OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 50

Prírodovedecká fakulta Univerzi- ty Komenského (PriF UK) v spolu- práci so Slovenskou akadémiou vied (SAV) a partnermi má za se- bou implementané obdobie vý- skumného projektu pre nové diag- nostické a terapeutické postupy súvisiace s apokrinnými a ho- lokrinnými mechanizmami spolu- financovaného v rámci Nórskeho finanného mechanizmu a Finan- ného mechanizmu EHP. Jedným z kúových cieov projek- tu bolo získanie nových poznatkov v biomedicínskom výskume pre ich následný prenos do zdravot- níckej praxe. Projekt orientovaný na problematiku apokrinných me- chanizmov, t. j. chorôb súvisiacich s poruchami netypického a dopo- sia neprebádaného spôsobu sekré- cie. Viacero ekzematóznych i nádo- rových ochorení kožného pôvodu je sprevádzaných zásadnými zme- nami v apokrinnej sekrécii, avťak bez akéhokovek poznania jej eti- ológie a príin. Vedci sa sústredili na identifikáciu príin apokrinnej sekrécie na molekulárnej úrovni a položili základy jednoznanej defi- nície tohto procesu. Spolu s analý-zou vzoriek od pacientov s vybraný-mi diagnózami sa rieťiteský kolektív snažil stanovi molekulárne markery tohto procesu. Projekt, ktorý bude ma 5-roné monitorovacie obdobie, sa komplexne rieťi metódami bioché-mie, genetiky, molekulárnej biológie, ale najmä proteomiky a genomiky. ŚProjekt sa stal dobrým príkladom, ako môže nezávislý základný vý- skum vies k rozvoju aplikovaného bádania orientovaného na vemi konkrétny okruh ochorení. Je zalo- žený na spolupráci medzi výskum- nými inťtitúciami PriF UK, SAV a kli- nickými pracoviskami, ako aj so zahrani nými partnermi v Nórsku, Nemecku a eskej republike. Do výskumu sú zapojení nielen eru- dovaní vedeckí pracovníci, ale tiež mladá generácia v podobe postdo- ktorandov, PhD. ťtudentov a diplo- mantov,Ť vyjadril sa RNDr. Robert Farkať, CSc. z Ústavu experimentál- nej endokrinológie SAV. Śo je dôležité, poznatky získané v rôz- nych modelových systémoch sú ap- likovatené na loveka,Ť dop a Prof. Daniel Vlek z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.Projekt bol spolufinancovaný z pros-triedkov Nórskeho finanného me-chanizmu. ŚMy Nóri obdivujeme prá- cu vedcov a vedu ako takú. Výsled- ky ich snaženia sú pre nás vťetkych vemi dôležité. Teťí nás, že sme prispeli k výskumu apokrinných a holokrinných mechanizmov vaťich odborníkov zo SAV a Prírodovedeckej fakult ’T˛¶ň¦VFďÖ6‚˘†ĆfďÖ6‚§o×6·VÖďÖ6‚–é×F—O¦6žŇâď7'6¶ň7ňЦÇW&7V¦R2WW/76¶÷R¦ć–÷RbÖćňЦŹÖ6‚ö&Ć7F–6‚âď7'6·’f–ćâďҦÖV6†ć—¦×W26Ď©ć’&–Ţ&ćRćňЦÖö2ć÷oÖŇ·&¦–îŇ]˘b/G¦ç–6‚¦ö&Ć7F–6‚¦VFć÷R˘ć–6‚?˘˘fVF¦o×6·VŇČ vyjadril sa Torgal Staahl, prvý tajomník Vevyslanectva Nórske- ho kráovstva. Nové poznatky z výskumu Medzi kúové poznatky z rieťenia projektu patrí zistenie, že apokrinný sekrét obligátne obsahuje proteíny zo skupiny ťpecifických i neťpeci- fických imunitných faktorov (imu- noglobulíny, resp. serpíny, alej zložky cytoskeletu a séra vrátane albumínov, prípadne úzku skupinu signálnych molekúl). Komponenty apokrinného sekrétu sú vyluova-né nemodifikované a nedegrado-vané. Medzi prvé nájdené faktory kontrolujúce aktiváciu apokrinného procesu patria proximálne prvky apoptotickej dráhy. Apokrinné ochorenia a ich prejavy Je dokázané, že viaceré nádorové a iné ochorenia dermatologického pôvodu sú doprevádzané práve zá- sadnými zmenami v apokrinnej alebo holokrinnej sekrécii, avťak bez aké- hokovek poznania etiológie a príin. Apokrinné ochorenia sú zjavné naj- mä na povrchu kože, no je dôvod domnieva sa, že celý rad ochorení sekretorických porúch sa môže na- chádza aj v púcnom alebo rev- nom epiteli, o môže ma napríklad v prípade nádorového ochorenia fa- tálne následky. V niektorých prípadoch môže by dôsledkom autoimúnne ochorenie sprevádzané zhorťením dýchania, poruchami trávenia a znížením cel- kovej imunity organizmu. Mechanika výskumu Jedným z primárnych cieov výsku- mu bolo identifikova príiny apokrin- nej sekrécie a položi základy jedno- znanej definície tohto procesu. V praxi boli odobraté vzorky sekré- tu od pacienta a v om boli identifi- kované bielkoviny, ktoré sú v danom sekréte zastúpené. A práve zmeny jednotlivých druhov bielkovín môžu naznai pôvod ochorenia, prípadne môžu by prognostickým znakom, ako sa dané ochorenie bude alej vyvíja. Projekt sa rieťi komplexne metóda- mi biochémie, genetiky, molekulár- nej biológie, ale najmä proteomiky a genomiky. Kontaktná osoba RNDr. Robert Farkať, CSc. Tel: 02/5477 3800 ueenfark@savba.sk Pokroky unikátneho slovenského výskumu apokrinných a holokrinných mechanizmov oskar www. zdravsi.sk 5050