OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 47

Výživový doplnok MegaCéko® vo farmaceutickej kvalite GMP pre vás vyrába WALMARK. ™iadajte v každej dobrej lekárni alebo na www.klubzdravia.sk! Vitamín C je nevyhnutný pre celý rad základných metabolických re- akcií v naťom tele. Pôsobí ako antioxidant a chráni telo pred oxidaným stresom. Odporúania denného príjmu sa momentálne líťia. Z rôznych zdro- jov je odporúanie dennej dávky od 45 - 95 mg denne pre dospelého loveka. Vyskytujú sa aj odporúa- nia pri uritých zdravotných prob- lémoch užíva vysoké dávky tohto vitamínu, od 200 do viac ako 2000 mg denne. Rozhodne vťak neodpo- rúame užíva takéto vysoké dávky vitamínu C bez konzultácie so svo- jim lekárom. Pri pravidelnom príjme vitamínu C sa jeho absorbcia pohybuje medzi 70 až 95%. Avťak, miera absorpcie sa znižuje ak jeho príjem rastie. Pri vysokých dávkach sa veká as vy- lúi z tela moom. Skorbut je avitaminóza vyplývajúca z nedostatku vitamínu C. Skorbut ve- die k vzniku peeových ťkv n na koži, krvácajúcim asnám a slizni- ciam. —kvrny sa najastejťie a naj- viac vyskytujú na nohách. Pacient je bledý, má problémy s pohybom. asté sú depresie. V neskorťom ťtá- diu sa pridružujú otvorené hnisajúce rany a vypadávanie zubov. Dlhodobý nedostatok vitamínu C zapríiuje aterosklerózu.V súasnosti sa s chronickým ne-dostatkom vitamínu C takmer ne-stretávame. Jeho vyťťí príjem ako zvyajne je vťak nutný v jesenných a zimných obdobiach, v ase chríp-kových ochorení a prechladnutí. Vi-tamín C nám úinne pomáha v boji proti infekciám. História Už v dávnej histórii udia poznali nenahraditenú funkciu vitamínu C. V naťich klimatických pásmach, kde v zimných obdobiach nebol dostatok erstvého ovocia a zeleni- ny si udia pripravovali výluhy a aje z rôznych druhov ihliia. Najstarťia zmienka o skorbute bola zaznamenaná už 400 rokov pred naťim letopotom. Hippokrates sa o om zmienil ako o chorobe ná- morníkov na dlhých plavbách. John Woodall, chirurg z britskej vý- chodoindickej spolonosti už v ro- ku 1617 odporúal užívanie citróno- vej ťavy na preventívne a lieebné úely. Holandský spisovate Johann Bachstrom, už v roku 1734, zastával názor, že primárnou príinou skor- butu je nedostatok erstvého ovocia a zeleniny.V osemnástom a devätnástom sto-roí sa zaviedol termín Śantiskorbu-tikumŤ ako vťeobecný termín pre tie potraviny, ktoré zabraovali skorbu-tu. Iťlo najmä o citróny, limetky, po-marane, kapustu a kel.V roku 1928 sa v Arktíde antropo-lóg Vilhjalmur Stefansson pokúťal dokáza, že Eskimáci sú schopní vy-hnú sa skorbutu napriek tomu, že nekonzumujú takmer žiadne ovocie a zeleninu. Stefansson sa domnie-val, že domorodci získavajú vitamín C z erstvého mäsa, ktoré je len mi-nimálne varené. Od roku 1928 do roku 1933 maarský výskumný tím Joseph L. Svirbely a Albert Szent-Gy-örgyi a nezávisle od nich amerian Charles Glen King, prvýkrát izolovali Ťkyselinu askorbovúŽ. Szent-Györgyi získal roku 1937 za tento projekt No-belovu cenu za medicínu .V rokoch 1933 a 1934, brit sir Wal-ter Norman a sir Edmund Hirst a tiež poský chemik Tadeus Reichs-tein, uspeli v syntetizovaní vitamínu. Podarilo sa im synteticky vyrobi kyselinu askorbovú a tým umožnilijej dostupnos ťirokej populácii. Od-vtedy ju poznáme ako vitamín C. V roku 1933 sa spolonos Hoff-mann-La Roche stala prvou farma-ceutickou spolonosou, ktorá na svete vyrábala syntetický vitamín C, pod obchodným názvom Redoxon. Vitamín C ako antioxidant Kyselina askorbová je dobre známa pre svoje antioxidané pôsobenie. Je nevyhnutná pri tvorbe kolagénu a chrupaviek. Vyťťie dávky vitamí-nu C zlepťujú hojenie rán, popále-nín a zlomenín. Stimuluje imunitný systém, urýchuje regeneráciu pri fyzickom a psychickom zaažení.Vitamín C je vitamín rozpustný vo vode a je nevyhnutný pre zacho-vanie zdravia, rast a regeneráciu. Nedá sa v tele uklada do zásoby, jeho nadbytok sa z tela vyluuje moom, preto je nevyhnutné zabez-pei si jeho trvalý celoroný príjem. V letných mesiacoch by to nemal by problém, pretože na trhu je do-statok erstvého ovocia a zeleniny z domácich zdrojov. V zimných me-siacoch, ke sa väťina ovocia a ze-leniny dováža a dlhou prepravou a tiežzberom eťte pred dozretím je obsah vitamínov podstatn e nižťí, by sme mali zváži jeho dop anie výživový-mi doplnkami. Vitamín C je jedným z mnohých antioxidantov, podobne ako beta-karotén, zinok alebo vitamín E. Anti-oxidanty sú látky potlaujúce vznik oxidaných voných radikálov, ktoré sú hlavnou príinou predasného starnutia, rôznych ochorení a zníže-nej imunity.Keže si udský organizmus nedo-káže sám vytvori vitamín C, je ne-vyhnutné ho prijíma v strave alebo v podobe vitamínových preparátov. Vyťťí príjem vitamínu C je rozhodne odporúaný fajiarom. Vitamín C 4747