OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 40

Európska spolo nos pre pediatric- kú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu (ESPGHAN) vydala v roku 2008 odporúania, ktoré zah a- li okrem iného aj rieťenie otáz- ky, kedy zavádza lepok do stravy dieaa. Nepochopenie týchto od- porúaní v súvislosti s dojením viedlo k mnohým otázkam týkajúcim sa d žky výluného dojenia do 6 mesiacov. Je dôležité vedie, že odporúaním ESPGHAN-u sa nijako nemení od- porúanie o d žke výluného doj- enia. Stále je v platnosti pravidlo, že výluné dojenie má trva pri- bližne 6 mesiacov a tuhá strava (vrátane lepku) sa pri výlune dojených de och má zavádza vo veku približne okolo 6. ukon- eného mesiaca . Aktuálne odporúanie ESPGHAN-u treba chápa tak, že lepok je najide- álnejťie zavies poas trvania doje- nia a v malých množstvách. Pretože dojenie má ochranný význam. Ri- ziko vzniku celiakie je možné zní- ži - práve dojením v ase, ke je lepok zavádzaný, a pokraovaním v dojení aj po zavedení lepku. Ak zavádzanie lepku sprevádza doje-nie, vtedy je zavedenie lepku naj-bezpenejťie. 1. —túdie, o ktoré sa ESPGHAN opiera naznaujú, že riziko vzni-ku celiakie je nižťie, ak je v ase zavádzania potravín s obsahom lepku diea eťte dojené, priom je pravdepodobne výhodnejťie ponúka mu tieto potraviny v ma-lých množstvách. 2. Riziko vzniku celiakie sa eťte zní-ži, ak sa deti dojia aj naalej po zavedení lepku. Ak dojenie trvá je bezpenejťie od-loži zavedenie lepku do vyťťieho veku za súasného dojenia, kto-ré bude pokraova aj po zavedení. Inými slovami, podstatná je skuto-nos, že zavádzanie lepku sprevádza dojenie, nie asový údaj, kedy ho zavies. Je dokázané, že dlhodobé dojenie znižuje riziko vzniku celia-kie. Preto treba matky podporova vo výlunom dojení do približne 6 mesiacov a v alťom dojení spolone so zavádzaním príkr- mov minimálne do dvoch rokov a potom alej až do prirodzené- ho odstavenia. Samotný ESPGHAN zdôrazuje, že výluné dojenie pri- bližne 6 mesiacov je želaným cieom.Vzhadom na to, že sa zdá, že doj-enie v ase zavádzania potravín s obsahom lepku a následné doje-nie po zavedení lepku znižuje riziko vzniku celiakie, je pravdepodobne vhodné, aby matka, ktorá neplánu-je doji dlhťiu dobu, zaviedla lepok medzi prvými príkrmami, t. j. v ase, ke eťte dojí. Dokument ESPGHAN-u v situá-cii, ke diea nie je dojené alebo oskoro nebude dojené, odpo-rúa, že lepok sa môže zavies už od ukoneného 4. mesiaca do 7. mesiaca života dieaa. Toto od-porúanie sa vťak týka výlune detí, pri ktorých z nejakého dôvodu oakávame, že budú zanedlho od-stavené. Aby sa situácia vyjasnila, požia-dali sme o stanovisko samotný ESPGHAN a za ESPGHAN od- povedala profesorka Hania Sza- jewska . Ś™iaducim cieom je výlu né doj e- nie približne 6 mesiacov, iasto - né doj enie ako aj doj enie kratťiu dobu sú vťak tiež cenné,Ť cituje vyjadrenie ESPGHAN-u prof. Hania Szajewska. Za nepravdivé považuje prof. Sza-jewska tvrdenie, že s príkrmami by sme mali zaa pri vťetkých doje-ných deoch už od ukoneného 4. mesiaca. Odporúanie výluné-ho dojenia len do ukoneného 4. mesiaca teda nezodpovedá vy-jadreniam ESPGHAN-u ani Svetovej zdravotníckej organizácie. Prof. Hania Szajewska z ESPGHAN-u alej zhrnula odporúania týkajú-ce sa lepku a výluného dojenia do 6 mesiacov do dvoch situácií: 1) Diea, ktoré je výlu ne doj ené do 6 mesiacov V prípade, že hovoríme o dieati, kto- ré je výlune dojené 6 mesiacov a matka plánuje pokraova v doj- ení aj alej (po ukonenom 6. me- siaci), odporúania ESPGHAN-u sa pre túto situáciu majú interpretova tak, že matka by mala zaa zavá- dza príkrmy po ukonenom 6. me- siaci a medzi prvými príkrmami má dieau ponúknu potraviny s obsa- hom lepku (v malých množstvách). 2) Diea, ktoré nie je doj ené (prí- padne bolo doj ené kratťie ako 6 mesiacov) V prípade dieaa, pri ktorom z ne- jakého dôvodu oakávame, že ne- bude môc by výlune dojené 6 mesiacov, prípadne že bude doj- ené kratťiu dobu ako 6 mesiacov, odporúa prof. Szajewska zavies lepok v malých množstvách medzi prvými príkrmami už v 5. mesiaci života dieaa, kým matka eťte doj- í. ŚRozhodujúcim initeom je na základe sú asných dôkazov fakt, i je diea pri zavádzaní lepku naa- lej doj ené,Ť zdôrazuje prof. Szaje- wska z ESPGHAN-u. Záverom, ESPGHAN uvádza, že z hadiska zníženia rizika celiakie nie je dôležitý vek die a a, v kto- rom zavedieme lepok, ale fakt, i je eťte die a v tom ase dojené a že riziko celiakie je eťte nižťie, ak sa v dojení pokrauje aj a- lej, po zavedení lepku do stravy die a a . Kedy zavádzat’ príkrmy – v 4. i 6. mesiaci? oskar www. zdravsi.sk 4040