OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 48

Spolonos B L OCK SK, s .r.o. ponúka kom- pletné rieťenie operaných sál. Zreali- zujeme celú vstavbu operaného bloku a zabezpeíme vám vťetko potrebné technologické vybavenie. Výsledkom pre v á s bude kompletne vybaven á a úplne funkn á operan á s á la so vťetkými po- trebnými pri ahlými priestormi. Po mnohoroných skúsenostiach naťich technológov a po dôkladnej konzultá- cii s užívatemi bol v naťich dielach vyvinutý celkom nový, moderný systém vstav- by operaného traktu BLOCK surgical . Tento stavebnicový systém je prevádzkovo, priestorovo, farebne a materiálovo variabilný. Zabezpeuje optimálne podmienky pre pacienta, lekára a celý prevádzkový tým. V aka možnosti zakomponovania mo- derných technológií spa tie najvyťťie požadované nároky užívatea. Flexibilita - Prispôsobenie sa požiadavk á m z á kazníka . Vstavba operaného traktu sa prispôsobí pries- torovým možnostiam investora. Adaptabilita - Systém je schopný prispôso- bi sa novým trendom . Stredný modul je odnímatený a umožuje tak ahko integrova nové technológie. Design - Atraktívne horizont á lne lenenie s farebnou premenlivosou . Operaná sála je horizontálne lenená na 3 hlavné moduly. Spodný modul - nerezov á oce . Stredný modul - vo farebnej úprave RAL pod a priania z á kazníka . Horný modul - v úprave RAL biela . Integrácia - Premyslen á integr á cia technológií . Zobrazovacia technika, ovládacie panely, prekladacie skrine, vstavané skrine. Variabilita - Konťtrukn á a materi á lov á premenlivos . Systém zodpoved á vysokým n á rokom na hygienickú nez á vadnos, ahkú isti- te nos a dezin kovate nos. Súasou systému je aj premyslený systém vetrania AIR CONTROL . Mo d erný systém v ý stav b y o p er a ných sá l a iných zd r av o t níck y ch p rie st oro v , p ri p r av ený p re t echnol ó gie bu d úcno st i. Vynikajúci ucelený ochranný systém madiel, plátov, rohov a zvodidiel ACROVYN®, zabezpeujúci ochranu stien, dverí a rohov verejných budov, ponúkajúci bohatým výberom farebnej ťkály inovatívnos designu interiéru. o je ACROVYN®? —peciálna zmes, založená na akryl-vinylovej živici, rôzne tvarovaná a farbená a pomo- cou modi kátorov nárazov a pomocných tlmiacich a hliníkových konťtrukcií vysoko úinne a dlhodobo plniaca ochranu interiéru objektu. Oblasti produktov Pl á ty: - kompletné alebo iastoné pokrytie steny, ktoré kombinuje ochranu s designom - pre aplikáciu na steny a dvere Madl á : - používané ako pomôcky k pohybu na chodbách a schodiťtiach Zvodidl á : - nárazníky, umiestnené v potrebnej výťkovej úrovni Kryty rohov: - ochrana exponovaných rohov stien Farby a povrchy: - ťkála 30 ťtandardných pastelových farieb - 5 imitácií drevených ťtruktúr: arktická breza, klasický javor, klasický buk, jantárová ereťa, ereťa - imitácia nerezovej ocele - imitácia karbónu - vision … priesvitné farebné madlo - drevo NÁSTENNÉ OCHRANNÉ PRVKY A MADLÁ www.acrovyn.com Zastúpenie v SR: B L OCK SK, s .r.o. Mostná 72, 949 01 Nitra tel.: +421 377 723 048 fax: +421 377 723 051 e-mail: block@block.sk web: www.block.skwww.blocksurgical.cz Endometrióza je chronické ochore- nie, pri ktorom sa tkanivo podobné výstelke maternice (endometrium) nachádza mimo dutiny maternice. Hlavnými príznakmi sú boles a ne- plodnos. Endometriózou trpí približne 1 z 10 žien v reproduknom (fertilnom) veku, Odhaduje sa, že celosveto- vo až 100 miliónovžien môže trpie endometriózou, aj ke presné ís- la sa nedajú úplne stanovi, keže nie vťetky ženy s endometriózou majú symptómy. V lenských ťtá- toch EÚ dosahuje poet žien s en- dometriózou približne 16 miliónov. Napriek skutonosti, že endometri- ózou trpí veký poet žien, presné celosvetové epidemiologické údaje neexistujú. Endometrióza výrazne ovplyvuje spoloenský a partner- ský život žien. Jedna zo ťtyroch žien s endometriózou trpí bolesami poas celého svojho cyklu. Laická verejnos je nedostatone informo-vaná o endometrióze a iba málo udí rozozná jej symptómy. Mechanizmus vzniku endometriózy Poas menťtruaného cyklu hor- món estrogén ovplyvuje sliznicu maternice … endometrium. Niektoré asti endometria sa môžu ťíri do iných astí tela pri vyplavovaní men- ťtruanej krvi poas cyklu. Niekedy môže menťtruaná krv tiec naspä cez vajíkovody do panvovej oblas- ti. Toto je známe ako retrográdna menťtruácia, nie je vťak ťkodlivá a vyskytuje sa u väťiny menťtru- ujúcich žien. Taktiež u väťiny žien niektoré ŚzblúdiléŤ asti endomet- ria, ktoré obsahuje menťtruaná krv, sú odstránené imunitným sys- témom. Avťak u niektorých žien s endometriózou sa kusy endomet-ria prichytávajú k vonkajťiemu povr-chu blízkych orgánov a tak vznikajú endometriotické lézie. Symptómy Najbežnejťie symptómy endomet- riózy sú chronická panvová boles, menťtruaná boles (dysmenorea) a boles poas pohlavnej aktivity (dyspareúnia). alťie symptómy mô- žu zah a únavu, bolestivé pohy- by riev pri menťtruácii, bolesti pri moení (dysúria) a boles v oblasti krížov. S endometriózou môže by spojená aj neplodnos. Mnohé ženy, ktoré majú diagnos- tikovanú endometriózu, zažívajú boles pri vyťetrení panvy a poas pohlavného styku, avťak symptó- my u žien sú rôzne a môžu odrá- ža iné stavy. Miera bolesti, ktorú zažívajú ženy, nie vždy súvisí s ve-kosou alebo rozsahom endometri-otických ložísk. Mnohé ženy neve-dia, o endometrióza je, veria, že ich symptómy sú normálnou súas-ou života ženy a nehovoria o svo-jich problémoch s lekárom alebo rodinou. Americká spolonos pre reproduknú medicínu klasifikuje endometriózu poda rozsahu en-dometriotických lézií na ťtádium I. pri minimálnom rozsahu, ťtádium II. pri miernom rozsahu, ťtádium III. pri stredne závažnom a ťtádium IV. pri závažnom rozsahu lézií.Klinický stav žien s endometriózou sa odliťuje. Symptómy endometrió-zy sa asto prekrývajú s inými stav-mi vrátane syndrómu dráždivého reva, zápalového ochorenia panvy a cystitídy (zápal moového mechú-ra). Preto urenie správnej diagnó-zy je o to zložitejťie. Niektoré ženy ENDOMETRIÓZA môže ohrozovat’ až každú desiatu ženu oskar www. zdravsi.sk 4848