OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 39

Výživový doplnok Kelp Jód 150 g vo farmaceutickej kvalite GMP pre vás vyrába WALMARK. ™iadajte v každej dobrej lekárni alebo na www.klubzdravia.sk! Endokrinológia sa zaoberá diag- nostikou a liebou porúch žliaz s vnútornou sekréciou (endokrin- ných žliaz). Ochorenia ťtítnej žazy sú najastejťou poruchou pre ktorú pacienti navťtevujú endokrinológa (tvoria asi 80% vťetkých ochorení v tomto odbore). Sú to takzvané au- toimunitné ochorenia ťtítnej žazy, ktoré sa vyskytujú viac u žien než u mužov. Vo vťeobecnosti možno poveda, že sú najastejťie v strednom veku ale- bo vo vyťťom veku, ale nie sú zried- kavé ani u dospievajúcej mládeže, dokonca aj u detí. Ochorenia ťtítnej žazy sa môžu prejavova najastejťie ako znížená funkcia ťtítnej žazy - hypotyre- óza , asto spojená aj s jej zväťe- ním. Toto ochorenie sa vyskytuje aj u mladých udí, ale u žien v stred- nom a vyťťom veku je ovea as- tejťie. ahko znížená funkcia ťtítnej žazy sa môže diagnostikova eťte v ťtádiu, ke ju nesprevádzajú žiad- ne príznaky. To je takzvaná subkli- nická hypotyreóza. Nerozpoznaná choroba obvykle pomaly vyústi do manifestnej formy, ke sú už prí- znaky postrehnutené. ažké poru- chy pacientovi spôsobujú mnohé zdanlivo nesúvisiace problémy, kto- ré mu sažujú bežný život. Obvykle sa choroba zhorťuje pomaly a pre- to pacient príznaky pripisuje iným príinám. Zvýťenú únavu a spavos aj poas da môže spája s prepra- covanosou alebo inými stresovými situáciami. Niekedy pacient alebo jeho okolie si vťimnú opuch vieok ako prvý príznak. Opuchy môžu by len prchavé, neskôr v pokroi- lých ťtádiách môže opuchnú celá tvár, stáva sa, že opuchnú aj dol- né konatiny v oblasti predkolení. Zriedka sa opuchy ťíria aj na celé telo. Znížená tolerancia na chlad, pocit zimomravosti, zlá tolerancia fyzickej záaže - choroba asto pri- pomína príznaky, ktoré pacient pri- pisuje starnutiu. Chorobu môžu sprevádza zmeny nálad, spomale- né myslenie, poruchy koncentrácie. Stavy depresie ho môžu privies aj k psychiatrovi. Suchos kože celého tela, niekedy zvýraznená na pred-laktí, zmenená kvalita vlasov. Nieke-dy sa pridružujú bolesti k bov alebo svalov. U žien sa môže ochorenie prejavi aj v poruche menťtruané-ho cyklu, ktorý je predlžený, neskôr sa menťtruácia úplne vytratí. U mla-dých žien je znížená funkcia ťtítnej žazy asto príinou neplodnosti. Neplodnos môže by prítomná aj u vemi ahkých foriem ochore-nia. Mierny prírastok na hmotnosti je astý, málokedy vťak výrazný. U mladťích pacientov asto prichá-dza k zníženiu alebo až strate po-hlavnej vzruťivosti. Príznaky sa môžu objavova v rôz-nom poradí alebo nemusia by vy-jadrené vťetky. Existujú aj formy, kedy príznaky nastupujú rýchlo. Naplno sa rozvinú v priebehu nie-kokých týždov, ale astejťie ide o pomalý priebeh a choroba sa odhalí do svojej nápadnej formy v priebehu viacerých mesiacov alebo aj rokov. Príbuzné ochorenie je zvýťená fun- kcia ťtítnej žazy - hypertyreóza . Aj toto ochorenie má niekoko fo- riem svojho priebehu. V typickej podobe sa prejavuje búťením srd- ca, zvýťeným potením, zväťením ťtítnej žazy - ktoré sa nazýva struma . Pacienti zle znáťajú teplo. Niekedy je v popredí výrazný úby- tok hmotnosti, typický je jemný tras konatín, ktorý je nápadný na prs- toch rúk. Ruky sú teplé a asto vý- razne spotené. Môže by prítomná zvýťená chu do jedla a asté ried- ke stolice. asto sa pacienti sažujú na slabos dolných konatín, neve- dia sa postavi z podrepu. Nieke- dy sa pridružia už v rannom ťtádiu nápadné oné príznaky. Rozťírenie oných ťtrbín a/alebo aj nápadné vypúlenie oí (exoftalmus). Oné príznaky môžu nastúpi ako prvé a pôsobia na pacienta vemi ruťi- vo, inokedy nemusia by vôbec prí- tomné alebo sa objavia až po vemi dlhej dobe. asto sú prítomné mno- hé alťie príznaky, ktoré sú neraz v popredí sažností pacienta, ale nie sú pre toto ochorenie tak príznané. Okrem zvýťenej agitovanosti môžu by nápadné zmeny nálady, zvýťe-ná nervozita, pocit vnútorného ne-pokoja až úzkosti. Sú pacienti, ktorí si úvodné príznaky vôbec neuvedo-mujú a navťtívia lekára až vo vemi rozvinutej forme ochorenia alebo sa na ochorenie príde náhodne. Choroba môže prebieha aj v takej forme, že nie sú vyjadrené vťetky príznaky v rovnakej miere. Sú aj pa-cienti, ktorí si niektorý z príznakov vôbec neuvedomujú, napríklad vý-razne zrýchlený pulz, alebo naopak vnímajú až príliť citlivo príznak, kto-rý nebýva tak charakteristický. Roz-voj choroby do ažkej formy trvá niekoko mesiacov. Dos asto zvýťená funkcia ťtítnej žazy (hypertyreóza) po rokoch vy-lieenia prejde do ťtádia zníženej funkcie (hypotyreóza). Toto obdo-bie môže trva aj viac ako 20 rokov, niekedy je vťak tento prechod vemi rýchly. V súasnosti existujú vemi citlivé laboratórne testy , ktoré dokážu rozpozna/potvrdi ochorenia ťtítnej žazy eťte v najrannejťích ťtádiách a majú aj vekú výpovednú hodno-tu, ktorá umožní s vekou presnos-ou uri nielen ťtádium choroby, ale aj alťí vývoj ochorenia a naplá-nova cielenú liebu s pozitívnym úinkom už po niekokých mesia-coch. Prínosom pre diagnostikova-nie ochorenia a jeho priebeh má aj ultrazvukové vyťetrenie ťtítnej žazy. Pacienti s ochoreniami ťtítnej žazy vťak vyžadujú pravidelné dlhodobé kontroly aj v ťtádiu, kedy sa podarilo ochorenie vyliei. Dnes ide o ocho- renia lieitené, ale je nutná dobrá spolupráca lekára s pacientom, aby si uvedomil riziko svojvoného pred- asného preruťenia lieby alebo nedodržania termínu kontroly v en- dokrinologickej ambulancii. MUDr. Peter Bauer Interná a endokrinologická ambulancia Krivá 17, Koťice www.bauermed.sk Ochorenia štítnej žl’azy autor: MUDr. Peter Bauer 3939