OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 4

˙ o znamená diabetes? Diabetes je dlhodobé ochorenie, ku ktorému dochádza vtedy, ke sa v pankrease netvorí dostatoné množstvo inzulínu (hormónu, kto- rý reguluje koncentrácie glukózy v krvi). U niektorých jednotlivcov dochádza k úplnému chýbaniu tvor- by inzulínu (diabetes 1. typu), kým u ostatných len k relatívnemu ne- dostatku inzulínu, ktorý je asto spojený so zníženým úinkom inzu- línu na úrovni cieových tkanív (dia- betes 2. typu). Jednotlivci s diabetom sú asto vy- stavení bu zvýťeným koncentrá- ciám glukózy v krvi (hyperglykémii) alebo zníženým koncentráciám glu- kózy v krvi (hypoglykémii) pri snahe farmakologicky zníži jej hladiny. Ab- normálne hladiny glukózy v krvi sú asto nebezpené, priom sú spo- jené s patologickými a fyziologický- mi následkami.Nekontrolovaná hyperglykémia ale-bo hypoglykémia môžu asom sku-tone vies k závažným klinickým symptómom (napr. komplikácie tý-kajúce sa krvných ciev a centrálne-ho nervového systému). Makrovaskulárne komplikácie diabetu , ktoré vznikajú následkom postihnutia vekých ciev, zah ajú srdcový infarkt, cievnu mozgovú prí- hodu a periférne cievne ochorenia. Poťkodením malých ciev vznikajú mikrovaskulárne komplikácie s pos- tihnutím oí (retinopatia), obliiek (nefropatia) a nervov (neuropatia). Diabetická retinopatia: Hlavná prí- ina slepoty u osôb v produktívnom veku. Cievna mozgová príhoda: 25 % vťetkých cievnych mozgových prí- hod z nedokrvenia nastáva v dô- sledku samotného diabetu alebo v kombinácii s hypertenziou. Diabetická nefropatia: Hlavná prí-ina koneného ťtádia zlyhania ob-liiek. Srdcové ochorenia: Hlavná príi- na úmrtnosti u pacientov s diabe- tom 2. typu. Diabetická neuropatia: Hlavná príina syndrómu diabetickej nohy a netraumatických amputácií dol- ných konatín. Periférne cievne ochorenia: Zá- sadná príina netraumatických am- putácií dolných konatín. Rozoznávame tri hlavné typy diabetu: Diabetes 1. typu (známy tiež ako diabetes závislý na inzulíne, pôvod- ne známy ako juvenilný diabetes alebo diabetes nastupujúci v det- stve) charakterizuje nedostatoná tvorba inzulínu a vyžaduje každo- denné podávanie inzulínu. Diabetes 1. typu predstavuje 5 … 10 % vťet- kých prípadov diabetu vo svete. Príznaky zah ajú nadmerné mo-enie (polyúriu), smäd (polydispiu), trvalý pocit hladu, úbytok hmotnos-ti, zmeny videnia a únavu. Tieto prí-znaky sa môžu objavi náhle. Diabetes 2. typu (nazývaný tiež diabetes nezávislý na inzulíne, ale- bo diabetes nastupujúci v dospe- losti) je výsledkom neefektívneho využitia inzulínu v tele; 90 % vťet- kých osôb s diabetom má diabetes 2. typu, ktorý je do vekej miery dô- sledkom nadmernej telesnej hmot- nosti a telesnej neinnosti. Príznaky môžu by podobné tým, ktoré sa vyskytujú pri diabete 1. typu, asto sú vťak menej výrazné. Výsledkom toho môže by skutonos, že toto ochorenie sa diagnostikuje až nieko- ko rokov po jeho nástupe, ke už sa zaínajú rozvíja jeho komplikácie. Až donedávna sa tento typ diabe- tu pozoroval len u dospelých, ako problém sa vťak vynára aj u mla- Diabetes: skuto ná výzva oskar www. zdravsi.sk 44