OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 44

Osobný a citový stres z opatrovatestva Alzheimerova choroba nepostihuje len samotného pacienta, ale aj ce- lú jeho rodinu. Najväťie nároky kla- die na nás, pacientovho opatrovate- a. Osobná a emocionálna záaž pri starostlivosti o pacienta s Alzheime- rovou chorobou je naozaj mimoriad- na. Preto je potrebné, aby sme si naplánovali, ako sa s chorobou bu- deme vyrovnáva v budúcnosti. Porozumenie Porozumenie vlastným emóciám nám pomôže sa úspeťne vysporia- da s problémami pacienta i naťimi vlastnými. Niektoré z pocitov, ktoré môžeme zažíva, sú napr. smútok, útos, vina, zlos, rozpaky, hanba, osamelos a alťie. Smútok Zármutok je prirodzenou reakci- ou niekoho, kto prežíva stratu. Pri stretnutí s Alzheimerovou chorobou môžeme ma pocit, že sme stratili spoloníka, priatea alebo rodia, a asto žialime za tým, akým lo-vekom predtým pacient bol. Práve ke si myslíme, že sme si už zvykli a zmierili sa so situáciou, pacient sa opä zmení. Vemi bolestným môže by fakt, že nás už viac nespoznáva. Mnoho opatrovateov zistilo, že za-pojenie sa do podporných skupín je najlepťou cestou, ako získa pod-poru a pomoc, aby mohli ís alej. Vina Je obvyklé cíti vinu za to, že sme v rozpakoch nad pacientovým sprá- vaním, že sa na neho zlostíme, ale- bo za to, že máme pocit, zlyhania a uvažujeme o jeho umiestnení v ústave. Možno zistíme, že nám po- máha porozpráva sa o týchto po- citoch s inými opatrovníkmi alebo priatemi. Osobná a emocionálna zát’až pri starostlivosti o pacienta s Alzheimerovou chorobou Americká autorka C. J. Strauss na základe vlastnej skúsenosti, poskytuje ve mi jednoducho, no pútavo odpove na množstvo otázok týkajúcich sa komunikácie s umi postihnutými Alzheimerovou chorobou. Urená je pre vťetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientami, i už v rodinách, v zdravotníckych zariadeniach alebo zariadeniach sociálnych služieb. Cena 6,00   + poťtovné Viac informácií a možnos objednávky na dobierku telefonicky na (02) 62 41 41 43 alebo emailom na sp olocno st @ a l z hei m er. s k . Slovenská Alzheimerova spolonos , Mlynaroviova 21, 851 03 Bratislava, www.alzheimer.sk NOVÁ KNIHA O UOCH s Alzheimerovou chorobou PRE UDÍ, ktorí sa o nich starajú. oskar www. zdravsi.sk 4444