OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 41

Výživový doplnok Urinal® vo farmaceutickej kvalite GMP pre vás vyrába WALMARK. ™iadajte v každej dobrej lekárni alebo na www.urinal.sk! Infekcia moových ciest môže pre- bieha od banálneho, nenápadné- ho zápalu, ktorého si v podstate ani nevťimnete, až po nebezpené hni- sanie ohrozujúce vaťe obliky. ŚNese na zemi, prechladneť,Ť na- pomínajú matky svoje deti. Majú tým na mysli práve riziko zápalu moových ciest. Infekcia moových ciest patrí k najastejťím dôvodom, kvôli ktorej vám praktický lekár na- sadí antibiotiká. Príinou infekcie je prítomnos ťkodlivých baktérií v mo- ových cestách. Najastejťie bak- térie prenikajú do moových ciest proti prúdu mou … moovou trubi- cou do moového mechúra. Ak nie je moový mechúr dostatone pre- plachovaný pravidelným príjmom tekutín, baktérie sa v mechúre rých- le množia. Odtia je už len krôik k vážnemu zápalu obliiek. V 80 % prípadov je príinou moovej infek- cie baktéria Escherichia coli. Táto baktéria je normálna súas naťej stolice. Väťinou s ou žijeme vo vzájomnej zhode. Ona bráni naťe revo pred pomnožením nebezpe- ných baktérií, my jej poskytujeme dostatok potravy a vhodné životné prostredie. Nepríjemné pocity pri moení spoje- né s infekciou moových ciest môžu asto ustúpi už po samotnej úpra- ve pitného režimu. Ak vťak problé- my trvajú alej ako dva dni alebo sa dokonca zosilujú, je vhodné nav- ťtívi praktického lekára. Nikdy by ste si nemali ordinova antibiotiká sami. Pred nasadením antibiotík je nutné vyťetri mo a samotnú lie- bu potom presne dávkova. Dôleži- tá je dávka, d žka podávania lieku a opakovaná odborná kontrola. Laický prístup nemôže väťinou tieto podmienky dostatone kvalifi- kovane splni. Ak sa objavia bolesti v bedrách, vysoké teploty alebo krv v moi je nutné navťtívi lekára o najskôr. Skoré podanie vhodných liekov môže predís mnohým závaž- ným komplikáciám. Infekcia moových ciest môže by zistená pri problémoch, býva vťak aj celkom náhodným nálezom asto je preukázaná pri vyťetrovaní iného základného ochorenia alebo pri pra- videlných lekárskych prehliadkach. Baktérie v moi nie sú normálnym nálezom, pokia vťak nespôsobujú žiadne problémy a vy nepatríte do niektorej z rizikových skupín (tehot- ná, cukrovkár, at.), nebýva lieba nutná. Ak lekár vysloví podozrenie na zápal moových ciest, urobí jed-noduché vyťetrenie mou. Z mou je možné získa mnoho dôležitých informácií … i sú prítomné baktérie, i je prítomný zápal, koko baktérií v moi je a ktorý liek na ne najlep-ťie zapôsobí.Urenie konkrétnej baktérie a jej citlivos na antibiotiká trvá väťinou niekoko dní. Liebu je vťak nutné zaháji okamžite. Lekár preto vä-ťinou nasadzuje antibiotikum tzv. naslepo, proti najpravdepodobnej-ťiemu pôvodcovi infekcie. Ke nie je lieba úinná, môže antibiotiká po dvoch až troch doch zmeni už cielene poda konkrétnych vý-sledkov mikrobiologického rozbo-ru mou. Pokia je podozrenie na postihnutie vaťich obliiek … bolesti v bedrách, vysoké teploty, ochore-nie obliiek v minulosti … urobí le-kár alťie nevyhnutné vyťetrenia. Správnu funkciu vaťich obliiek je možné orientane zisti už vyťetre-ním krvi. Ultrazvukové vyťetrenie umožní prehliadnu obliky, as moovodov a moový mechúr.Vyluovaciu funkciu obliiek je možné ozrejmi pomocou tzv. vylu-ovacej urografie alebo dynamic-kej scintigrafie. V prvom prípade je sledované vyluovanie vnútrožilovo podanej kontrastnej látky oblikami na röntgenových snímkach. V dru-hom prípade je do krvi podané ne-patrné množstvo rádioaktívnej látky, ktorá sa prednostne vychytáva a vy-luuje oblikami. Z rozmiestenia