OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 37

Psoriáza? Seborrhea? Ekzém? Psorioderm … KA™DODENNE OD HLAVY A™ PO PÄTY! Prí p ravky Psorioderm h  adajte v lek á rach ! Výrobca a distribútor: Pezomed Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 60. Distribútor pre SR: Pezomed Slovakia s.r.o., 92901 Dunajská Streda, Komenského 856 Infolinka: +421 31 5527675 € E-mail: psorioderm@pezomed.com www.psorioderm.com Rad p roduktov Je ťpeciálne vyvinutý na každodenné oťetrenie pokožky trpiacej psoriázou, seborrheou, ekzémom Pomocou 20-tich aktívnych látok, výažkov z lie ivých rastlín, vitamínov, minerálov a soli z Mtvého mora vyživuje a zlepťuje kvalitu pokožky Neobsahuje steroidy, umelé farbivá a aromatické zložky Rad p roduktov: € Krém 50/100/200 ml € Balzam na telo 250 ml € —ampón 250 ml € Sprchový gél 250 ml € Cestovný balík na silu prírody! Spoliehajte sa matické zložkyromy NO VI NK A na dlani, chodidle a na nechtoch. Samozrejme je to vemi individuálne, v závislosti od závažnos- ti ochorenia a vekosti postihnutého miesta. Z praxe môžeme poveda, že najkritickejťím ob- dobím z hadiska objavenia sa príznakov je vä- ťinou obdobie od jesene do jari, pretože pod viacvrstvovým obleením pokožka nie je vetraná a aj slneného žiarenia je menej. Slnko má dôle- žitý vplyv nielen z biologického, ale aj z psychic- kého hadiska, ve pochmúrne poasie poznaí náladu každého, a žia, v prípade psoriázy platí, že fyzický stav pacienta zhorťuje jeho zlé citové rozpoloženie. Ako aj v prípade ostatných ochore- ní, aj psoriáza by si vyžadovala život bez stresu. Psoriáza spôsobuje pacientom urite vea problémov, keže ide o ŚviditenýŤ problém. Áno, je to vemi komplexná choroba, ak to tak môžem poveda, pacienti by si vyžadovali sta- rostlivos zvonka i znútra. Nestaí len zmierni príznaky, potrebné sú aj prípravky s takými vý- živnými zložkami, ktoré istia a oťetrujú povrch pokožky, pretože psoriáza postihuje celý povrch pokožky, hoci sa príznaky objavujú iba na nieko- kých miestach. Aj ke choroba nie je infekná, psoriatici sa asto pre vzhad ich pokožky cítia vylúení. Môže to spôsobi vážne poruchy seba- hodnotenia, ím sa ich choroba a vzhad pokož- ky opä zhorťuje, a z tohto bludného kruhu je po istom ase už vemi ažké sa vyslobodi. Aká lieba je úinná, ako sa dá psoriáza lie- i ? Doteraz žia stále nepoznáme spôsob, ktorý by túto chorobu úplne vylieil, ale mnoho prípravkov má výrazné zásluhy na tom, že pacienti môžu ži bez príznakov. Prípravok s obsahom steroidov môže predpísa iba odborný lekár, okrem toho je možná aj farmakologická lieba. Existujú kli- nické terapeutické centrá pre závažne chorých pacientov, kde môžu využi fototerapiu, balneote- rapiu a úinná môže by aj ťpeciálna diéta. Aké rady dávate Vy vaťim pacientom trpia- cim na psoriázu? Ja osobne pokladám za mimoriadne dôležité, samozrejme s ohadom na závažnos ochorenia, aby sme organizmus nepreažili rôznymi liekmi. V letnom období mnohým pacientom pomáha slnené žiarenie a v om obsiahnutý vitamín D. Najdôležitejťia je vťak každodenná starostlivos o ple: hydratácia a zmiernenie zápalu. Nať- astie, dnes sú už dostupné výživné prípravky s obsahom rastlinných výažkov, olejov, vita- mínov a minerálnych látok, ktoré pokožku upo- kojujú a h bkovo hydratujú. Svojim pacientom neustále zdôrazujem, že nestaí oťetri iba vidi- tené ťkvrny, ale z dôvodu postihnutia celého po- vrchu pokožky musíme oťetrova celú pokožku od hlavy až po päty. Dobrou správou je, že sa v Maarsku už vyvinuli prípravky, ktoré tieto bla- hodarné látky poskytujú aj v podobe krémov, sprchových gélov, telových balzamov a ťampó- nov. Je dôležité, aby sa pacient zásobil takými prípravkami, ktoré pokožku vyživujú, rýchlo sa vstrebú bez zanechania mastného pocitu, ne- nechávajú mastné ťkvrny ani na ťatách, priom pokožke dodávajú cenné vitamíny a minerálne látky. Zdravá pokožka dodáva pacientom seba- vedomie a pri starostlivom oťetrovaní tak mô- žeme dosiahnu výrazné zlepťenie na fyzickej i duťevnej úrovni. 3737