OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 49

ŚP ln ú c hu mlieka si vy c hutnám v  aka R ajo bezlaktózov é mu mlieku. Ž eku. ...a to bez tráviacich problémov Bez laktózy (menej ako 0,1 % hmot.) Prirodzený zdroj vápnika Plná chu mlieka Nájdete vo svojom obúbenom obchode. www.laktomlieko.skRajo Lakto free mlieko sa vyrába pridaním laktázy … enzýmu, ktorý rozkladá laktózu … mlie ny cukor naahko strávitené zložky. RIE—ENIE PRE UDÍ S INTOLERANCIOU LAKTÓZY! ajo_inzerciaLaktoFree_Oskar(97x270).indd103.11.201118:43:00 sú bez symptómov a endometrióza sa u nich zistí iba pri vyťetrení dôvo- dov neplodnosti. asto dochádza aj k oneskorené- mu stanoveniu diagnózy, keže ženy asto považujú svoje symptó- my za normálne a snažia sa s nimi vyrovna. Kvôli neťpecifickým symp- tómom sú ženám asto stanovené nesprávne diagnózy. ™eny majú asto pocit, že ich lekár pri opiso- vaní ažkostí neberie vážne. Je pre- to dôležité, aby pacientka bola voi svojmu lekárovi úprimná ohadne celej svojej anamnézy a charakteru symptómov. Boles spôsobená en- dometriózou je fyzicky ako aj men- tálne vyerpávajúca a môže ma veký dopad na vťetky aspekty živo- ta ženy. o Typické symptómy: € Difúzna/chronická boles v ob- lasti panvy. € Dysmenorea. € Dyspareunia. € Dysúria. o alťie symptómy: € Neťpecifické bolesti (napr. súvisiace s revom, žlní- kom alebo moovým mechúrom). € Bolesti chrbta. € Chronická únava. € Nauzea. Neplodnost’ 30 až 50% žien s endometriózou má poruchu plodnosti alebo je úplne neplodných. Niektoré ženy nema- jú žiadne symptómy a to, že majú endometriózu zistia až pri vyťetrení neplodnosti. Ak žena s endometrió- zou otehotnie, ažkosti s endometri- ózou poas gravidity vymiznú. Diagnostika Definitívne stanovenie diagnó- zy endometriózy môže trva aj niekoko rokov. Obvykle býva vo veku 25 až 35 rokov Poda medzinárodného prieskumu presné stanovanie diagnózy trvá v priemere 8,3 roka. Neexistuje jednoduchý test, ktorý sa dá použi na diagnostikovanie endometriózy. Jediný spoahlivý spôsob, ako potvrdi diagnózu en- dometriózy, je vykonanie laparosko- pie a biopsie tkaniva, u ktorého je podozrenie, že je endometriotické … diagnostický zlatý ťtandard.Oba výkony sú invazívne. alťie neinvazívne testy na endomet- riózu vrátane ultrazvuku, magnetickej rezonancie a gynekologických vyťet- rení nedokážu spoahlivo potvrdi ale-bo vyvráti prítomnos endometriózy. Lie ba Doposia neexistuje úinná lie- ba, ktorá natrvalo odstráni príi- nu ochorenia. Endometrióza by mala by považovaná za chronic- ké ochorenie, ktoré si vyžaduje starostlivos poas fertilného veku s cieom maximalizova vyu- žitie farmakologickej lieby a mi- nimalizova potrebu opakova- ných chirurgických zákrokov. Kvôli nedostupnosti ideálnej lieby sa na dosiahnutie úavy od bolesti kombinujú analgetiká (napr. sku- pina NSAID … nesteroidné protizá- palové lieky), hormonálna lieba a doplnková lieba. Cieom lie- by je v prvom rade zmierni boles a ostatné príznaky, zredukova lé- zie, udrža/obnovi plodnos ženy, zabráni možnému relapsu ochore- nia a samozrejme zlepťi kvalitu ži- vota pacientky. Väťina súasných terapií sa dá používa iba poas krátkych období kvôli ich bezpe- nosti, napr. pri GnRH analógoch sa znižuje minerálna hustota kostí a vyskytujú sa vedajťie úinky po- dobné stavom v menopauze ako sú návaly horúavy, nespavos, pokles libida, suchos poťvy a depresia. V dôsledku toho je táto lieba ure- né iba na 6-mesané použitie. Je tiež dos nákladná. ™ena by mala prediskutova vťetky možnosti lieby so svojím lekárom, aby mohli spolone uri, ktorý dl- hodobý, holistický plán lieby je naj- lepťí pre jej individuálne potreby. Kým nesteroidné protizápalové lie- ky - NSAID (proti bolesti) sú lacným a dostupným rieťením, neexistujú jednoznané dôkazy o ich úinnos- ti pri bolesti spôsobenej endometri- ózou.Kým jedna ťtúdia ukázala, že poskytujú úavu od menťtruanej bolesti (dysmenorea), symptómy sa asto vracajú po vysadení lieby a pokraujúce dlhodobé užívanie sa neodporúa kvôli ich vedajťím úinkom. Na liebu žien s endometriózou sa veakrát používa aj oficiálne ne- schválená lieba kombinovanou hormonálnou antikoncepciou, ges- tagény a vnútromaternicové telies- ka (IUD). Laparoskopický chirurgický zákrok sa dá použi na diagnostikovanie a/alebo odstránenie endometrióz- nych ložísk a obnovenie plodnosti. Úinnos lieby závisí od zrunosti operatéra. Kumulatívna miera reci- dívy po piatich rokoch sa vyskytuje vo výťke 40 až 50%. 4949