OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 45

Zlos Naťa zlos môže by zmieťaná. Môže by namierená voi pacientovi, sebe samému, lekárovi alebo voi situ- ácii. Závisí to od konkrétnych okol- ností. Je dôležité rozlíťi naťu zlos na pacientovo správanie, ktoré je výsledkom choroby, a zlos na neho samotného. Môžeme skúsi hada radu u priateov, rodiny a podpor- nej skupiny. Obas sú opatrovatelia takí zlostní, že hrozí, že pacientovi, o ktorého sa starajú, ublížia. Ak sa cítime podobne, musíme vyhada profesionálnu pomoc. Môže sa sta, že preberieme na seba vťetky pa- cientove povinnosti o zodpovednos- ti, ako je platenie útov, udržiavanie domácnosti, varenie. Takéto zvýťe- nie zodpovednosti môže by vemi stresujúce. Pomáha pohovori si o naťich pocitoch s inými lenmi ro- diny alebo s profesionálom. Hanba a rozpaky Môžeme sa cíti v rozpakoch, ke sa pacient nevhodne správa na ve- rejnosti. Rozpaky sa môžu rozptý- li, ak tieto pocity zdieame s inými opatrovatemi, ktorí zažívajú podob- né situácie. Pomáha tiež, ak priate- om a susedom vysvetlíme, o akú chorobu ide, takže budú pacientov- mu správaniu lepťie rozumie. Osamelos Mnohí opatrovatelia sa vylenia zo spolonosti a sú uväznení doma s lovekom s Alzheimerovou cho- robou. By opatrovateom môže pri- náťa osamelos, môžeme strati spolonos blízkeho, ktorý je teraz pacientom, takisto ako iné spolo- enské kontakty, práve preto, že sú na nás kladené požiadavky opat- rovníctva. Osamelos vemi sažuje vyrovnávanie sa s problémami opat- rovatestva. Vemi pomáha, ak si za prvoradé ur- íme udrža si priateské vzahy a ne- preruťi spoloenské kontakty. Starostlivos o seba / rodina Pre niektorých opatrovateov je ro- dina najväťím zdrojom pomoci. Pre iných je zase rodina najväťím zdrojom stresu. Je vemi dôležité prija pomoc od ostatných lenov rodiny, ak sú k dispozícii, a nenies celú záaž starostlivosti o pacienta na vlastných pleciach. Ak nás zne- pokojuje, že ostatní lenovia rodiny nám nepomáhajú, alebo nás do- konca kritizujú, pretože nerozumejú tomu, o je Alzheimerova choroba, môže pomôc, ak zvoláme stretnu- tie celej rodiny a porozprávame sa o starostlivosti o pacienta. Podeme sa s problémami Potrebujeme sa s niekým podeli o pocity, ktoré ako opatrovatelia za- žívame. Ak si ich necháme len pre seba, môže by pre nás starostlivos o loveka s Alzheimerovou choro- bou ažťia. Ak si uvedomíme, že to, o prežívame, je prirodzenou reakci- ou v naťej situácii, môže nám to po- môc vyrovna sa s tým. Pokúsme sa prija podporu, ak ju ostatní ponúka- jú, aj ke máme pocit, že ich možno obažujeme. Pokúsme sa myslie do- predu a ma niekoho, na koho sa v na- liehavom prípade môžeme obráti. Urobme si as pre seba Je nevyhnutné, aby sme si naťli as len pre seba. Umožní nám to strávi nejakú dobu s inými umi, uži si svoje obúbené koníky, a o je naj- dôležitejťie, uži si seba samého. Ak potrebujeme na dlhťí as ŤvypnúŽ, pokúsme sa nájs niekoho, kto pre- berie starostlivos o chorého za nás, aby sme si mohli oddýchnu. Poznajme hranice svojich možností Koko povinností si môžeme na seba ŤnaložiŽ, kým je to pre nás únosné? Väťina udí si vie uvedomi, koko zvládnu, eťte kým dosiahnu hranicu, za ktorou sa už starostlivos o cho- rého stáva príliť zaažujúca. Ak sme v situácii, ktorú už nevieme znies, konajme a zavolajme si pomoc, aby sme sa vyhli kríze a zlyhaniu. Nehanbime sa Nehanbime sa a nezahanbujme ani pacienta za problémy, s ktorými sa stretávame. Pamätajme na to, že ich príinou je choroba. Ak cítime, že naťe vzahy s priatemi a rodinou sa strácajú, pokúsme sa zisti, o spôsobuje zhorťenie naťich vzahov a poho- vorme si o tom s nimi. Spomeme si na to, že vzahy s inými umi môžu by pre nás cenným zdrojom podpory. Môžu sa sta plusom pre oboch, pre nás aj pre pacienta s Al- zheimerovou chorobou. Hadajme a prijmime radu Urite nám pomôže, ak vyhadáme poradenstvo v otázkach naťej me- niacej sa životnej úlohy, aj zmien, ktorými prechádza lovek s Alzhe- imerovou chorobou. Pamätajme na vlastnú dôležitos. Každý lovek je dôležitý sám pre seba. Okrem toho sme i dôležitou osobou v živote pa- cienta s Alzheimerovou chorobou. Bez nás by bol stratený. To je alťí dôvod, pre ktorý je nevyhnutné, aby sme sa o seba dobre starali. Viac si pre ítate na: www.alzheimer.sk 4545