látky v tele je potom možné usu-dzova mieru postihnutej ťtruktúry a funkcie obliky. Ak infekcia vystúpi z moového mechúra cestou mo-ovodov až do obliiek, môže dôjs k ich zapáleniu. Zápal obliiek je ne-bezpený najmä u detí, tehotných a starťích osôb, kde hrozí zvýťené riziko zlyhania funkcie postihnutej obliky. Oblika tak môže by trvalo poťkodená a oslabená. Dostato-ný príjem tekutín je vemi dôležitý. Pravidelný pitný režim je základom v prevencii a liebe každého infek-ného ochorenia moových ciest. Zvý-ťený príjem tekutín je nutný predo-vťetkým v letnom období, pri väťej námahe a alťích situáciách spoje-ných s nadmerným potením.Riziko vzniku infekcie moových ciest je obecne zvýťené u vťetkých žien a predovťetkým u tehotných. Muži majú výhodu v dlhťej moovej trubici. K prenosu infekcie dochádza najmä pri rizikovom sexuálnom cho-vaní. asté striedanie sexuálnych partnerov pri nechránenom pohlav-nom styku, nedostatoná hygiena, análny sex … to vťetko zvyťuje riziká infekcie moových ciest a sexuálne prenosných chorôb. Riziku infekcie moových ciest sme vystavení aj v nemocninom prostredí. Vznik infekcie v nemocninom prostredí je spôsobený najastejťie zavede-ním permanentného moového katétra (cievky). Ke je katéter zave-dený dlhťiu dobu, je vznik infekcie moových ciest prakticky istý. K in-fekcii dochádza väťinou ak je katé-ter zavedený viac ako týžde. alťie riziko predstavujú vrodené vývojové chyby moového mechúra. Deti, ktoré trpia spätným návratom mou do moového mechúra, môžu trpie astejťími zápalmi obliiek. Lieba by mala by vedená na odbornom urologickom pracovisku. Niekedy sa síce porucha upraví spontánne, inokedy je vťak k záchrane obliky nutné urobi aj operanú korekciu chyby.™eny majú kratťiu moovú trubicu. Vyústenie je navyťe oproti mužom bližťie ku koneníku. Pre infekné baktérie je tak ahťie dosta sa do moového mechúra, kde sa potom alej množia a spôsobujú alťie zápaly. Niektoré baktérie spôsobu-júce zápaly moových ciest môžu by prenáťané pri pohlavnom styku. Najastejťie sa jedná o chlamýdie. Známejťia vťak pre vás asi bude druhá, dnes už menej astá infekcia … gonorhea iže kvapavka. Pri lie-be týchto infekcií je treba pamäta aj na vaťich partnerov. Bra antibiotiká a zárove sa znovu vystavova al-ťiemu riziku nákazy nemôže vies k dostatonému vylieeniu.Krv v moi sa môže pri niektorých infekciách moových ciest skutone vyskytnú. Nemusí by okom vidite-ná a preukáže ju tak najskôr mikro-skopické vyťetrení mou. Pokia je krvi viac vedie k ahko ervenému zafarbeniu mou. Jasne ervená krv v moi nie je pri moovej infekcii zvyajná. Každý výskyt krvi v moi musí by vyťetrený lekárom. Mohlo by sa totiž jedna o prejav iného zá-važného ochorenia, ktoré vyžaduje celkom iný lieebný prístup. Nebez-peenstvo infekcie moových ciest spoíva predovťetkým v rozťírení zápalu z dolných moových ciest do obliiek. Obliky sú životne dô-ležitým orgánom. Každé ich vážne postihnutie je preto život ohrozujú-cim stavom. Varovnými príznakmi infekného poťkodenia obliiek sú predovťetkým bolesti v bedrách a vysoká teplota. Pri výskyte týchto príznakov je treba o najskôr vyha-da lekársku pomoc.Infekcia moových ciest je nebez-penejťia pre pacientov s cukrov-kou. Vysoká hladina krvného cukru môže vies k jeho vyluovaniu do mou. Sladké prostredie je ideálne pre rast a množenie baktérií. Infek-cia tak vzniká aleko astejťie a má aj vážnejťí priebeh. Obliky pacien-tov trpiacich cukrovkou môžu by navyťe postihnuté už samotnou cu-krovkou. Riziko prechodu moovej infekcie na obliky tak prináťa dvoj-násobné ohrozenie ich funkcie. Infekcia mo ových ciest 4141