín D2 a vitamín D3). Mnoho udí už vie, že hlavným zdrojom vitamí- nu D je Slnko, pretože udia produkujú vitamín D prirodzene pôsobením Slnka na kožu,Ž vyjadril sa hlavný autor túdie, profesor Naughton. Ale o je možno menej známe, je to iný typ vitamínu, ako ten, o sa nachádza v potravinách ako je lo- sos, makrela, sardinky a vajený ž tok. Nᝠnový test môže samostatne mera vetky formy vitamí-nu D a prípadne nám pomôže pochopi, presnú príinu prípadných nedostatkov. Možno, že udia skrátka potrebujú viac Slnka, alebo možno, že je potrebné hada príinu taktiež v stravovaní.  udia v západnom svete naalej pokraujú vo výskume nedostatku vitamínu D. Nedávne túdie ukázali, že asi 40 % až 100 % starích udí v Európe a v Spojených tátoch nedostávajú správne množstvo vitamínu D do tela. Nedosta-tok vitamínu D sa vyznauje tým, že udia trpia bolesami svalov a kostí, únavou a udia s vä-ím nedostatkom môžu tiež trpie osteoporózou. V súasnosti v rámci zvyovania starostlivos ti o svoje zdravie, napríklad pacienti v Spojenom kráovstve sú preventívne prelieovaní injeknou dávkou vitamínu D. Odborníci tvrdia, že tieto so-fistikované krvné testy môžu pomôc výskum-ným pracovníkom, aby ukázali, ako nedostatok vitamínu D ovplyvuje telo a následne pomôc zvýi ancu u udí, ktorí trpia rôznymi choroba-mi, vrátane cukrovky.Väina z nás už vie, že na tvorbu zubov a kostí je vitamín D potrebný. Avak tento dôležitý vita-mín tiež pomáha zabezpei normálne funkcie vo väine tkanív, najmä ciev a je vemi dôležitý aj pre imunitný systém.Popredný expert v liebe rakoviny, profesor An-gus Dalgleish z St. Georges Hospital v Londýne, sa k testom vyjadril následným komentárom:Je vemi dôležité ma normálnu hladinu vitamí-nu D a je stále viac zrejmé, že jeho nedostatok môže zapríini celý rad chorôb, vrátane kardi-ovaskulárnych, neurologických a zohráva dôle-žitú úlohu aj v prípade rakoviny. Je preto vemi dôležité, aby bolo možné presne a spoahlivo mera rôzne formy vitamínu D, aby nám meranie pomohlo pri monitorovaní jeho hladiny a ubez-peilo nás, že sú udržiavané v medziach normy. Preložila a spracovala Mgr. Mária Izakovi ová Zdroje: CORDIS Viac informácií: Kingston University London Nutrition Journal: Shaf, I., et al. (2011) Nutrition Journal. DOI: 10.1186/1475-2891-10-46; Zhang, R., & Naughton, D. (2011) Vitamin D in health and disease: Current perspectives. Nutrition Journal. DOI: 10.1186/1475-2891-9-65. Subject Index: Biotechnology; Coordination, Coopera- tion; Food; Life Sciences; Scientific Research https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ Stranky/default2.aspx https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ OkienkoZaujimavosti/Stranky/Vedci-vyvinuli-krvny-test- na-zistenie-nedostatku-vitaminu-D.aspx 77