OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 6

distvých, priom sa v narastajúcom trende diagnostikuje u detí vo vťet- kých krajinách. Táto skutonos má potenciálne závažné dôsledky. Len v samotných USA bola v ro- koch 2002 až 2005 každorone stanovená diagnóza diabetu 2. typu u približne 3 600 osôb vo veku do 20 rokov. Gestaný diabetes: je hypergly- kémia so vznikom alebo prvým rozpoznaním poas tehotenstva. Príznaky gestaného diabetu sú podobné tým, ktoré sa pozorujú pri diabete 2. typu. Gestaný diabetes diagnostikuje najmä vaka prenatálnemu skrínin- gu, astejťie než na základe uvede- ných príznakov ˙ o znamená porucha glukózovej tolerancie? Termín porucha glukózovej toleran- cie sa používa na popísanie stavu zvýťeného rizika rozvoja diabetu, hoci mnohé osoby s poruchou glu- kózovej tolerancie sa vrátia do sta- vu s normálnou kontrolou glukózy. Samotná porucha glukózovej tole- rancie sa nepovažuje za klinické ochorenie, je vťak rizikovým fak- torom vzniku budúceho diabetu a/alebo jeho nežiaducich dôsled- kov vrátane zvýťeného rizika kardi- ovaskulárnych ochorení. Následky diabetu Výskyt V súasnosti trpí na diabetes okolo 346 miliónov udí na celom svete. V roku 2010 malo diabetes 55,4 mi- lióna udí v Európe, priom do roku 2030 sa oakáva nárast na 66,5 mi- lióna. Výskyt je v jednotlivých kraji- nách vemi variabilný, pohybuje sa od 2,1 % na Islande po 12,0 % v Ne- mecku. Diabetes v USA postihuje 25,8 mi- liónov udí vťetkých vekových kate- górií, o predstavuje 8,3 % populá- cie v tejto krajine. S viac ako 92 miliónmi dospelých osôb žijúcich s týmto ochorením má ína najväťiu svetovú populá- ciu diabetikov. Diabetes môže viest’ k pred asnej smrti Poet úmrtí na celom svete, ktoré možno pripísa diabetu v roku 2010, zaznamenal voi odhadované- mu potu úmrtí v roku 2007 nárast o 5,5%. V roku 2010 sa celkový na- výťený poet úmrtí pripísatených diabetu na celom svete odhadoval u udí vo veku 20 … 79 rokov na 3,96 miliónov, o predstavuje 6,8 % celosvetovej úmrtnosti. U osôb vo veku 49 a viac rokov tvorili úmrtia v dôsledku diabetu vo vťetkých regi- ónoch vyťťí podiel u žien než u mu- žov; v niektorých regiónoch a veko- vých skupinách dosahovali viac ako ťtvrtinu vťetkých úmrtí. Ekonomické dôsledky Odhaduje sa, že celkové celosve- tové výdavky na zdravotnú starost- livos v oblasti diabetu dosiahli v roku 2010 minimálne 376 miliárd US$ a odhaduje sa, že z tejto sumy sa najmenej 106 miliárd US$ mi- nie na zdravotnú starostlivos osôb s diabetom v európskom regióne, o predstavuje 28 % celosvetových výdavkov. Výživový doplnok Chróm FORTE vo farmaceutickej kvalite GMP pre vás vyrába WALMARK. ™iadajte v každej dobrej lekárni alebo na www.klubzdravia.sk! Manažment diabetu Manažment diabetu 1. typu Osoby s diabetom 1. typu si musia denne aplikova injekcie inzulínu, zvy- ajne v tzv. režime Śbazál-bolusŤ. Tento sa skladá z dávok rýchlopôsobiaceho inzulínu (bolusov) podaných v ase jedla (ím sa nahradí prirodzené uvoovanie inzulínu po jedle a z ba- zálnej dávky inzulínu podanej raz ale- bo dvakrát denne (táto nahrádza pri- rodzené uvonovanie inzulínu poas celého da). Inzulínový režim Śbazál- bolusŤ napodobuje fyziologické vy- luovanie inzulínu u zdravých osôb, ktoré nemajú diabetes. Alternatívou (u nás výnimonou) sú tzv. premixované inzulíny, ktoré sa podávajú dvakrát alebo trikrát den- ne a ktoré možno považova za me- nej fyziologický prístup, ktorý vťak môže by jednoduchťí vzhadom na menťí poet injekcií denne v porov- naní s režimom Śbazál-bolusŤ. Manažment diabetu 2. typu Odporúania Americkej asociácie pre diabetes (ADA) a Európskej sociácie pre ťtúdium diabetu (EASD) uvádzajú, aby lieba osôb s diabetom 2. typu zaala zmenou životného ťtýlu (diéta a cvienie) a užívaním metformínu, priom sa k iným typom tabliet a inzulínu pri- stúpi vtedy, ke dôjde k alťiemu zhorťeniu kontroly diabetu. Ciel’ové hodnoty kontroly glukózy v krvi Kontrola koncentrácie glukózy v krvi za dlhťie asové obdobie sa uruje meraním tzv. glykovaného hemoglo-bínu (HbA1c), ktorý by sa mal sta-novova každé 3 mesiace. Názory na cieové hodnoty HbA1c sa líťia, priom Medzinárodná fe-derácia pre diabetes (IDF) odporú-acieovú hodnotu HbA1c < 6,5 %. Odporúania ADA/EASD uvádzajú vťeobecnú cieovú hodnotu HbA1c 7 %, zárove vťak zdôrazujú, že Śmožné prínosy a riziká intenzív-nejťej lieby je nevyhnutné zváži u každého pacienta individuálneŤ. Približne 58 % osôb s diabetom v USA a v Európe má hodnoty vyť-ťie ako cieová hodnota HbA1c [>7 %]. alťím významným nezávis-lým faktorom spojeným s výskytom komplikácií diabetu u pacientov s diabetom 2. typu sú hodnoty plaz-matickej koncentrácie glukózy na-lano. Výsledky viacerých rozsiahlych kli-nických ťtúdií dokázali významný vzah medzi ukazovatemi kontroly glukózy (ako sú koncentrácia glu-kózy nalano a HbA1c) a kardiovas-kulárnymi príhodami, oblikovými ochoreniami a úmrtiami, priom dia-betes zvyťuje riziko ťirokého spek-tra cievnych ochorení dvojnásobne. Intenzívna terapia diabetu má u pa-cientov s diabetom 1. typu dlhodo-bé priaznivé úinky z hadiska rizika kardiovaskulárnych ochorení. Zdroj: Tla ová konferencia ku svetovému du diabetu, viac informácií nájdete na stránkach: www.easd.org, www.ada.org, www.diabetes.org oskar www. zdravsi.sk 66