OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 43

SVET BEZ RAKOVINY a príbeh vitamínu B17 50 + 10 kapsúl 150 + 30 kapsúl … výhodné balenieVýživový doplnokMARHUOVÉ JADRÁ: zdroj VITAMÍNU B17HLIVA USTRICOVITÁ: pomáha posil ova imunituRAKYTNÍK: pomáha pri tráviacich ažkostiachREISHI: pomáha pri únave a úprave krvného tlaku 4 ÚINNÉ ZLO™KY v 1 KAPSULI Vyvinula a vyrába: TEREZIA COMPANY Tel.: 035 769 25 28 y www.vitaminb17.sk ™IADAJTE V LEKÁR ACH Prvý výrobok s vitamínom B17 na Slovensku schválený Úradom verejného zdravotníctva Po niekokých rokoch výskumu sa biochemikovi Dr. Ernestovi T. Krebsovi mladťiemu podarilo izolova nový vitamín, ktorý oznail B17. Dal mu názov Laetril, ktorý vemi dobre opísal v knihe Svet bez rakoviny a príbeh vitamínu B17 americký spisovate G. Edward Griffin. Griffin predkladá fakty, výsledky pozorovania a závery odborníkov. ZÍSKAJTE 10 % ZAVU Viac na www.vitaminb17.sk APRICOT7KUK929196x136SK.indd111/22/111:41PM a suťia. V polovici asu suťenia sa z marhú ru- ne vytlaí kôstka. Divoko rastúce marhule sú tvr- dťie a tak sa musia rozkroji, aby sa kôstka dala z nich vybra. Kôstky sa alej suťia a napokon sa rozbíjajú, aby sa získalo ich cenné jadro. Marhul’ové jadierka v rakovinovej prevencii Ako sme už spomínali, marhuové jadierka sú bohaté na obsah horíka a draslíka. Horké mar- huové jadierka (nie sladké) okrem toho obsahu- jú látku zvanú amygdalín, známu tiež ako laetril alebo vitamín B17. Táto látka sa už po desaro- ia využíva pri alternatívnej liebe rakoviny. —tú- die zo 70. rokov potvrdili úinok amygdalínu pri nádorových ochoreniach. Existujú mnohé prehlásenia onkologických pacientov o tom, že doplnenie stravy o marhuové jadierka pozitív- ne ovplyvnilo priebeh ich ochorenia. Konzumá- cia marhuových jadierok je vťak len iastkový aspekt celostnej rakovinovej terapie. Súasne musia by dodržiavané alťie opatrenia na posil- nenie a mobilizáciu imunitného systému. ˙ o je to vlastne laetril? (poda diplomovaného chemika Gernota Homesa) Vitamín B17 sa vyskytuje v okolo 1200 jedlých rastlinách na celom svete. Nachádza sa najmä v semienkach rastlín rodiny Prunus Rosacea, o sú napr. horké mandle, marhule, ereťne, broskyne a slivky, ale tiež kukurica, ovos, proso, ťoťovica, anové semienka, jablné jadrá, ma- kadamové orieťky a mnohé iné. Vitamín B17 je vo svojej istej podobe biela vo vode rozpustná trochu horkasto chutiaca substancia. Chemicky videné pozostáva vitamín B17 z dvoch molekúl cukru, jednej molekuly benzylu a kyanidu. Nie-kedy sa stretávame s tvrdeniami, že vitamín B17 je jedovatý, pretože obsahuje kyanid (kyselinu kyanovodíkovú). Ako chemik vťak môžem potvr-di, že to nie je pravda. Kyanid vo vitamíne B17 je viazaný v silnej atómovej väzbe, presne tak isto ako kyanid v nejedovatom vitamíne B12. Kyanid v cyankáli naopak leží vo vonej iónovej väzbe a uvouje sa už v styku s vodou. Vitamín B17 nie je jedovatý. Kto tvrdí opak, je zle informova-ný, alebo neseriózny. Ako pôsobí vitamín B17? Rakovinové bunky obsahujú vea enzýmu zvané- ho beta - glucuronidasa. Tento enzým sa nachá- dza aj v zdravých bunkách, ale len v minimálnom množstve. V prítomnosti enzýmu beta - glucuro- nidasa sa vitamín B17 rozpadáva a uvouje ky- selinu kyanovodíkovú a benzaldehyd. Tieto dva jedy bojujú s rakovinou zvnútra a niia ju. o sa ale deje s vitamínom B17 v zdravých bunkách? o sa stane, ke sa kyselina kyanovodíková a benzaldehyd dostanú k zdravým bunkám? Na rozdiel od rakovinových buniek obsahujú zdravé bunky enzým rhodanesa. Tento enzým dokáže premeni kyselinu kyanovodíkovú na thiocyanát, ktorý je pre nás zdravý. Thiocyanát znižuje krvný tlak a je to dôležitá látka, z ktorej naťe telo pro- dukuje pre nervy tak dôležitý vitamín B12. Jedo- vatý benzaldehyd sa mení v zdravých bunkách pomocou kyslíka na boles tlmiacu kyselinu ben- zoovú. To vysvetuje tlmiaci úinok vitamínu B17 pri bolestiach. Jednoduchťie povedané, vitamín B17 nií rakovinu zvnútra a pre normálne bunky je zdravý … poda G. Homesových vysvetlení.Ak chcete konzumova horké marhuové jadier-ka kvôli ich zdravotným úinkom ako prevenciu, musíte dáva pozor, aby jadrá boli prírodne su-ťené a nie pražené. Vysoké teploty niia as týchto vzácnych výživných látok. Taktiež sa ne-odporúa jadierka vari prípadne oplachova horúcou vodou, aby zmäkli. Ak máte problém s chrupom, jadierka sa dajú výborne pomlie, napr. na kávovom mlyneku a prida ako múka do jogurtu alebo müsli. Ako vťetky potraviny obsahujú aj jadierka uri-tý potenciál alergénov, preto je potrebné zaa s menťím množstvom a pozorova reakciu svoj-ho tela. Alergie sa prejavujú napr. hnakami, vyrážkami, nevonosou. Vtedy treba množstvo zredukova, alebo jadierka úplne vysadi. Autor známej knihy ŚRakovina … preo stále umierame bez spoznania pravdyŤ Philipp Day odporúa na prevenciu konzumova 5-7 kúskov horkých marhuových jadierok denne. Pravidelná konzumácia marhú a marhuových jadierok je sná to najlepťie, o môžete pre svo-je zdravie urobi. Marhuové jadrá, marhule a iné zdravé biolo-gicky pestované druhy suťeného ovocia nájdete v naťom internetovom obchode www.topovoc.eu ™elám Vám pevné zdravie Svetlana Wenzl 4343